google

  odpylanie, filtrowentylacja, filtry

  Kursy walut 22.06.2018
  1 USD
  3.6977
  -0.063
  1 EUR
  4.3149
  -0.0174
  1 CHF
  3.7367
  -0.0359
  1 GBP
  4.9209
  -0.01
  1 RUB
  0.0586
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży odpylania - maj 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży odpylania

  - maj 2017


   

  PN-EN 16450:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 16-05-2017

  Powietrze atmosferyczne -- Automatyczne systemy pomiarowe do pomiarów stężenia pyłu zawieszonego (PM10; PM2,5)

  Zakres

  W działaniach spełniających wymagania dyrektywy UE dotyczącej jakości powietrza, metody odniesienia do pomiaru stężenia masowego pyłu podane w dyrektywie 2008/50/WE [1] w praktyce nie są powszechnie stosowane na potrzeby typowych sieci monitoringowych. W sieciach tych stosuje się zwykle automatyczne systemy do pomiarów ciągłych (AMS), takie jak układy wykorzystujące mikrowagi oscylacyjne, osłabienie wiązki promieni beta czy techniki optyczne in-situ. Takie AMS są na ogół w stanie dostarczać uśrednione wyniki pomiaru 24-godzinnego w zakresie pomiarowym do 1 000 μg/m3 i uśrednione wyniki pomiaru 1-godzinnego w zakresie do 10 000 μg/m3; objętość powietrza w tych wynikach odnosi się do warunków otoczenia w pobliżu wlotu.

  Wartości średnie 1-godzinne mogą być wykorzystywane w:
  a) bezpośrednich komunikatach podawanych do publicznej wiadomości;
  b) gromadzeniu danych do ustalania średnich dobowych lub rocznych wartości stężenia na potrzeby raportowania dochowania odnośnych przepisów.

  UWAGA Przepisy krajowe mogą – zależnie od celów – wymagać innej podstawy czasowej uśredniania (np. miesięcznej).

  Dyrektywa 2008/50/WE dopuszcza używanie takich systemów po wykazaniu ich równoważności z metodą odniesienia, tj. po wykazaniu, że systemy te spełniają Cele Dotyczące Jakości Danych dla pomiarów ciągłych. Wytyczne do wykazania równoważności są podane w [2]. Niniejsza Norma Europejska ustala minimalne wymagania sprawności i procedury badawczej w badaniu typu przeprowadzanym dla odpowiedniego systemu AMS do oznaczania pyłu. Norma obejmuje ocenę jego równoważności z metodą odniesienia, jak stanowi to dyrektywa 2008/50/WE. W dalszej swej treści niniejsza Norma Europejska określa minimalne wymagania co do permanentnej procedury zapewnienia i kontroli jakości (QA/QC) systemu AMS uruchamianego w warunkach terenowych. Wymagania te są niezbędne do zapewnienia dotrzymania niepewności mierzonych wartości stężenia w wymaganych granicach w dłuższych okresach ciągłego monitoringu terenowego; poza tym obejmują procedury utrzymania, kalibracji i sprawdzeń kontrolnych.

  Określono dodatkowe procedury ustalania, czy w okresach dłuższych niż pięć lat utrzymywana jest równoważność przyrządu z metodą odniesienia na tle ewentualnych zmian klimatu i zanieczyszczenia. Na koniec w niniejszej Normie Europejskiej podano zharmonizowane wymagania i procedury dotyczące obróbki i walidacji surowych danych pomiarowych używane do zestawiania dziennych lub rocznych średnich wartości stężenia. Doświadczenie w zakresie obecnych metod obróbki i walidacji danych w podobnych systemach AMS pokazuje, iż stosowanie różnych sposobów obróbki i walidacji danych może prowadzić do znacznych różnic w relacjonowanych wynikach dla podobnych zestawów danych [3]. Wymagania co do zakresu i niepewności mogą nie mieć zastosowania w przypadkach stosowania normy do celów innych niż pomiary wymagane przez Dyrektywę 2008/50/WE. Niniejsza Norma Europejska zawiera informacje dla różnych grup użytkowników. Rozdziały 5 i 6 i Załącznik A zawierają ogólne informacje na temat zasad dotyczących automatycznych systemów do pomiarów ciągłych do oznaczania pyłu oraz odnośnego wyposażenia. Treść Rozdziału 7 i Załączników B i C jest skierowana szczególnie do firm i pojedynczych laboratoriów badawczych wykonujących badania typu dla automatycznych systemów do pomiarów ciągłych do oznaczania pyłu. W tych rozdziałach zawarto informacje o:

  c) warunkach prowadzenia badania typu, procedurach badawczych i wymaganiach badania;
  d) wymaganiach dotyczących działania układu;
  e) ocenie wyników badania typu;
  f) szacowaniu – w oparciu o wyniki badania typu – niepewności wyników pomiarów wykonywanych za pomocą automatycznych systemów do pomiarów ciągłych do oznaczania pyłu.


   

  PN-EN 16909:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-05-2017

  Powietrze atmosferyczne -- Pomiar węgla elementarnego (EC) i węgla organicznego (OC) osadzonego na filtrze

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do pomiaru węgla elementarnego (EC) i węgla organicznego (OC) zgodnie z wymagania dla wszystkich państw członków UE w zakresie pomiarów EC i OC w pyłach, obowiązujące od czerwca 2010 r. w miejscach ich występowania, zgodnie z Dyrektywą Rady 2008/50/EC dotyczącą jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy [1]. Niniejsza Norma Europejska opisuje procedury analityczne oznaczania EC i OC na filtrach z włókien kwarcowych w µg/cm2 z następnym przeliczeniem stężenia na µg/cm3. Pobieranie próbek na filtry wykonuje się według EN 12341:2014 dla PM2,5. Sposób pobierania próbek uwzględnia wielkość cząstek frakcji, zatrzymywanie średniolotnego materiału i zatrzymywanie na filtrze lub uwalnianie z niego, podczas pobierania próbki, lotnych związków organicznych. Taka sama metoda analizy może być stosowana też dla frakcji cząstek mniejszych niż PM2,5. Zaleca się uwzględnienie wszelkich możliwych dodatkowych działań powodujących powstawanie większych cząstek, np. piroliza lub wyższe stężenie węglanów. Zakres obejmuje środowisko wiejskie i miejskie. Metoda pomiarowa może być stosowana w innych typach środowisk, o ile zakres pomiarowy podany poniżej nie jest przekroczony. Stosowanie niniejszej normy we wszystkich typach środowisk umożliwia uwzględnienie dodatkowego narażenia ludzi na obszarach miejskich jak określono w celach dyrektywy rady i w celu uzyskania zgodności z europejskimi dążeniami. Zakres stężeń mierzalnych za pomocą proponowanej metody jest ograniczony przez korekcję optyczną i przyrząd zastosowany do analizy EC i OC. Niniejsza metoda została zwalidowana w zakresie od 0,2 µg CEC/cm2 i 1,8 µg COC/cm2 do 38 µg CEC/cm2 i 49 µg COC/cm2 w laboratorium oraz do 16 µg CEC/cm2 i 45 µg COC/cm2 w laboratoryjnych badaniach walidacyjnych i w terenowych badaniach walidacyjnych.


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Odpylanie.info.pl
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.