google

  odpylanie, filtrowentylacja, filtry

  Kursy walut 23.04.2019
  1 USD
  3.8118
  0.0067
  1 EUR
  4.2886
  0.0084
  1 CHF
  3.7427
  -0.013
  1 GBP
  4.9522
  0.0043
  1 RUB
  0.0598
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Miejskiego O鈔odka Pomocy Rodzinie w Bia造mstoku przy ul. Klepackiej 18
  • Region: podlaskie
  • Zamieszczono: 2018-10-31

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 643703-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

  Miejski O鈔odek Pomocy Rodzinie w Bia造mstoku: Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Miejskiego O鈔odka Pomocy Rodzinie w Bia造mstoku przy ul. Klepackiej 18
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski O鈔odek Pomocy Rodzinie w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 233317700000, ul. ul. Malmeda  8 , 15440   Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 0-85 678 31 03, e-mail moprbia@atlasnet.pl, faks 0-85 678 31 00.
  Adres strony internetowej (URL): http:// www.mopr.bialystok.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Nie
  http:// www.mopr.bialystok.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Wymagane jest z這瞠nie oferty w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
  Adres:
  Miejski O鈔odek Pomocy Rodzinie w Bia造mstoku, ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Bia造stok.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Miejskiego O鈔odka Pomocy Rodzinie w Bia造mstoku przy ul. Klepackiej 18
  Numer referencyjny: ZP.26.1.4.2018
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na rozbudowie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 20, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 30, 29, 23, w budynku Miejskiego O鈔odka Pomocy Rodzinie w Bia造mstoku przy ul. Klepackiej 18.2. Przedmiot zam闚ienia obejmuje wykonanie i uruchomienie systemu klimatyzacji oznaczonego w dokumentacji projektowej, o kt鏎ej mowa w pkt 3.3. SIWZ.3. Szczeg馧owy opis zakresu rob鏒 oraz technologi ich wykonania okre郵aj: a) projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji - w zakresie pomieszcze biurowych nr 20, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 30, 29, 23, b) projekt konstrukcyjny wykonawczy - w zakresie pomieszcze biurowych nr 20, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 30, 29, 23, c) projekt wykonawczy instalacji elektrycznej - w zakresie pomieszcze biurowych nr 20, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 30, 29, 23, d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob鏒 do projektu instalacji klimatyzacji, e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob鏒 elektrycznych, f) przedmiar rob鏒-klimatyzacja, g) przedmiar rob鏒-instalacje elektryczne,b璠帷e za陰cznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia.4. Przedmiot zam闚ienia nale篡 wykona zgodnie z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob鏒 oraz przedmiarami rob鏒, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami bhp i ppo., wytycznymi niniejszej SIWZ oraz obowi您uj帷ymi przepisami i normami.5. Pomimo opisu przedmiotu zam闚ienia zawartego w ww. dokumentacji, Zamawiaj帷y informuje o mo磧iwo軼i dokonania przed z這瞠niem oferty wizji lokalnej terenu na kt鏎ym wykonywane b璠 roboty budowlane, w celu oszacowania przez Wykonawc, na jego w豉sn odpowiedzialno嗆, koszt闚 i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mog okaza si niezb璠ne do prawid這wego przygotowania oferty na wykonanie rob鏒 b璠帷ych przedmiotem niniejszego zam闚ienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do z這瞠nia oferty w niniejszym post瘼owaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej odbywa si na koszt w豉sny Wykonawcy.6. Zasady og鏊ne dotycz帷e realizacji przedmiotu zam闚ienia:1) Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zam闚ie publicznych Zamawiaj帷y wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub Podwykonawc na podstawie umowy o prac os鏏, kt鏎e wykonywa b璠 czynno軼i bezpo鈔ednio zwi您ane z wykonywaniem rob鏒, tj. tzw. pracownik闚 fizycznych, je瞠li wykonanie tych czynno軼i polega na wykonywaniu pracy w spos鏏 okre郵ony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z p騧n. zm.). Wym鏬 ten nie dotyczy m.in. os鏏 kieruj帷ych robotami, dostawc闚 urz康ze i materia堯w budowlanych. Zatrudnienie w tej formie dotyczy tak瞠 podwykonawc闚 i dalszych podwykonawc闚. Szczeg馧owe obowi您ki Wykonawcy dotycz帷e zatrudnienia na podstawie umowy o prac zosta造 szczeg馧owo opisane w pkt 25 SIWZ oraz we wzorze umowy, kt鏎y stanowi za陰cznik nr 11A (dotyczy Pakietu Nr 1) i/lub za陰cznik nr 11B (dotyczy Pakietu Nr 2) do SIWZ.2) W ramach realizacji niniejszego zam闚ienia oraz ceny ofertowej Wykonawca zobowi您any b璠zie mi璠zy innymi do: a) zapewnienia na w豉sny koszt bran穎wych kierownik闚 rob鏒, kt鏎zy b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, posiadaj帷ego okre郵one przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2018, poz. 1202) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,b) prawid這wego prowadzenia dokumentacji rob鏒 budowlanych,c) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza prowadzonych rob鏒 budowlanych,d) zagospodarowania ewentualnych odpad闚 - zgodnie z ustaw o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z p騧n. zm.),e) przy realizacji zam闚ienia zagwarantowania, aby wszystkie materia造 u篡te do wykonania przedmiotu zam闚ienia by造 nowe oraz odpowiada造 wymogom ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570 z p騧n. zm.), a tak瞠 aby posiada造 dopuszczenie do obrotu oraz w豉軼iwe deklaracje zgodno軼i lub certyfikaty zgodno軼i z obowi您uj帷ymi w tym zakresie normami. Materia造 powinny by zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒,f) zapewnienia ochrony terenu wykonywania rob鏒 budowlanych, znajduj帷ego si na nim mienia oraz zapewnienia warunk闚 bezpiecze雟twa,g) w豉軼iwego zabezpieczenia terenu wykonywania rob鏒,h) utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie wykonywania rob鏒 budowlanych oraz uporz康kowania terenu po zako鎍zeniu realizacji przedmiotu zam闚ienia,i) zapewnienia nadzoru nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porz康ku i dyscypliny pracy,i) zapewnienia przestrzegania przepis闚 BHP i ochrony przeciwpo瘸rowej na terenie prowadzonych rob鏒 budowlanych,j) wykonywania prac z uwzgl璠nieniem wszystkich warunk闚 i nakaz闚 wynikaj帷ych z uzgodnie i zobowi您a wzajemnych,k) skompletowania i przekazania Zamawiaj帷emu dokumentacji wykonanych rob鏒 budowlanych i dokumentacji powykonawczej, w dniu bezusterkowego protokolarnego przekazania przedmiotu zam闚ienia,l) w przypadku korzystania z Podwykonawc闚, koordynowania rob鏒 Podwykonawc闚, ponosz帷 za nie pe軟 odpowiedzialno嗆,m) innych prac, kt鏎ych wykonanie b璠zie niezb璠ne do prawid這wej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zam闚ienia.3) Warunki r瘯ojmi i gwarancji:a) Wykonawca udzieli minimum 36- miesi璚znej gwarancji jako軼i na wykonanie ca這軼i przedmiotu zam闚ienia, licz帷 od dnia dokonania odbioru ko鎍owego przedmiotu zam闚ienia, potwierdzonego pisemnym protoko貫m podpisanym bez zastrze瞠 przez strony umowy, a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protoko逝 ich usuni璚ia. Wyd逝瞠nie okresu gwarancji skutkowa b璠zie przyznaniem Wykonawcy dodatkowych punkt闚 w kryterium ,,Okres gwarancji", opisanym w pkt 17 SIWZ.b) Je瞠li warunki gwarancji udzielonej przez producenta materia堯w i urz康ze przewiduj d逝窺zy okres gwarancji ni gwarancja udzielona przez Wykonawc - obowi您ywa b璠zie gwarancja w wymiarze r闚nym okresowi gwarancji producenta. Jednocze郾ie Wykonawca zobowi您any b璠zie do poinformowania Zamawiaj帷ego o tym, czy i na jakie materia造 i urz康zenia obowi您ywa b璠zie gwarancja producenta i na jaki czas zosta豉 ona udzielona, ze szczeg鏊nym obowi您kiem Wykonawcy przekazania kart gwarancyjnych.c) Wykonawca dostarczy, przed ko鎍owym odbiorem przedmiotu zam闚ienia, odpowiednie karty gwarancyjne producent闚, jak i podpisan Kart Gwarancyjn, kt鏎ej wz鏎 stanowi za陰cznik do wzoru umowy, b璠帷ego za陰cznikiem nr 11 do SIWZ.d) okres r瘯ojmi stosownie do przepis闚 Kodeksu Cywilnego wynosi 5 lat, e) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawc闚 powinny odpowiada co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawc i liczone b璠 od daty odbioru bez zastrze瞠 ca這軼i zam闚ienia.4) Rozwi您ania r闚nowa積e:a) w przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zam闚ienia (za陰cznikach do SIWZ) Zamawiaj帷y okre郵i przedmiot zam闚ienia poprzez wskazanie znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia, 廝鏚豉 lub szczeg鏊nego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie przez Wykonawc materia堯w, urz康ze lub rozwi您a r闚nowa積ych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, 瞠 nie obni膨 okre郵onych w dokumentacji standard闚, b璠 posiada造 wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewni wykonanie zam闚ienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiaj帷ego okre郵onymi w SIWZ. Wskazanie w SIWZ oraz dokumentacji projektowej przyk豉dowych znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwa Zamawiaj帷ego w stosunku do przedmiotu zam闚ienia i stanowi wy陰cznie wzorzec jako軼iowy przedmiotu zam闚ienia. W takiej sytuacji Zamawiaj帷y wymaga od Wykonawcy stosownie do tre軼i art. 30 ust. 5 ustawy Pzp z這瞠nia stosownych dokument闚 uwiarygodniaj帷ych zastosowanie rozwi您a r闚nowa積ych. W przypadku, gdy Wykonawca nie z這篡 w ofercie dokument闚 o zastosowaniu innych r闚nowa積ych materia堯w lub urz康ze lub rozwi您a, to rozumie si przez to, 瞠 do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zam闚ienia uj皻o materia造 i urz康zenia zaproponowane w szczeg馧owym opisie przedmiotu zam闚ienia; w zwi您ku z tym Wykonawca jest zobowi您any zastosowa do wykonania zam闚ienia materia造 lub urz康zenia lub rozwi您ania zaproponowane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej.b) w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwi您ania r闚nowa積e, w tym materia造, urz康zenia i inne elementy, zobowi您any jest wykona i za陰czy do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwi您a r闚nowa積ych (np. materia堯w, urz康ze oraz innych element闚 r闚nowa積ych) i wykaza ich r闚nowa積o嗆 w stosunku do rozwi您a (np. materia逝, urz康zenia i innego elementu) opisanych w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, kt鏎ych dotyczy,c) opis zaproponowanych rozwi您a r闚nowa積ych powinien by do陰czony do oferty i musi by na tyle szczeg馧owy, 瞠by Zamawiaj帷y przy ocenie ofert m鏬 oceni spe軟ienie wymaga dotycz帷ych ich w豉軼iwo軼i funkcjonalnych, jako軼iowych i parametr闚 oraz rozstrzygn望, czy zaproponowane rozwi您ania s r闚nowa積e. Oznacza to, 瞠 na Wykonawcy spoczywa obowi您ek wykazania, 瞠 oferowane przez niego rozwi您ania (np. materia造, urz康zenia i inne elementy) s r闚nowa積e w stosunku do opisanych przez Zamawiaj帷ego,d) wszystkie znaki towarowe, patenty lub 鈍iadectwa pochodzenia, 廝鏚豉 lub szczeg鏊nego procesu, a tak瞠 normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, nale篡 traktowa wy陰cznie jako przyk豉dowe dla zobrazowania opisywanych parametr闚 i wymog闚 technicznych. Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie materia堯w, urz康ze r闚nowa積ych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych ni wskazane przez Zamawiaj帷ego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przyk豉dowych materia堯w, urz康ze s parametrami minimalnymi, chyba, 瞠 zapis m闚i inaczej.e) stosownie do lit. d, do wszystkich znak闚 towarowych, patent闚 lub 鈍iadectw pochodzenia, 廝鏚豉 lub szczeg鏊nego procesu a tak瞠 norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych wskazanych w SIWZ oraz dokumentacji projektowej dopisuje si wyrazy ,,lub r闚nowa積e".5) Podwykonawstwo:a) Zamawiaj帷y nie zastrzega wykonania kluczowych cz窷ci zam闚ienia przez Wykonawc,b) Wykonawca mo瞠 powierzy realizacj cz窷ci przedmiotu zam闚ienia Podwykonawcom. W przypadku wykonywania przedmiotu zam闚ienia publicznego z udzia貫m Podwykonawc闚 Wykonawca zobowi您any jest do wskazania w swojej ofercie cz窷ci zam闚ienia (zakresy), kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy Podwykonawcom i podania firm Podwykonawc闚. Wskazanie takie nale篡 umie軼i na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca b璠zie m鏬 wprowadzi Podwykonawc wy陰cznie na warunkach okre郵onych w umowie. c) Je瞠li zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si, na zasadach okre郵onych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Wykonawca jest obowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe軟ia je w stopniu nie mniejszym ni Podwykonawca, na kt鏎ego zasoby powo造wa si w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.d) Je瞠li Zamawiaj帷y stwierdzi, 瞠 wobec danego Podwykonawcy zachodz podstawy wykluczenia, Wykonawca obowi您any jest zast徙i tego podwykonawc lub zrezygnowa z powierzenia wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy.e) Powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno軼i za nale篡te wykonanie tego zam闚ienia.7. Dodatkowe warunki dotycz帷e przedmiotu zam闚ienia:a) termin p豉tno軼i: do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj帷ego prawid這wo wystawionej faktury, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,b) nie przewiduje si wyp豉cania zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331220-4
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45310000-3


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielania zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam闚ienia podstawowego. Zam闚ienia te polega b璠 na powt鏎zeniu us逝g podobnych do us逝g stanowi帷ych przedmiot niniejszego zam闚ienia.2. Zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w pkt 6.1., b璠 polega造 na powt鏎zeniu rob鏒 budowlanych zgodnych z robotami budowlanymi stanowi帷ymi przedmiot niniejszego zam闚ienia. Zakresem rzeczowym rob鏒 budowlanych stanowi帷ych przedmiot zam闚ie, o kt鏎ych mowa w pkt 6.1. obj皻e b璠 roboty budowlane w zakresie instalacji klimatyzacji, ze wzgl璠u na potrzeb rozbudowy systemu klimatyzacji w innych pomieszczeniach budynku Miejskiego O鈔odka Pomocy Rodzinie w Bia造mstoku przy ul. Klepackiej 18. Zakres rzeczowy rob鏒 budowlanych, stanowi帷ych przedmiot zam闚ie, o kt鏎ych mowa w pkt 6.1., nie przekroczy warto軼i 50% warto軼i niniejszego zam闚ienia.3. Zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w pkt 6.1., b璠 udzielane po przeprowadzeniu odr瑿nego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i.
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2018-12-20
  Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
  2018-12-20

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie 瘸dnych wymaga;
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn minimum 100 000,00 z.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: - Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie), zrealizowa co najmniej dwie odr瑿ne roboty budowlane, kt鏎e swoim zakresem obejmowa造 r闚nie monta i instalacj klimatyzacji, o warto軼i nie mniejszej ni 150 000,00 z brutto ka盥a ( rozumiana jako jedna umowa),- Warunek w zakresie os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia:zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje:a) osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika rob鏒 posiadaj帷 odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, okre郵one przepisami Prawa budowlanego, posiadaj帷 wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, potwierdzony za鈍iadczeniem wydanym przez t izb o okre郵onym w nim terminie wa積o軼i oraz posiadaj帷 aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej,b) osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika rob鏒 posiadaj帷 odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, okre郵one przepisami Prawa budowlanego, posiadaj帷 wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, potwierdzony za鈍iadczeniem wydanym przez t izb o okre郵onym w nim terminie wa積o軼i oraz posiadaj帷 aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej,Zamawiaj帷y, okre郵aj帷 wymogi w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepis闚 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2018, poz. 1202) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych akt闚 prawnych. Dopuszcza si r闚nie odpowiadaj帷e im uprawnienia, wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U z 2017r. poz. 1332 z p騧n. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65 z p騧n. zm.).
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) o鈍iadczenie Wykonawcy o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej; w przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej Wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e 瞠 powi您anie z innymi Wykonawcami nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty; wg. wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia,b) wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; wg. wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia,c) o鈍iadczenie na temat wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, wg. wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia,d) op豉cona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn minimum 100 000,00 z.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) wype軟iony i podpisany Formularz oferty sporz康zony wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do SIWZ,2) kosztorys ofertowy sporz康zony przez Wykonawc wed逝g metody kalkulacji uproszczonej w oparciu o przedmiary rob鏒 b璠帷e za陰cznikami do specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia,3) dokumenty i o鈍iadczenia Wykonawcy potwierdzaj帷e spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, i braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania, o kt鏎ym mowa w pkt 10 SIWZ, 4) dokument zawieraj帷y dow鏚, zgodnie z art. 22a ustawy, 瞠 Wykonawca b璠zie dysponowa zasobami innych podmiot闚 w trakcie realizacji zam闚ienia, je瞠li Wykonawca, wykazuj帷 spe軟ienie warunk闚 udzia逝, b璠zie polega na zasobach innych podmiot闚 - wz鏎 dokumentu stanowi za陰cznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia,5) dokument okre郵aj帷y zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (je瞠li nie wynikaj one z innych dokument闚 za陰czonych do oferty), a je瞠li Wykonawc reprezentuje pe軟omocnik - tak瞠 pe軟omocnictwo, okre郵aj帷e zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawc. W przypadku podmiot闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie pe軟omocnictwo (orygina lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego,6) o鈍iadczenie umo磧iwiaj帷e dokonanie oceny ofert w kryterium ,,okres gwarancji" - na Formularzu oferty, 7) je瞠li Wykonawca oferuje rozwi您ania (materia造) r闚nowa積e przedk豉da wraz z ofert dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 3.6. ppkt 4 lit. b, c (opis przedmiotu zam闚ienia).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Strony maj prawo do przed逝瞠nia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒, w nast瘼uj帷ych sytuacjach:a) je瞠li przyczyny, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒 b璠 nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e odpowiedzialno嗆 ponosi Zamawiaj帷y, w szczeg鏊no軼i b璠:- nast瘼stwem nieterminowego przekazania terenu wykonywanych rob鏒, trwaj帷ego d逝瞠j ni 3 dni, - wstrzymania wykonania rob鏒 na wyra幡e 膨danie Zamawiaj帷ego trwaj帷e d逝瞠j ni 5 dni,w zakresie, w jakim ww. okoliczno軼i mia造 lub b璠 mog造 mie wp造w na dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒. Zmiana terminu realizacji umowy nie b璠zie mia豉 wp造wu na wysoko嗆 wynagrodzenia Wykonawcy,b) w przypadku wyst徙ienia wad dokumentacji projektowej, skutkuj帷ych konieczno軼i dokonania zmian w dokumentacji projektowej, je瞠li to uniemo磧iwia lub wstrzymuje realizacj okre郵onego rodzaju rob鏒, maj帷ych wp造w na termin wykonania rob鏒,c) w przypadku wyst徙ienia konieczno軼i wykonania rob鏒 dodatkowych lub zamiennych, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu umowy,d) w przypadku wyst徙ienia op騧nienia w dokonywaniu okre郵onych czynno軼i lub ich zaniechania przez w豉軼iwe organy administracji pa雟twowej, kt鏎e nie s nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆,e) w przypadku niemo積o軼i wykonywania rob鏒 z powodu braku dost瘼no軼i do miejsc niezb璠nych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc,f) w przypadku niemo積o軼i wykonywania rob鏒, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonywania rob鏒 lub nakazuje wstrzymanie rob鏒 z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc,g) Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 wyd逝瞠nia terminu zako鎍zenia realizacji umowy z powodu okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w dniu podpisania umowy, oraz zaistnienia po zawarciu umowy przypadku ,,si造 wy窺zej" na zasadach okre郵onych w 12 umowy, uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. O ewentualnym uznaniu przed逝瞠nia terminu wykonania rob鏒 z powodu okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie oraz ,,si造 wy窺zej", b璠zie decydowa Zamawiaj帷y w trakcie realizacji rob鏒, po z這瞠niu pisemnego wniosku Wykonawcy,h) w przypadku powstania rozbie積o軼i lub niejasno軼i w rozumieniu poj耩 lub sformu這wa u篡tych w umowie, kt鏎ych nie b璠zie mo積a usun望 w inny spos鏏, a zmiana tre軼i umowy b璠zie umo磧iwia usuni璚ie rozbie積o軼i lub niejasno軼i i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapis闚 przez Strony; Zmiana w tym zakresie nie spowoduje przesuni璚ia terminu oraz zmiany wynagrodzenia wykonawcy.Przesuni璚ie terminu realizacji przedmiotu umowy mo瞠 nast徙i na okres nie d逝窺zy ni czas trwania okoliczno軼i uzasadniaj帷ych dokonanie zmiany tego terminu.2. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarowa w ofercie realizacji zam闚ienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca b璠zie zobligowany do udowodnienia, 瞠 Podwykonawca posiada zdolno軼i techniczne lub zawodowe odpowiadaj帷e, proporcjonalnie, co najmniej zdolno軼iom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwi您ku z realizacj umowy (w zakresie dotycz帷ym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprz皻em, gwarantuj帷ymi prawid這we wykonanie podzlecanej cz窷ci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadaj帷ymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w zakresie dotycz帷ym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzaj帷e zdolno嗆 techniczn lub zawodow Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz皻u oraz informacja o kwalifikacjach os鏏, kt鏎ymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo b璠 stanowi造 za陰cznik do tej umowy o podwykonawstwo. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo 膨dania od Wykonawcy przedstawienia dokument闚 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotycz帷ych Podwykonawcy, w takim zakresie jakim by造 膨dane w SIWZ. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie b璠 mia造 pozosta貫 postanowienia umowy dotycz帷e podwykonawstwa uregulowane w umowie.3. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, przy pomocy kt鏎ego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiaj帷ego.4. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ile jest to korzystne dla Zamawiaj帷ego i o ile nie powoduje zwi瘯szenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, 瞠 jest to spowodowane w szczeg鏊no軼i: a) pojawieniem si na rynku materia堯w lub urz康ze nowszej generacji, pozwalaj帷ych na zaoszcz璠zenie koszt闚 realizacji przedmiotu umowy lub koszt闚 eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umo磧iwiaj帷e uzyskanie lepszej jako軼i rob鏒,b) pojawieniem si nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob鏒, pozwalaj帷ej na zaoszcz璠zenie czasu realizacji inwestycji lub koszt闚 wykonywanych prac, jak r闚nie koszt闚 eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.5. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy, w nast瘼uj帷ych sytuacjach:a) w przypadku zmiany wynagrodzenia, w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g VAT, o kwot powsta陰 w wyniku zmiany stawki podatku VAT oraz zmiany ilo軼i, zakresu i sposobu wykonania rob鏒 budowlanych w zwi您ku z dokonan zmiana umowy,- je瞠li zmiany wprowadzone na mocy postanowie niniejszej umowy polegaj na pomini璚iu lub rezygnacji z jakiejkolwiek cz窷ci rob鏒, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o kt鏎ej mowa w 7 ust. 1 zostanie zmniejszona o warto嗆 nie wykonanych rob鏒 ustalon na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowi帷ego za陰cznik nr 5 do niniejszej umowy,- je瞠li zmiany wprowadzone na mocy postanowie niniejszej umowy polegaj na zastosowaniu rozwi您a zamiennych lub wynikaj ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, maj帷ymi wp造w na wynagrodzenie Wykonawcy, kwota, o kt鏎ej mowa w 7 ust. 1 podlega w pierwszej kolejno軼i zmniejszeniu o warto嗆 niewykonanych rob鏒, ustalon na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowi帷ego za陰cznik nr 5 do niniejszej umowy, a nast瘼nie zwi瘯szeniu o warto嗆 wykonanych rob鏒 zamiennych lub wynikaj帷ych ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, przy zastosowaniu postanowie ust. ????? niniejszego paragrafu, z zastrze瞠niem, 瞠 je瞠li roboty wynikaj帷e ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, stanowi帷ym za陰cznik nr 5 do umowy, ceny jednostkowe okre郵one w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, b璠 mia造 zastosowania do wyliczenia wysoko軼i wynagrodzenia o kt鏎ym mowa w 7 ust. 1.6. Je瞠li zmiana, o kt鏎ej mowa w ust. 8 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych, Strona inicjuj帷a zmian przedstawia projekt zamienny zawieraj帷y opis proponowanych zmian oraz przedmiar i niezb璠ne rysunki. Projekt taki wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiaj帷ego.7. Warunkiem dokonania zmian, o kt鏎ych mowa w ust. 8 jest z這瞠nie wniosku przez Stron inicjuj帷 zmian zawieraj帷ego:a) opis propozycji zmiany,b) uzasadnienie zmiany,c) obliczenie koszt闚 zmiany zgodnie z zasadami okre郵onymi w umowie, je瞠li zmiana b璠zie mia豉 wp造w na wynagrodzenie Wykonawcy,d) opis wp造wu zmiany na termin wykonania umowy.8. Zmiany, o kt鏎ych mowa w ust. 8, mog zosta dokonane, je瞠li zachodz i s ich uzasadnieniem ni瞠j wymienione okoliczno軼i:a) obni瞠nie kosztu wykonania rob鏒 lub kosztu eksploatacji (u篡tkowania) obiektu,b) poprawy warto軼i lub podniesienia sprawno軼i uko鎍zonych rob鏒 budowlanych,c) zmiany obowi您uj帷ych przepis闚,d) podniesienie wydajno軼i urz康ze,e) podniesienie bezpiecze雟twa wykonywania rob鏒,f) usprawnienia w trakcie u篡tkowania obiektu,g) op騧nienia, utrudnienia, zawieszenia rob鏒 lub przeszkody spowodowane przez lub daj帷e si przypisa Zamawiaj帷emu, personelowi Zamawiaj帷ego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiaj帷ego na terenie budowy,h) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunk闚 klimatycznych, a tak瞠 innych przeszk鏚 uniemo磧iwiaj帷ych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,i) si豉 wy窺za.9. Podstaw obliczenia koszt闚 zmiany, o kt鏎ej mowa w ust. 10 lit. c w przypadku, gdy zmiany b璠 wynika ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob鏒 stanowi projekt zamienny, o kt鏎ym mowa w ust. 9 oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj軼iowe do kosztorysowania przyj皻e do sporz康zenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprz皻u i materia堯w zaproponowanych przez Wykonawc, ale nie wi瘯sze ni 鈔ednie ceny SEKOCENBUDU dla kwarta逝 poprzedzaj帷ego termin wykonania rob鏒 budowlanych.10. Jednak瞠 Wykonawca nie b璠zie uprawniony do 瘸dnego przed逝瞠nia terminu wykonania umowy i zwi瘯szenia wynagrodzenia, je瞠li zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawc. W takim przypadku koszty dodatkowe zwi您ane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.11. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy z powodu okoliczno軼i innych ni zmiana zakresu 鈍iadczenia Wykonawcy, pod warunkiem, 瞠 warto嗆 zmiany nie przekroczy 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego, a zmiana Wykonawcy spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dla Zamawiaj帷ego oraz zmiana Wykonawcy nie mo瞠 zosta dokonana z powod闚 ekonomicznych lub technicznych, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych zamienno軼i lub interoperacyjno軼i sprz皻u, us逝g lub instalacji, zam闚ionych w ramach zam闚ienia podstawowego.12. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczno軼i prawnych lub technicznych, skutkuj帷ych niemo磧iwo軼i wykonania lub nale篡tego wykonania umowy, zgodnie z jej pierwotnymi postanowieniami.13. Je瞠li Wykonawca uwa瘸 si za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowi您any jest do przekazania Zamawiaj帷emu wniosku w formie pisemnej, dotycz帷ego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno軼i stanowi帷ych podstaw do 膨dania takiej zmiany.14. Wniosek, o kt鏎ym mowa w ust. 16, powinien zosta przekazany niezw這cznie, jednak瞠 nie p騧niej ni w terminie 2 dni roboczych od dnia, w kt鏎ym Wykonawca dowiedzia si, lub powinien dowiedzie si o danym zdarzeniu lub okoliczno軼iach. Wykonawca zobowi您any jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokument闚 wymaganych umow i informacji uzasadniaj帷ych 膨danie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno軼i stanowi帷ych podstaw 膨dania zmiany.15. Wszelkie zmiany umowy s dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiaj帷ego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewa積o軼i.16. W razie w徠pliwo軼i, przyjmuje si, 瞠 nie stanowi zmiany umowy z nast瘼uj帷ych danych: a) zwi您anych z obs逝g administracyjno-organizacyjn umowy,b) teleadresowych, c) rejestrowych.17. Poza przypadkami okre郵onymi w innych paragrafach umowy Strony przewiduj mo磧iwo嗆 dokonania skr鏂enia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej poszczeg鏊nych element闚 w przypadku zg這szenia przez Wykonawc gotowo軼i do odbioru. 18. Wszystkie postanowienia okre郵one w 10 mog stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod, tj. maj charakter fakultatywny, tym samym nie stanowi zobowi您ania do wyra瞠nia takiej zgody przez Zamawiaj帷ego i dokonania zmiany umowy. 19. Okre郵a si nast瘼uj帷y tryb dokonywania zmian postanowie umowy:Spos鏏 inicjowania zmian: Zamawiaj帷y: wnioskuje pisemnie do Wykonawcy w sprawie mo磧iwo軼i dokonania wskazanej zmiany. Wykonawca: wnioskuje pisemnie do Zamawiaj帷ego w sprawie mo磧iwo軼i dokonania wskazanej zmiany. Przyczyny dokonania zmian postanowie umowy oraz uzasadnienie takich zmian nale篡 opisa w stosownych dokumentach - notatka s逝瘺owa, pismo Wykonawcy, protok馧 konieczno軼i, itp.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2018-11-15, godzina: 09:45,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miejski O鈔odek Pomocy Rodzinie w Bia造mstoku
  15-440 Bia造stok, ul. Malmeda 8
  tel.: 0-85 678 31 03
  fax.: 0-85 678 31 00
  email: Wy郵ij email
  http://http:// www.mopr.bialystok.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z odpylanie.info!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 275874 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.