google

  odpylanie, filtrowentylacja, filtry

  Kursy walut 23.04.2019
  1 USD
  3.8118
  0.0067
  1 EUR
  4.2886
  0.0084
  1 CHF
  3.7427
  -0.013
  1 GBP
  4.9522
  0.0043
  1 RUB
  0.0598
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz przebudowa Sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2018-10-31

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 643184-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

  Powiat Kamiennogórski: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz przebudowa Sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kamiennogórski, krajowy numer identyfikacyjny 23082130000000, ul. ul. W. Broniewskiego  15 , 58400   Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 64 50 100, e-mail powiat@kamienna-gora.pl, faks 075 64 50 111.
  Adres strony internetowej (URL): www.kamienna-gora.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.kamienna-gora.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.kamienna-gora.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  forma pisemna
  Adres:
  ul. Wł. Broniewskiego 15, 58 - 400 Kamienna Góra


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz przebudowa Sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  Numer referencyjny: ID.272.1.21.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:1. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze",2. ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze".Realizacja zadań przewidziana jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W razie wystąpienie opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę utraconego dofinansowania. Zamówienie podzielone zostało na dwie części, tj.:1. Część nr 1:W ramach części I wyodrębniono trzy zadania:Zadanie nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Zadanie nr 2 - Budowa bieżni prostej oraz bieżni z zeskocznią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze (uzupełnienie Zadania 1),Zadanie nr 3 - Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze2. Część nr 2:Przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze;Roboty budowlane obejmują swym zakresem wykonanie następujących robót, szczegółowo opisanych w dokumentacji technicznej w zakresie:1. Część nr 1 - Zadanie 1:1.1. roboty rozbiórkowe starej nawierzchni,1.2. wykonanie podbudowy i drenażu,1.3. wykonanie warstwy wierzchniej boiska,1.4. wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzenia,1.5. wykonanie ogrodzenia, furtek, bramy,1.6. roboty rozbiórkowe istniejących trybun,1.7. montaż prefabrykowanych trybun,1.8. montaż siedzisk drewnianych,1.9. wykonanie podbudowy i nawierzchni utwardzonej,1.10. wykonanie zagospodarowania terenu;2. Część nr 1 - Zadanie 2:2.1. roboty ziemne - usunięcie warstwy humusu oraz podbudowy, starych obrzeży oraz kostki brukowej,2.2. wykonanie podbudowy, obrzeży i piaskownicy,2.3. wykonanie warstwy poliuretanowej,2.4. prace związane z montażem trybun,2.5. prace związane z zagospodarowaniem terenu;3. Część nr 1 - Zadanie 3:3.1. przygotowanie terenu pod montaż urządzeń,3.2. dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych (orbitrek - 1 szt., wioślarz - 1 szt., biegacz - 1 szt., trójkąt - 1 szt., twister i wahadło - 1 szt., prasa nożna - 1 szt.),3.3. wykonanie nawierzchni naturalnej (żwir wymywany) - dostawa i montaż,3.4. dostawa i montaż małej architektury (ława parkowa bez oparcia - 4 szt., kosz na odpady - 1 szt., stół do ping-ponga - 1 szt., gra kółko i krzyżyk - 1 szt., tablica informacyjna - 1 szt.),3.5. nasadzenia krzewów - 30 szt.,3.6. roboty wykończeniowe.4. Część nr 2:4.1. przebudowa podłogi sportowej,4.2. przebudowa pokrycia dachowego,4.3. przebudowa sanitariatów,4.4. roboty malarskie,4.5. wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji.Zadanie 3 w części nr 1 obejmuje wykonanie jednej Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w wersji podstawowej. Na wersję podstawową będzie składało się 6 urządzeń siłowni zewnętrznej (orbitrek, wioślarz, biegacz, twister i wahadło, prasa nożna, trójkąt), strefa relaksu (tj. 4 ławki, plenerowe urządzenie do gier - stół do ping ponga i gra kółko/krzyżyk, 1 kosz na śmieci oraz tablica informacyjna/regulamin) oraz wykonanie nasadzeń krzewów w ilości 30 sztuk. Całkowita powierzchnia terenu, na którym zlokalizowano Otwartą Strefę Aktywności wynosi 277 m2 , w tym w obrębie urządzeń do ćwiczeń planowana jest nawierzchnia bezpieczna ze żwiru płukanego (20 m2).. W cenie oferty, w odniesieniu do Zadania 1 części nr 1, Wykonawca nie będzie uwzględniał niżej wymienionych części zamówienia (pozycje wg przedmiaru robót), które wykonane zostaną w ramach zadania 3 p.n.: ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze".Lp. Numer pozycji przedmiaru robót Opis Obmiar Ilość Jm1. 2.14. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm za pomocą spycharek 42,00 m22. 2.15. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie (...) 0,004 ha3. 4.25 Mechaniczne wykonanie koryta (...) 20,00 m24. 7.63. Dostawa i montaż - ławka parkowa 4 szt.5. 7.64. Dostawa i montaż - śmietnik 1 szt. W cenie oferty, w odniesieniu do Zadania 2 części nr 1, Wykonawca nie będzie uwzględniał niżej wymienionych części zamówienia (pozycje wg przedmiaru robót). Lp. Numer pozycji przedmiaru robót Opis Obmiar Ilość Jm1. 2.21. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 2 szt.2. 2.23. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (...) 10 m23. 2.24. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) opłata skarbowa 6 szt.Wskazane w tabeli pozycje dotyczą ścięcia drzew. Zamawiający dokonał wycinki 2 szt. drzew we własnym zakresie. Zamawiający posiada zgodę Burmistrza Miasta Kamienna Góra na wycinkę 4 szt. drzew. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia za ich odnowę. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną i wykona dokumentację geodezyjną powykonawczą oraz przekaże ją Zamawiającemu w ciągu 14 dni roboczych licząca od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących następujące czynności:1. Część nr 1 (Zadanie 1):1.1. roboty rozbiórkowe,1.2. roboty ziemne,1.3. trybuny,1.4. podbudowy, nawierzchnie,1.5. ogrodzenie,1.6. roboty zagospodarowania terenu,1.7. wyposażenie boiska;2. Część nr 1 (Zadanie 2):2.1. podbudowy, nawierzchnie,2.2. roboty zagospodarowania terenu;3. Część nr 1 (Zadanie 3):3.1. przygotowanie terenu pod montaż urządzeń,3.2. dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych,3.3. wykonanie nawierzchni naturalnej,3.4. dostawa i montaż małej architektury,4.6. nasadzenia krzewów,4.7. roboty wykończeniowe.4. Część nr 2:4.1. przebudowa podłogi sportowej,4.2. przebudowa pokrycia dachowego,4.3. przebudowa sanitariatów,4.4. roboty malarskie,4.5. wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji; W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogów oraz przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego i terminie w tym wezwaniu określonym, przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (oświadczenie to powinno zawierać również: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy), wraz z oświadczeniem Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi wyżej określone czynności. Kopia umowy o pracę winna zawierać następujące informacje: rodzaj umowy, datę zawarcia umowy i czas jej obowiązywania, oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy, miejsce wykonywania pracy oraz wymiar czasu pracy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W przypadku braku zgody informacje wrażliwe, podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych należy zanonimizować, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych powyżej Zamawiający będzie traktował jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do naliczania kar umownych w wysokości określonej w Istotnych postanowieniach umowy. Wszystkie wyszczególnione w przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych, itp. nazwy własne urządzeń, materiałów są podane przez projektantów, kosztorysantów, dla określenia standardu oraz właściwości technicznych i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty, jako typowy przykład. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,równoważny". Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów innych - równoważnych do podanych, pod względem techniczno - użytkowym, o nie gorszych parametrach, tj. odpowiadających co najmniej parametrom materiałów, urządzeń zaproponowanych w dokumentacji technicznej. Ponadto można zastosować rozwiązania równoważne do powołanych norm w dokumentacji technicznej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wskazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione w dokumentach przetargowych. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (opłaty, koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, obsługi geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, a także pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych) w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego końcowego odbioru poniesie Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań sprawdzających wykonanej podbudowy. Jeżeli badania wykażą niezgodności z założeniami projektowymi, kosztami badań zostanie obciążony Wykonawca. Materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Wykonawca zapewni transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz jako wytwarzający opady przestrzegał będzie przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w systemie wielozmianowym i sześciodniowym (poniedziałek-sobota), jeżeli jest to niezbędna dla dochowania terminów umownych. Poza pracami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będą wszystkie inne obowiązki określone w Istotnych postanowieniach umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej min 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia. Szczegółowe zasady wykonywania warunków gwarancji i rękojmi zawarto w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dotyczącymi zakresu w/w zadania. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Roboty realizowane będą na podstawie aktualnego pozwolenia na budowę (Część nr 2) oraz zgłoszenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej (Część nr 1). W trakcie realizacji robót budowlanych należy wprowadzić zakaz wjazdu pojazdów na teren przed budynkiem szkoły oraz zapewnić bezpieczne i bezkolizyjne dojście dla użytkowników budynku.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Kamiennogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra;2. inspektor ochrony danych osobowych - e-mail: iod@kamienna-gora.pl;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla zadania p.n.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, przebudowa Sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kamiennej Górze" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331220-4
  37410000-5
  45112720-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-08-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) - w przypadku każdej z części oddzielnie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że:1) dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:1.1) osobą pełniącą funkcję Kierownika robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącej członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Robót w odniesieniu do części nr 1, zadania nr 1 oraz zadania nr 2 przedmiotu zamówienia;1.2) osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącej członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa i posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Robót oraz osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będącej członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa i posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Robót w odniesieniu do części nr 2 przedmiotu zamówienia.2) wykonał/zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:2.1) minimum dwa zamówienia obejmujące roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie boisk sportowych z wykonaniem nawierzchni sztucznej boisk o powierzchni pojedynczego boiska wynoszącej co najmniej 1 200 m2 - w odniesieniu do części nr 1 zadanie nr 1;2.2) minimum jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie bieżni prostej o nawierzchni sztucznej bieżni o powierzchni co najmniej 400 m2 - w odniesieniu do części nr 1 Zadanie nr 2;2.3) minimum jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane polegające na montażu urządzeń siłowni zewnętrznych lub budowie otwartych stref aktywności o wartości wynoszącej co najmniej 45 000,00 zł brutto - w odniesieniu do części nr 1 zadanie nr 3;2.4) minimum jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/remoncie/przebudowie sali sportowej wraz z wykonaniem kompletnej instalacji klimatyzacji o wartości zamówienia wynoszącej co najmniej 700 000,00 zł brutto - w odniesieniu części nr 2.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp - wzór załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający może wezwać do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej, będzie zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, o której mowa w art.. 22c ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp a także zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia: 1.dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;2.wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 3a do SIWZ;3.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika nr 3b do SIWZ.Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena oferty brutto 60,00
  okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia oraz sprzęt40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej: Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych w wyniku: - wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zainwentaryzowanej geodezyjnie; - konieczności wykonania badań archeologicznych; - istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; - wystąpienia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć lub o których nie stanowią żadne przepisy; - braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającą z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności;- wstrzymania robót przez Zamawiającego; - zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w SIWZ;Termin wykonania umowy zostanie odpowiednio wydłużony do czasu wykonania robót przez wykonawcę o czas opóźnienia spowodowanego okolicznościami określonymi powyżej. b) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ÷6) Ustawy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. Wprowadzenie zmian określonych wyżej wymagane jest w postaci pisemnego oświadczenia opatrzonego podpisem osób upełnomocnionych do reprezentacji Wykonawcy, przy czym oświadczanie dot. zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, winno nastąpić w obecności przedstawiciela Zamawiającego i w jego siedzibie.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-15, godzina: 08:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Część nr 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części I wyodrębniono trzy zadania:Zadanie nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Zadanie nr 2 - Budowa bieżni prostej oraz bieżni z zeskocznią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze (uzupełnienie Zadania 1),Zadanie nr 3 - Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212200-8, 37410000-5, 45112720-8

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-08-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty brutto60,00
  okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia oraz sprzęt40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Część nr 2
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212200-8, 45331220-4, 45112720-8

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-08-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty brutto60,00
  okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia oraz sprzęt40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Powiat Kamiennogórski
  58-400 Kamienna Góra, ul. W. Broniewskiego 15
  tel.: 075 64 50 100
  fax.: 075 64 50 111
  email: Wyślij email
  http://www.kamienna-gora.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z odpylanie.info!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 276599 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.