google

  odpylanie, filtrowentylacja, filtry

  Kursy walut 22.05.2019
  1 USD
  3.8620
  -0.0005
  1 EUR
  4.3098
  0.0043
  1 CHF
  3.8209
  -0.0026
  1 GBP
  4.8906
  -0.0132
  1 RUB
  0.0600
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Miejski model jakości powietrza na terenie miasta Dąbrowa Górnicza wraz z prognozą jakości powietrza
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2018-11-28

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 651495-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

  Gmina Dąbrowa Górnicza: ,,Miejski model jakości powietrza na terenie miasta Dąbrowa Górnicza wraz z prognozą jakości powietrza"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna  21 , 41300   Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.dabrowa-gornicza.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.dabrowa-gornicza.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.dabrowa-gornicza.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, parter, stanowisko nr 13 - INFORMACJA


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Miejski model jakości powietrza na terenie miasta Dąbrowa Górnicza wraz z prognozą jakości powietrza"
  Numer referencyjny: ZP.WER.271.4.97.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 221.000 euro. I.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie następujących zadań:1. Przygotowanie bazy źródeł emisji na terenie miasta. Baza inwentaryzacji powinna zawierać informacje o źródłach i wielkości emisji w ujęciu rocznym (za ostatni rok) z następujących źródeł: sektor komunalny, sektor komunikacji, sektor rolnictwa, sektor przemysłowy oraz pozostałe źródła emisji tj. emisja niezorganizowana, emisja naturalna. Ponadto baza powinna zawierać emisję napływową. Baza powinna zostać przygotowana w formacie XLS/XLSX. Każdemu ze źródeł powinny zostać przypisane współrzędne geograficzne. Ponadto Wykonawca przygotuje mapy przestrzennego rozkładu wielkości emisji ze źródeł emisji dla poszczególnych sektorów: sektor komunalny, sektor komunikacji, sektor rolnictwa, sektor przemysłowy oraz pozostałe źródła emisji tj. emisja niezorganizowana, emisja naturalna. Mapy zostaną przygotowane w plikach formatu shp oraz PDF lub JPG, celem wizualizacji danych o źródłach emisji na mapie rozkładu stężeń pyłu PM10 na terenie miasta. Przygotowana baza źródeł emisji powinna zostać wykorzystana do modelowania rozprzestrzenienia zanieczyszczeń na terenie miasta.2. Dostarczenie i publiczne udostępnienie aktualnej, historycznej i prognostycznej mapy wizualizacji wyników modelowania jakości powietrza dla miasta Dąbrowa Górnicza. Wykonawca dostarczy mapę wizualizacji wyników modelowania jakości powietrza w formie e-usługi na stronie internetowej Wykonawcy. Wyniki modelowania zostaną zaprezentowane w postaci map przestrzennego rozkładu stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Mapa powinna pracować w trzech trybach: bieżącym, historycznym (wybrany okres począwszy od daty uruchomienia mapy) i prognostycznym (na kolejne 2 doby). Mapa powinna być wyposażona w funkcje geolokalizacji użytkownika. Mapa powinna prezentować w czasie rzeczywistym pola kierunku i prędkości wiatru, który jest istotnym parametrem meteorologicznym mającym wpływ na rozpraszanie zanieczyszczeń powietrza. Odświeżanie danych na mapie powinno przebiegać z rozdzielczością 1 h dla każdego z wyżej wymienionych trybów działania mapy. Prezentacja graficzna wielkości stężeń powinna odnosić się do polskiego indeksu jakości powietrza. Mapa powinna umożliwiać raportowanie danych po kliknięciu na mapę w dowolnie wybranym punkcie dla dowolnie wybranej godziny:a) raport porównania jakości powietrza w postaci: - mapy stężeń średniogodzinowych w dzielnicach miasta,- mapy stężeń maksymalnych w dzielnicach miasta,b) raport porównania jakości powietrza w formie listy - rankingu dzielnic/obiektów (np. szkół) wraz z odwołaniem do ich lokalizacji na mapie wg notowanych stężeń godzinowych oraz innych danych w uzgodnieniu z Zamawiającym. Do modelowania dyspersji zanieczyszczeń Wykonawca zastosuje model jakości powietrza, który pozwoli wyznaczyć przestrzenny rozkład stężeń pyłów PM10 i PM2,5 w oparciu o dane z inwentaryzacji emisji oraz zaimplantowane mechanizmy chemicznych i fizycznych procesów zachodzących w atmosferze (np. model CALPUFF) oraz zestaw danych meteorologicznych (np. model WRF - Weather Research and Forecasting). Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń powinno być przeprowadzone w siatce o rozdzielczości co najmniej 500 m x 500 m. Wyniki uzyskane z symulacji w formie mapy wizualizacyjnej powinny dostarczać informację o jakości powietrza w każdym dowolnym punkcie obszaru modelowania ze wskazaniem udziału rodzaju źródeł emisji w stężeniu pyłu PM10 i PM2,5. W dowolnie wybranym miejscu miasta mapa powinna umożliwić odczyt procentowego udziału poszczególnych grup źródeł emisji w stężeniach pyłu PM10 i PM2,5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy warstwy shp osiedli/jednostek urbanistycznych i granic miasta oraz obiektów wrażliwych. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą zakres prezentacji wyników systemu dla społeczeństwa.3. Na potrzeby modelowania dyspersji zanieczyszczeń w celach walidacji i kalibracji modelu, Wykonawca uzyska dostęp do danych ze stacji PMŚ oraz zastosuje dodatkowy pomiar wskaźnikowy do oceny jakości powietrza z użyciem 25 detektorów jakości powietrza, stanowiących własność Wykonawcy, mierzących pyły zawieszone PM10 i PM2,5. Pięć z zastosowanych urządzeń powinno posiadać własne zasilanie w energię, aby w największym stopniu spełnić wymagania lokalizacyjne określone dla stałych punktów pomiarowych stosowanych w ramach PMŚ. Wszystkie zastosowane urządzenia powinny czerpać i magazynować energię z promieniowania słonecznego. Urządzenia te powinny być wyposażone w przetwornik energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną (ogniwo fotowoltaiczne) i posiadać układ kondycjonujący i magazynujący energię elektryczną (superkondesatory) oraz układ pomiarowy. Wszystkie elementy użyte w urządzeniu autonomicznym powinny pracować w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -20°C do 40°C. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lokalizację detektorów i dokona ich montażu w terenie. 4. Podsumowanie półrocznych i rocznych wyników modelowania jakości powietrza przedkładanych w formie raportów do Zamawiającego. 5. Dostarczenie aplikacji na system Android prezentującej wyniki modelowania jakości powietrza dla miasta.Aplikacja powinna być bezpłatnie dostępna do pobrania przez mieszkańców ze strony www Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zarządzanie aplikacją i prawidłowe jej udostępnianie.Wszystkie dane wykorzystywane przez aplikację będą przechowywane na serwerze Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego nadzorowania wyników systemu i reagowania w przypadku wystąpienia problemów technicznych. W przypadku wystąpienia awarii serwera obliczeniowego, wyłączenia prądu lub innych problemów z łącznością wyniki systemu zostaną dostarczone w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 48 godzin.II.Rozwiązania równoważne. 1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny.2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ,,Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego". Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.5. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.III. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.Zamawiający nie wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).IV. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnychMając na względzie fakt, iż usługa w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3.1. SIWZ nie wymaga konieczności dostosowania jej wykonania dla osób niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 Ustawy.

  II.5) Główny kod CPV: 90731000-4
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  72511000-0
  32000000-3
  90731000-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-01

  II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania - od dnia zawarcia umowy 2. Ramy czasowe i termin zakończenia realizacji zadania:2.1. Działania w zakresie stworzenia bazy danych, montażu 25 detektorów oraz uruchomienia bazy emisyjnej:1) stworzenie bazy danych źródeł emisji zanieczyszczeń - nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.2) zakończenie prac instalacyjno - konfiguracyjnych (kalibracja) detektorów - nie później niż 10.01.2019 r.3) przygotowanie i uruchomienie bazy modelującej wraz z mapami modelującymi dyspersję zanieczyszczeń - nie później niż 16.01.2019 r.2.2. Świadczenie usług monitoringu wraz z publikacją wyników na stronie internetowej z jednoczesnym udostępnieniem aplikacji mobilnej dla mieszkańców, rozpocznie się z dniem 16.01.2019 r., a zakończy 16.01.2021 r.2.3. Półroczne i roczne raporty z wynikami modelowania wraz z interpretacją wyników jakości powietrza, będą przedkładane w okresie obowiązywania umowy w terminach do 31 sierpnia i 28 lutego. 2.4. Zakończenie realizacji umowy nastąpi wraz z przekazaniem ostatniego raportu z wynikami modelowania wraz z interpretacją wyników jakości powietrza do 01.03.2021r.Uwaga:W przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym realizację zadania w ww., określonych datą, zakładanych terminach pośrednich tj. 14.12.2018r. lub później, terminy te zostaną odpowiednio przesunięte tj. data zakończenia prac instalacyjno - konfiguracyjnych (kalibracja) detektorów zostanie przesunięta na 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, pozostałe terminy określone datą zostaną przesunięte o proporcjonalną liczbę dni kalendarzowych, przyjmując za punkt wyjścia datę zakończenia prac instalacyjno - konfiguracyjnych (kalibracja) detektorów.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał następujące usługi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia:1.1. co najmniej jedno modelowanie jakości powietrza z rozdzielczością co najmniej 1km z wykorzystaniem metod wskaźnikowych (np. sieci detektorów) dla co najmniej 1 miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (wdrożony projekt z użyciem min. 5 sensorów autonomicznych funkcjonujący przez okres minimum 5 miesięcy z czego minimum 2 miesiące w okresie zimowym (od grudnia do marca) ze średnimi miesięcznymi temperaturami w tym okresie poniżej 0°C),1.2. wykonał co najmniej 2 prezentacje wyników badania jakości powietrza w formie e-usługi dla jednostek administracji publicznej z użyciem min. 15 szt. detektorów , które pracowały min. 10 miesięcy jednocześnie wraz z analizą tych wyników oraz opracowaniem raportu z przeprowadzonych badań,1.3. wykonał co najmniej 3 usługi polegające na modelowaniu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu przy zastosowaniu modelu eulerowskiego lub gaussowskiego modelu obłoku dla jednostek administracji publicznej obszaru co najmniej jednego miasta,1.4. wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wdrożeniu narzędzi informatycznych w administracji publicznej, służących udostępnianiu społeczeństwu informacji o stanie jakości środowiska.2. dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego: 2.1. minimum 2 osobami z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w modelowaniu jakości powietrza w tym: przygotowanie danych emisyjnych do modelowania i wykonanie prognoz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w minimum 4 projektach,2.2. minimum 1 osobą legitymującą się wykształceniem z zakresu geoinformacji przestrzennej w szczególności ukończeniem studiów podyplomowych z ww zakresu, 2.3. minimum 3 osobami posiadającymi doświadczenie w tworzeniu baz danych wraz z modelowaniem jakości powietrza.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Nie wymagane.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Nie wymagane.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  I. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.II. Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania);2.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Wysokość kar umownych40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.2. W zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia na skutek wystąpienia ,,siły wyższej". ,,Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.3. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:3.1. zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy:3.1.1. w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - wartość wynagrodzenia brutto, nie może być wyższa niż zadeklarowana w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy nie ulegnie zmianie.3.1.2. w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec zmniejszeniu.3.2. zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy:3.2.1. w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - wartość wynagrodzenia netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w ofercie. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie powiększona z odpowiednim zastosowaniem zwiększonej stawki podatku VAT.3.2.2. w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - wartość wynagrodzenia netto nie może być wyższa niż zadeklarowane w ofercie. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.3.3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3.4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 3.5. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3.3. i 3.4. będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim wnioskiem do drugiej strony Umowy. Zmiana umowy w zakresie powyższych ustępów może nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.3.6. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia, w przypadkach określonych w ust. 3.3. i 3.4., należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno - prawne. Lista musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 3.7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3.3., 3.4. będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 30 dni od dnia jej przedłożenia druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.3.8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 3.7. pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3.3., 3.4.. nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia Wykonawcy, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.3.9. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3.3., 3.4. zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3.10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji opisanej w ust. 3.3., 3.4. wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust 3.6. Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy. 3.11. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3.6., aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia..4. Zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy.5. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.6. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-06, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ.2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa: - w pkt. 9.2.1., 9.2.2. SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - w pkt. od 9.4. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu;- w pkt. 9.3. SIWZ Wykonawcy składają łącznie;- w pkt. 9.1.1. SIWZ wszyscy Wykonawcy składają odrębnie.3. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.5 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.II. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie.III. Informacje dodatkowe dotyczące sekcji IV.2.1) Kryteria oceny ofert: . Wysokość kar umownych.W ramach kryterium ,,Wysokość kar umownych" Zamawiający będzie przyznawał punkty za deklarowaną przez Wykonawcę wartość, zwaną dalej ,,mnożnikiem", przez, którą zostaną pomnożone kary umowne określone na poziomie minimalnym w Projekcie Umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ: § 7ust. 1 pkt. od b) do d). Wykonawca może zadeklarować wyłącznie niżej wymienione wartości z przedziału od 1 do 3.Jeżeli Wykonawca zaoferuje mnożnik kar umownych wynoszący: 1 - otrzyma 0 punktów; 1,5 - otrzyma 10 punktów; 2 - otrzyma 20 punktów; 2,5 - otrzyma 30 punktów; 3 - otrzyma 40 punktów. W przypadku braku deklaracji Wykonawcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje podwyższenia wysokości kary umownej i przyzna Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert 0 punktów, natomiast w razie deklaracji wartości mnożnika większej niż 3, do celu porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie wartość 3, natomiast do umowy przyjmie wartość deklarowaną.IV. Klauzula informacyjna dot. RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim, w Dąbrowie Górniczej: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.".3. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej (dostępna w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Dane podmiotu/Bezpieczeństwo danych osobowych link: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=62203) przewiduje prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Dąbrowa Górnicza związanych z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy Pzp 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu stosownie do art. 22 RODO;8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych, 9. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;10. Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Dąbrowa Górnicza
  41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
  tel.: 322 956 700
  fax.: 32 2625032, 2956700
  email: Wyślij email
  http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z odpylanie.info!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 285446 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.