google

  odpylanie, filtrowentylacja, filtry

  Kursy walut 22.05.2019
  1 USD
  3.8620
  -0.0005
  1 EUR
  4.3098
  0.0043
  1 CHF
  3.8209
  -0.0026
  1 GBP
  4.8906
  -0.0132
  1 RUB
  0.0600
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2018-11-28

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 654573-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

  Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna: Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, krajowy numer identyfikacyjny 000660995, ul. ul. Kazimierza Karasia  15 , 64-100   Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.leszno.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.leszno.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.leszno.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pismenej. Zamawijacy nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbęne jest złożenie własnręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona bez zachowania formy pismenej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) Pzp
  Adres:
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie
  Numer referencyjny: KiS.271.07.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:45317000-2 - Pomiary elektryczne45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 3. W zakres przedmiotowego zamówienia w szczególności wchodzą następujące prace elektryczne, które winny zostać wykonane zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ projektem elektrycznym-wykonawczym, przedmiarem robót oraz STWiORB:a) wyposażenie szafki ,,SR",b) ułożenie linii kablowej wraz ze słupami wzdłuż ścieżki od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza, z wykorzystaniem istniejącej pętli kablowej wyprowadzonej ze słupa w ulicy Słowackiego, c) ułożenie linii kablowych wraz z montażem opraw wzdłuż projektowanych ścieżek,d) ułożenie linii kablowej wraz z oprawami do opraw oświetlający maszty flagowe,e) ułożenie linii kablowej wraz z oprawami do opraw montowanych w murkach oporowych,f) ułożenie linii kablowej wraz z oprawami do opraw oświetlający pomnik,g) ułożenie linii kablowej do zasilenia słupka gniazdowego wraz ze słupkiem,h) wykonanie pomiarów elektrycznych,i) wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót ziemnych. 4. UWAGA: Zamawiający informuje, iż w celu wykonania zakresu prac wskazanego w ust. 3 niniejszego Rozdziału Wykonawca winien skorzystać z istniejącej pętli kablowej wyprowadzonej ze słupa znajdującego się przy ulicy Słowackiego oraz skorzystać z istniejącej szafki SR - szafka bez wyposażenia, znajdujących się na działce nr 2/4. 5. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie" będzie zobowiązany współpracować z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie. W tym miejscu Zamawiający informuje, iż przetarg nieograniczony, przedmiotem którego będzie budowa pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2019 roku. 6. UWAGA: Zamawiający informuje, iż wskazane w lit. a)-c) poniżej prace elektryczne, wchodzące w zakres przedmiotowego zamówienia publicznego, Wykonawca może wykonać przed rozpoczęciem albo w trakcie trwania prac polegających na budowie fundamentów pomnika Armii Krajowej: a) wyposażenie szafki,b) budowa oświetlenia ścieżki od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza,c) budowa oświetlenia pozostałych ścieżek na działce 2/4.Pozostałe prace elektryczne, wchodzące w zakres przedmiotowego zamówienia, Wykonawca będzie mógł wykonywać w trakcie wykonywania prac polegających na budowie fundamentów pomnika bądź po ich ukończeniu.5. Charakterystyka Inwestycji:1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej, w rejonie ulic Mickiewicza i Słowackiego, na działce nr 2/4, w miejscu wskazanym na rysunku planu zagospodarowania terenu (E1), stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 9 do SIWZ). 2) Projektowane linie oświetlenia wykonane zostaną jako linie kablowe i przebiegać będą w granicach działki nr: 2/4 obręb ewidencyjny 0002 Leszno, jednostka ewidencyjna 306301_1 Miasto Leszno. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się granicach działki na której projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania działek sąsiednich. 3) Na terenie przewidzianym do budowy kablowej linii oświetleniowej przebiegają następujące sieci:-kablowa elektroenergetyczna niskiego napięcia,- kablowa telefoniczna, - wodna,-kanalizacyjna. 4) Działka nr 2/4 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna- część A, uchwalonym Uchwałą Nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku. Przedmiotowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest na stronie internetowej http://bip.leszno.pl/artykul/112/528/56-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-centrum-leszna-czesc-a5) Zgodnie z zapisem w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 2/4 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Leszna. Projektowane prace zostały uzgodnione z odpowiednimi służbami (Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie nr 152/2018 z dnia 17.10.2018 roku oraz opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie z dnia 19.10.2018 roku stanowią odpowiednio Załącznik Nr 11 do SIWZ.6. Dla przedmiotu zamówienia szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w budowlanych projekcie elektryczno-wykonawczym, przedmiarze robót, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanych dalej ,,STWiORB"), rysunkach technicznych oraz w stosownych decyzjach i uzgodnieniach. Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 8, 9, 10 i 11 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Leszna Wydział Kultury i Sportu ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno, pokój nr 14). 7. UWAGA:Zamawiający zwraca uwagę na prace, które mogą stwarzać zagrożenie podczas ich wykonywania. Mianowicie Zamawiający zastrzega, iż roboty związane z prowadzeniem wykopów pod słupy i linię kablową będą wykonywane w pasie drogowym w szczególności w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych. Wykonawca winien ten fakt uwzględnić w cenie ryczałtowej. 8. UWAGA:Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed uszkodzeniem mienia sąsiadującego z terenem budowy oraz przed szkodami osób trzecich. Wykonawca winien powyższe ująć w cenie ofertowej. 9. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w projektach projekcie elektryczno-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, polskich normach z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów:1) wszystkie użyte materiały, urządzenia techniczne oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących normach,2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń Wykonawca okaże Inspektorowi Nadzoru branży eklektycznej świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie,3) wszelkie materiały, urządzenia zamienne przed wbudowaniem winny uzyskać akceptację Inspektor Nadzoru branży eklektycznej. 10. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie elektryczno-wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru branży eklektycznej.13. W przypadku, gdy w projekcie elektryczno-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału lub urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenie techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w wskazanych wyżej dokumentach towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach niezgorszych niż opisywane w powyższych dokumentach, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji technicznej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w powyższej dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do niniejszej SIWZ dokumentach.14. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru. Zgoda, o której mowa powyżej wymaga potwierdzenia protokołem robót zanikających.15. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej.16. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także:1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót. Zamawiający informuje, iż przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca może skorzystać z bezpośredniego wjazdu z ul. Adama Mickiewicza.2) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych;3) ustanowienie Kierownika Robót branży elektrycznej, posiadającego niezbędne uprawnienia, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Robót branży elektrycznej należeć będzie koordynowanie prac wchodzącego w zakres przedmiotowego zamówienia. Kierownik Robót branży elektrycznej zobowiązany będzie współpracować z Kierownikiem Budowy wskazanym przez Wykonawcę wybranego w przetargu na Budowę pomnika Armii Krajowej. Kierownik Robót branży elektrycznej, zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, zamieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.4) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);5) prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli;6) prowadzenie robót budowlanych w sposób nienaruszający istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej;Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca;7) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych; 8) obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej;9) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu;10) w razie potrzeby przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowalnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.11) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;12) przedłożenie Zamawiającemu do podpisana umowy harmonogramu robót, sporządzonego na bazie załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedłożony harmonogram robót wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasady aktualizacji harmonogramu robót określa projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ;13) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;14) uwzględnienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas wykonywania prac budowlanych takich jak: zagrożenie przy robotach związanych z montażem instalacji silno i słabo prądowych, zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji, zagrożenie przy robotach na wysokości, zagrożenie dotyczące pracowników budowy oraz użytkowników pasa drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robót;15) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu;16) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót;17) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy;18) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych;19) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni dostawy energii elektrycznej i wody na potrzeby realizacji zadania;20) wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniemi wymaganiami Zamawiającego, określonymi w załączonej dokumentacji projektowej;21) szczegółowe zapoznanie się z przekazaną dokumentacją projektową;22) wykonanie całości prac instalacyjnych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe", przepisami BHP i p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach obowiązujących w tym zakresie;23) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji Inwestycji, za które Wykonawca odpowiada;24) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres minimum 36 miesięcy na zasadach opisanych w Rozdziale 13 SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, z zastrzeżeniem zapisów ust. 18 poniżej;25) ewentualne inne koszty, które należy ponieść w związku z realizacją zamówienia. 17. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 2) Organizację 1 raz na dwa tygodnie posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy przez cały okres trwania robót budowlanych, z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego, Kierownika Robót branży elektrycznej, Inspektora Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie Zamawiającego; 3) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości;4) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru;5) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót;6) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z przedłożonym do umowy harmonogramem prac;7) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ;8) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) niniejszej SIWZ.9) Usuwanie z terenu budowy osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania.10) Uczestniczenie Kierownika Robót branży elektrycznej w radach budowy, organizowanych przez Wykonawcę wybranego w przetargu na budowę pomnika Armii Krajowej, w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy robót budowlanych Pomnika, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy, Kierowników Robót, Inspektorów Nadzoru.11) Współpraca z Wykonawcą wybranym w przetargu na budowę Pomnika Armii Krajowej w ramach przygotowania przez tego Wykonawcę dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z art. 56 i 57 Prawa budowlanego. 12) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru.13) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego.14) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.15) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego.18. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres minimum 36 miesięcy na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. UWAGA:Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia.W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.19. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 ppkt 1) lit. a) niniejszej SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy.20. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca robot.21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki.22. Zamawiający dopuszcza przed odbiorem końcowym możliwość dokonania jednego odbioru częściowego, zgodne z przyjętym harmonogramem robót, z zastrzeżeniem iż wartość odbioru częściowego nie przekroczy 50 % wartości kontraktu zawartego między Zamawiającym a Wykonawcą robót. Zasady odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz sposób ich rozliczania opisane zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 23. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac.24. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.25. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:- roboty ziemne, - roboty instalacyjne elektryczne,- roboty montażowe.Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót budowlanych wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy. 26. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 25 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 12 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy. 27. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez ust. 25 powyżej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.UWAGA!Zanonimizowanie oznacza, że umowa pozbawiona będzie danych osobowych pracowników i ma służyć weryfikacji zobowiązania Wykonawcy/Podwykonawcy odnośnie liczny zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego. 28. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 26 i ust. 27 powyżej, traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 29. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl

  II.5) Główny kod CPV: 45317000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45316100-6
  45314300-4


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że:a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).UWAGA:Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez grupę Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców (Konsorcjantów), który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że:a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: ? jedno zamówienie polegające na wykonaniu instalacji zewnętrznego oświetlenia o wartości tych robót minimum 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). UWAGA:Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:? min. 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika robót branży elektrycznej.Osoba wyznaczona na Kierownika Robót branży elektrycznej musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i - jeżeli jest to wymagane - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).Osoba wyznaczona na Kierownika Robót branży elektrycznej będzie zobowiązana współpracować z Kierownikami Robót wskazanymi przez Wykonawcę wybranego w postępowaniu na budowę pomnika Armii Krajowej.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych i bezpłatnych bazach danych.Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) niniejszej SIWZ.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt. 1) niniejszego Rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 14 pkt. 1) niniejszego Rozdziału SIWZ. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 6. Dokumenty podmiotów trzecich:Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych i bezpłatnych bazach danych.Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. 7. Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy Pzp: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt. 3) lit. a) SIWZ.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2) SIWZ:a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Uwaga: Zgodnie z najnowszym orzeczeniem KIO w tym zakresie (wyrok KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r.) przedłożona, na wezwanie Zamawiającego, polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności powinna być aktualna na dzień złożenia polisy i mieć charakter ciągły tj. potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.2. celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 5 do SIWZ);b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Na Ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;b) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ);c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów - do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ).2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 3. Dowód wniesienia wadium.4.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: tysięcy dwa tysiące złotych zero groszy). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: Bank PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem:WADIUMPrzetarg nieograniczony - znak sprawy: KiS.271.07.2018 ,,Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie" Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.3. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób:WADIUMPrzetarg nieograniczony - znak sprawy KiS.271.07.2018,,Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie" 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;3) kwotę gwarancji/poręczenia;4) termin ważności gwarancji/poręczenia;5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, tj.:a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:A. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,B. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,C. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.17. Uwaga:Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (Sygn. akt. IIICZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Gwarancja jakości 40,00
  Najniższa cena ofertowa brutto 60,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów,d) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót,2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej, z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 4) w zakresie prac, będących przedmiotem niniejszej Umowy, zależnych od wykonania fundamentów pomnika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu opóźnienia Wykonawcy realizującego zamówienie, którego przedmiotem będzie budowa pomnika Armii Krajowej.5) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa,6) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%.7) konieczności wykonania ,,dodatkowych robót budowlanych", nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności,8) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej:a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, b) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: ? materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, ? w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego,? w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), ? w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót.Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej.Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 7) - 8) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 2. Zmiany osobowe:1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SIWZ oraz w ustawie - Prawo budowlane. 2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej umowie.3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3. Pozostałe zmiany: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obniżenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany;2) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej Umowy3) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,b) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych,c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń.W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.Zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości robót zamiennych i/lub niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę do podpisania umowy kosztorysu a w przypadku braku odpowiednich pozycji - średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. 4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy WYKONAWCA:a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem jego Podwykonawców. 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamówień publicznych.5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamówień publicznych, m. in.: 1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:a) opis propozycji zmiany,b) uzasadnienie zmiany,c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy.4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-13, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej.4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.7. Zamawiający informuje, że wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.9. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przetargowego nie przeprowadzono dialogu technicznego.10. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;? dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: abi@skpartners.pl;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie , znak sprawy: KiS.271.07.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
  64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
  tel.: 65 5298100
  fax.: 65 5298131
  email: Wyślij email
  http://www.bip.leszno.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z odpylanie.info!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 285786 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.