google

  odpylanie, filtrowentylacja, filtry

  Kursy walut 22.05.2019
  1 USD
  3.8620
  -0.0005
  1 EUR
  4.3098
  0.0043
  1 CHF
  3.8209
  -0.0026
  1 GBP
  4.8906
  -0.0132
  1 RUB
  0.0600
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawy części zamiennych (taśm i części gumowych) do instalacji ZUOK w Olsztynie oraz świadczenie usług serwisowych i usuwania awarii
  • Region: warmińsko-mazurskie
  • Zamieszczono: 2018-12-03

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 656773-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

  Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawy części zamiennych (taśm i części gumowych) do instalacji ZUOK w Olsztynie oraz świadczenie usług serwisowych i usuwania awarii
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zawarcia umowy ramowej

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: ? Administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowana w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy 22 188 500 zł.? W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10- 410 Olsztyn, poczty elektronicznej e-mail: rodo@zgok.olsztyn.pl, lub telefonicznie: tel. 89 555 20 10.? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowanew sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowaw art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lubz uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 510734049, ul. Lubelska  53 , 10-410   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 555 20 10, , e-mail b.baginska@zgok.olsztyn.pl, a.sowinska@zgok.olsztyn.pl, faks -.
  Adres strony internetowej (URL): www.zgok.olsztyn.pl
  Adres profilu nabywcy: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy części zamiennych (taśm i części gumowych) do instalacji ZUOK w Olsztynie oraz świadczenie usług serwisowych i usuwania awarii
  Numer referencyjny: ZGOK/PN-R/67/2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  wszystkich części
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  wszystkie części


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są:1.1. Część 1: Dostawa taśm gumowych standardowych oraz klejenie zabieraków przy produkcji taśmy,1.2. Część 2: Dostawa taśm gumowych specjalistycznych,1.3. Część 3: Dostawa sprzętu specjalistycznego do taśm gumowych,1.4. Część 4: Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm, 1.5. Część 5: Dostawa części zamiennych gumowych do SBP,1.6. Część 6 Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm realizowane w trybie awarii.2. Dostawy i usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane:2.1. sukcesywnie, 2.2. w terminach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego i ofertą Wykonawcy, określonych na etapie zamówienia wykonawczego, 2.3. zamówienia będą składane wg potrzeb Zamawiającego wynikającychz rzeczywistych przebiegów i obciążenia maszyn.3. Dostawy i usługi stanowiące przedmiot zamówienia na Części 1-5 będą realizowanew terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wysłania przez Wykonawcę odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego. Ww. korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywała się mailowo na adresy wskazane w umowie ramowej, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 8 i w ww. zapytaniu.4. Dla Części nr 6 maksymalny dopuszczalny czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 72 godziny (dla dni kalendarzowych) liczonych od momentu wysłania przez Wykonawcę odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego. Ww. korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywała się mailowo na adresy wskazane w umowie ramowej, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 8 i w ww. zapytaniu.Przez czas reakcji na zgłoszenie awarii należy rozumieć czas podjęcia działańw celu usunięcia awarii, tj. czas przyjazdu i rozpoczęcia napraw. 5. Okres gwarancji Przedmiotu zamówienia będzie wynosił minimum 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru /Dowodu Dostawy.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wykaz wszystkich części zamiennych objętych planowanymi dostawami oraz usług stanowią załączniki nr 1A - 1F do SIWZ, tj. Formularze cenowe stanowiące jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z Części.7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane zostały w Projekcie umowy ramowej (Część II SIWZ). W razie niezgodności pomiędzy IDW, a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 8. Zamówienia wykonawcze będą udzielane zgodnie z zasadami określonym we wzorze umowy ramowej. 9. Zapisy dotyczące art. 29 ust. 3a ustawy PZP - odnoszą się do Części nr 4 pn.: ,,Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm" i 6 pn.: ,,Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm realizowane w trybie awarii".9.1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), tj. prace wykonywane przez:1) osobę odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad realizacją umowy;2) osoby wykonujące usługi (serwisowania, napraw) odpowiednio dla części nr 4 i 6 zamówienia. 3) W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogów określonych w ust. 9 pkt 9.1 ppkt.1-4, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji sposobu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 9 pkt 9.1. ppkt 1 i 2 IDW zgodnie z postanowieniami umowy ramowej.4) Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określa Projekt umowy.

  II.5) Główny kod CPV: 42956000-2
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  12   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  12

  II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji umowy ramowejTermin realizacji umowy ramowej: do 12 miesięcy od dnia jej podpisania, lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Przedmiotu Umowy Ramowej, w zależności co nastąpi pierwsze. Do upływu terminu wykonania zamówienia/ terminu realizacji umowy, Zamawiający może złożyć oświadczenie o jego przedłużeniu. Oświadczenie może zostać złożone wielokrotnie i wskazywać różne okresy przedłużenia, łącznie maksymalnie do 24 miesięcy od zawarcia umowy ramowej lub do czasu wyczerpania zakresu zamówienia.2. Termin wykonania zamówień wykonawczychZgodny z zasadami określonymi we wzorze umowy ramowej.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzujew powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzujew powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzujew powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;2. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne - Wykonawca składa to oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji podanych podczas otwarcia ofert dotyczących: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.5.1) ust.. 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż odpowiednio dla dokumentów z zakresów, o których mowa w ust. 1 - 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.5) ust. 1., składa dokument, o którym mowa w niniejszej sekcji w ust. 1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Sekcji III.5) ust. 1.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:
  z kilkoma wykonawcami
  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:
  1. W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa ramowa, na podstawie której zostaną udzielone Wykonawcom zamówienia wykonawcze na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy PZP i zgodnie z procedurą określoną w umowie ramowej. Zamawiający wskazuje, że nabywaniu w procedurze konkurencyjnej lub bezpośrednio zgodnie z warunkami umowy ramowej mogą podlegać wszystkie dostawy lub usługi określone w umowie ramowej. Zamawiający wskazuje również, że przedmiotem ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej podlegać mogą warunki w postaci:a. ceny (cena nie może być wyższa niż cena w ofercie Wykonawcy do umowy ramowej);b. terminu lub terminów wykonania zamówienia wykonawczego;c. okresu gwarancji lub rękojmi;d. warunków realizacji gwarancji lub rękojmi.23. Zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu dotyczących umowy ramowej kryteria wyboru, wskazujące, które dostawy lub usługi będą nabywane po ponownym poddaniu zamówienia procedurze konkurencyjnej lub bezpośrednio zgodnie z warunkami umowy ramowej w przypadku udzielania zamówienia na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. c. W tych dokumentach określa się również, które warunki mogą być przedmiotem ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej.3. Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi Wykonawcami, którzy będą spełniali warunki udziału w postępowaniu, a ich oferta nie będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  łączna cena brutto oferty 40,00
  termin dostaw/usług częściowych60,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Ramowej lub Zamówienia Wykonawczej wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zmiany Umowy Ramowej lub Zamówienia Wykonawczego nie stanowi zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy Ramowej/Zamówienia Wykonawczego ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego. 3. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy Ramowej/Zamówienia Wykonawczego zmian zgodnie z przepisami zawartymi w art. 144 ustawy PZP.4. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, tj. zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 8.6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego:a) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. b) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. c) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 5 lit. c) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 lit. c).8. Zamawiającemu przysługuje w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 żądanie udostępnienia do wglądu, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.9. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4 lit. a), b) i c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-14, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.2. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.5. Zamawiający nie ustala przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego ani dołączenia katalogu elektronicznego do oferty oraz nie dopuszcza takiej możliwości.6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie stawia wymagań by przy realizacji zamówienia uczestniczyły osoby, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy PZP:tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłączniew złotych polskich.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Część 1: Dostawa taśm gumowych standardowych oraz klejenie zabieraków przy produkcji taśmy
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis podano w Sekcji II.4) niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na każdą część został zawarty w Formularzach cenowych zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42956000-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  łączna cena brutto oferty 40,00
  termin dostaw/usług częściowych60,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Część 2: Dostawa taśm gumowych specjalistycznych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis podano w Sekcji ii.4) niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis stanowią załączniki cenowe zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42956000-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  łączna cena brutto oferty 40,00
  termin dostaw/usług częściowych60,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Część 3: Dostawa sprzętu specjalistycznego do taśm gumowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis podano w Sekcji II.4) niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis zamówienia dla każdej części zawarty jest w Formularzach cenowych zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42956000-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  łączna cena brutto oferty 40,00
  termin dostaw/usług częściowych60,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Część 4: Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis podano w Sekcji II.4) niniejszego ogłoszenia. Szczegółowe opisy każdej części zamówienia zawarte są w Formularzach cenowych, które Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42956000-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  łączna cena brutto oferty 40,00
  termin dostaw/usług częściowych60,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Część 5: Dostawa części zamiennych gumowych do SBP
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis podano w Sekcji II.4) niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis każdej części zawarty jest w Formularzach cenowych zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42956000-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  łączna cena brutto oferty 40,00
  termin dostaw/usług częściowych60,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 6Nazwa: Część 6 Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm realizowane w trybie awarii
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis podano w Sekcji II.4) niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis każdej części zawarty jest w Formularzach cenowych zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42956000-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  łączna cena brutto oferty 40,00
  termin dostaw/usług częściowych60,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  10-410 Olsztyn, Lubelska 53
  tel.: 89 555 20 10,
  fax.: -
  email: Wyślij email
  http://www.zgok.olsztyn.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z odpylanie.info!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 287289 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.