google

  odpylanie, filtrowentylacja, filtry

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG
  • Region: kujawsko-pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-06-06

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 557500-N-2019 z dnia 2019-06-06 r.

  11 Wojskowy Oddział Gospodarczy: MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 34126041200000, ul. ul. Gdańska  147 , 85-915  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 411 361, e-mail 11wog.szpub@ron.mil.pl, faks 261 411 313.
  Adres strony internetowej (URL): www.11wog.wp.mil.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Wojskowa jednostka budżetowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.11wog.wp.mil.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.11wog.wp.mil.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz - kancelaria jawna. Godz. pracy kancelarii 07.30 - 09.00 i 12.30 - 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku
  Adres:
  11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz - kancelaria jawna


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG
  Numer referencyjny: 21/ZP/RB/INFR/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  2


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej niżej wymienionych części:1.1. CZĘŚĆ I - o klauzuli dostępu JAWNE1.1.1. Główny przedmiot zamówienia: CPV - 45331220-4 (instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych)1.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem budynków i klimatyzatorów (powierzonych) z opisem ich zainstalowania, określa załącznik nr 1-A do SIWZ.1.2. CZĘŚĆ II - o klauzuli dostępu ZASTRZEŻONE1.2.1. Główny przedmiot zamówienia: CPV - 45331220-4 (instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych)1.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem budynków i klimatyzatorów (powierzonych) z opisem ich zainstalowania, określa załącznik nr 1-B do SIWZ.1.2.3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy winni posiadać poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" z terminem ważności w okresie obowiązywania przedmiotowej umowy oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych ważne w okresie obowiązywania umowy. 1.2.4. W przypadku prac odbywających się na terenie OŻW w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10, osoby wyznaczone do realizacji zadania muszą przedstawić OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI.2. Wykonanie montażu odbywać się będzie przez osoby posiadające odpowiedni certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221 - j.t.).3. Wykonawca winien posiadać przez cały okres obowiązywania umowy i okazać Zamawiającemu na każde jego żądanie Certyfikat dla Przedsiębiorców - o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221 - j.t.).4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę przez osoby posiadające:- AKTUALNE ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE: D grupa 1 pkt 2 i 10, E grupa 1 pkt 2 i 10, D grupa 2 pkt 5 i 10, E grupa 2 pkt 5 i 10- AKTUALNE ŚWIADECTWA AUTORYZACYJNE dla danego typu urządzeń. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.6. Wykonawca przed zawarciem umowy (udzieleniem zamówienia publicznego) złoży Zamawiającemu Wykaz czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - zgodnie z częścią XVI ust. 8 pkt c) i g) SIWZ. 7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projektach umów, stanowiących załączniki nr 11 i 12 do SIWZ.8. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.9. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania montaż klimatyzatorów zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: - warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca:posiada Certyfikat dla Przedsiębiorców - o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221 - j.t.).
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: - warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku;
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: - warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy CZĘŚĆ I - JAWNE1.3.1. Wykonawca wykaże osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadające:a) certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221 - j.t.).b) aktualne świadectwa kwalifikacyjne: D grupa 1 pkt 2 i 10, E grupa 1 pkt 2 i 10, D grupa 2 pkt 5 i 10, E grupa 2 pkt 5 i 10c) aktualne świadectwa autoryzacyjne dla danego typu urządzeń. CZĘŚĆ II - ZASTRZEŻONE1.3.2. Wykonawca wykaże osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadające:a) certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221 - j.t.).b) poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" z terminem ważności w okresie obowiązywania przedmiotowej umowy oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych ważne w okresie obowiązywania umowy.c) oświadczenie o niekaralności w przypadku prac odbywających się na terenie OŻW w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10d) aktualne świadectwa kwalifikacyjne: D grupa 1 pkt 2 i 10, E grupa 1 pkt 2 i 10, D grupa 2 pkt 5 i 10, E grupa 2 pkt 5 i 10e) aktualne świadectwa autoryzacyjne dla danego typu urządzeń.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty aktualne na dzień złożenia tej oferty oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wraz z oświadczeniem Wykonawca składa:CZĘŚĆ I - JAWNE oraz CZĘŚĆ II - ZASTRZEŻONE1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;1.2. zestawienie cenowe usług stanowiących przedmiot zamówienia - sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;1.3. certyfikat dla Przedsiębiorców - o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221 - j.t.).1.4. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, posiadających aktualne świadectwa kwalifikacyjne: D grupa 1 pkt 2 i 10, E grupa 1 pkt 2 i 10, D grupa 2 pkt 5 i 10, E grupa 2 pkt 5 i 10;1.5. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają:a) certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221 - j.t.).b) aktualne świadectwa autoryzacyjne dla danego typu urządzeń. 1.6. oświadczenie o spełnianiu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 992).CZĘŚĆ II - ZASTRZEŻONE1.7. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, posiadających:a) poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" z terminem ważności w okresie obowiązywania przedmiotowej umowy;b) aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych ważne w okresie obowiązywania umowyc) oświadczenie o niekaralności w przypadku prac odbywających się na terenie OŻW w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 102. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, w ciągu 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Listę oraz dokumenty bądź informacje wykonają również Wykonawcy wspólnie składający ofertę. Wzór informacji o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej stanowi złącznik nr 8 do SIWZ.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza także informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa ust. 1.5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 P.Z.P.:6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 P.Z.P. ORAZ W CZĘŚCI VII UST. 2 SIWZ:6.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 6 do SIWZ,7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Części VI pkt. 1 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). 8. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty określające sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego.9. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, o których mowa w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdyz Wykonawców musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 p.z.p. oraz w Części VII ust. 2 SIWZ zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w ust. 6-7 oraz 9. W tym samym terminie Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w ust. 6.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4-9: - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.14. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż przed upływem terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). 15. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 16. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 17. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a p.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 18. Dokumenty wymienione w SIWZ są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.19. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą lub osoba/osoby upoważniona/upoważnione do podpisania oferty w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 20. UWAGA: Pełnomocnictwa Wykonawca załącza do oferty w formie oryginału lub poświadczone notarialnie ,,za zgodność z oryginałem".21. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.22. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.23. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.24. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  CENA MONTAŻY60,00
  B) GWARANCJA 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  część 1§ 15Zmiany umowy1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 9 ust. 5 umowy.2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:1) odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z opóźnienia Wykonawcy, w szczególności:a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania miejsc montaży;b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót;c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej;d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;e) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy;2) odnośnie zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych w przypadku:a) decyzji o wyłączeniu całości albo części obiektu z użytkowania;b) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy;c) jeżeli udzielenie zamówienia dodatkowego spowoduje konieczność zaniechania wykonania części robót;3) odnośnie zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: a) o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy;b) ustawowej zmiany podatku VAT.3. Ponadto, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót montażowych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem:1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;3) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;4) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że nie wpłyną one na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego i nie spowodują obniżenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych.4. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt 2.5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:1) opis propozycji zmiany;2) uzasadnienie zmiany;3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.6. O wszelkich zmianach nazwy, adresu i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 7. Wykonawca nie może domagać się zmiany postanowień zawartej umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.część 2§ 15Zmiany umowy1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 9 ust. 5 umowy.2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:1) odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z opóźnienia Wykonawcy, w szczególności:a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania miejsc montaży;b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót;c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej;d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;e) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy;2) odnośnie zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych w przypadku:a) decyzji o wyłączeniu całości albo części obiektu z użytkowania;b) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy;c) jeżeli udzielenie zamówienia dodatkowego spowoduje konieczność zaniechania wykonania części robót;3) odnośnie zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: a) o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy;b) ustawowej zmiany podatku VAT.3. Ponadto, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót montażowych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem:1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;3) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;4) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że nie wpłyną one na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego i nie spowodują obniżenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych.4. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt 2.5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:1) opis propozycji zmiany;2) uzasadnienie zmiany;3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.6. O wszelkich zmianach nazwy, adresu i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 7. Wykonawca nie może domagać się zmiany postanowień zawartej umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-21, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG - o klauzuli dostępu JAWNE
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. CZĘŚĆ I - o klauzuli dostępu JAWNE1.1.1. Główny przedmiot zamówienia: CPV - 45331220-4 (instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych)1.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem budynków i klimatyzatorów (powierzonych) z opisem ich zainstalowania, określa załącznik nr 1-A do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331220-4,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena montaży60,00
  Gwarancja40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG - o klauzuli dostępu ZASTRZEŻONE
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.2. CZĘŚĆ II - o klauzuli dostępu ZASTRZEŻONE1.2.1. Główny przedmiot zamówienia: CPV - 45331220-4 (instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych)1.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem budynków i klimatyzatorów (powierzonych) z opisem ich zainstalowania, określa załącznik nr 1-B do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331220-4,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena montaży60,00
  Gwarancja 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 147
  tel.: 261 411 361
  fax.: 261 411 313
  email: Wyślij email
  http://www.11wog.wp.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z odpylanie.info!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 46782 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.