Artykuł Dodaj artykuł

Wymagania dotyczące wentylacji spawalni

Zadaniem wentylacji spawalni jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w miejscach wykonywania pracy. Podczas czynności spawalniczych dochodzi przede wszystkim do emisji szkodliwych dymów, ale również może występować konieczność obróbki mechanicznej takiej jak cięcie lub szlifowanie obrabianego elementu. W związku z występowaniem w spawalniach czynników szkodliwych i niebezpiecznych obowiązują przepisy prawne, które określają wymagania dotyczące zapewnienia wentylacji. 

Wymagania dotyczące wentylacji spawalni

Zadaniem wentylacji spawalni jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w miejscach wykonywania pracy. Podczas czynności spawalniczych dochodzi przede wszystkim do emisji szkodliwych dymów, ale również może występować konieczność obróbki mechanicznej takiej jak cięcie lub szlifowanie obrabianego elementu. W związku z występowaniem w spawalniach czynników szkodliwych i niebezpiecznych obowiązują przepisy prawne, które określają wymagania dotyczące zapewnienia wentylacji. 

O jakich przepisach mowa?

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000r. Nr 40 poz. 470).

Niniejsze rozporządzenie bardzo ogólnie wskazuje na konieczność zastosowania zarówno wentylacji ogólnej jak i miejscowej. W niniejszym dokumencie nie ma jednak dokładnych wytycznych dotyczących ilości wymian powietrza na godzinę w przypadku zastosowania wentylacji ogólnej i informacji jakie strumienie powietrza należy zastosować przy odciągach miejscowych.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 12 czerwca 2018 r. W sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Powyższe rozporządzenie zawiera wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń różnych substancji również tych wchodzących w skład dymów spawalniczych, do których można zaliczyć: 

  • tlenek azotu,
  • ditlenek azotu,
  • tlenek węgla,
  • tlenki żelaza,
  • mangan i jego związki organiczne.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W powyższym rozporządzeniu znajdziemy zapis o konieczności filtracji przed wprowadzeniem do atmosfery powietrza, które jest zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych.

Podsumowując:

- Każda spawalnia powinna być wyposażona zarówno w odciągi miejscowe jak i wentylację ogólną. Z doświadczenia wiemy, że nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania. Na wybór odpowiedniego systemu ma wpływ wiele czynników takich jak rozmieszczenie stanowisk spawalniczych, infrastruktura zakładu, rodzaj i wielkość spawanych elementów oraz metoda spawania

- Akty prawne nie mówią wprost jaka ma być wydajność i krotność wymian zastosowanych instalacji wentylacji i odciągów miejscowych w spawalniach

- Skuteczność wentylacji i odciągów miejscowych powinna być zgodna ze spełnieniem wymagań dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń podanych w powyższym rozporządzeniu. Aby sprostać temu wymaganiu należy zastosować odpowiednią wydajność instalacji

- Instalacje wentylacji w spawalniach powinny być wyposażone w odpowiednie filtry nadające się do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego dymami i pyłami spawalniczymi np. filtry patronowe.

Artykuł został dodany przez firmę

TOP-PROJEKT Sp. z o.o.

Działamy w obszarze wentylacji, filtrowentylacji, dezodoryzacji, instalacjach odzysku ciepła i klimatyzacji. TOP-PROJEKT projektuje i wykonuje instalacje w szerokim zakresie aplikacji.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.