ECOTECH Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych

05-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Urząd Miasta i Gminy Drobin
Piłsudskiego 12,09-210 Drobin
tel. 24 2601441 w. 107,
fax. -
e-mail: umgdrobin@plo.pl,
http:// www.drobin.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 589491-N-2019 z dnia 2019-09-05 r.

Urząd Miasta i Gminy Drobin: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Drobin, krajowy numer identyfikacyjny 00054664400000, ul. Piłsudskiego  12 , 09-210  Drobin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 2601441 w. 107, , e-mail umgdrobin@plo.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.drobin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.umgdrobin.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.umgdrobin.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych
Numer referencyjny: PZ.271.24.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin", w podziale na dwie części: W ramach CZĘŚCI I: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę i 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna: wykonanie dokumentacji projektowych dla 4 instalacji kotłów na biomasę (pellet, agropellet) i 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna w prywatnych budynkach należących do mieszkańców Miasta i Gminy Drobin, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się cztery zestawy instalacji kotłów, w ilościach: o o Zestaw I: kocioł na biomasę (pellet, agropellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 1 szt. Ze sterowaniem zapewniającym obsługę co najmniej dwóch pomp obiegowych, sterownika pokojowego oraz zaworu mieszającego; o Zestaw II: kocioł na biomasę (pellet, agropellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW w ilości 1 szt. Ze sterowaniem zapewniającym obsługę co najmniej dwóch pomp obiegowych, sterownika pokojowego oraz zaworu mieszającego; o Zestaw III: kocioł na biomasę (pellet, agropellet) o mocy cieplnej minimum 25 kW w ilości 2 szt. Ze sterowaniem zapewniającym obsługę co najmniej dwóch pomp obiegowych, sterownika pokojowego oraz zaworu mieszającego; o Zestaw IV: kocioł na zgazowanie drewna o mocy cieplnej minimum 20 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o objętości netto min. 190 dm3 w ilości 1 szt. Ze sterowaniem zapewniającym obsługę co najmniej dwóch pomp obiegowych, sterownika pokojowego oraz zaworu mieszającego. Każdy kocioł powinien gwarantować efektywne i bezawaryjnie spalanie pelletu klasy A1,A2,B według certyfikacja Europejskiego Stowarzyszenia Pelletu. i Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego prace projektowe i budowlane określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), Załącznik Nr 10 do SIWZ. W ramach CZĘŚCI II: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 12 instalacji kotłów na gaz płynny: wykonanie dokumentacji projektowych dla 12 instalacji kotłów jednofunkcyjnych na gaz płynny z zewnętrznym zbiornikiem na gaz w prywatnych budynkach należących do mieszkańców Miasta i Gminy Drobin, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę / zgłoszenie robót budowlanych, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się siedem zestawów instalacji kotłów, w ilościach: o Zestaw I: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 12 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 1 szt. o Zestaw II: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 2 szt. o Zestaw III: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 2 szt. o Zestaw IV: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2700 dm3 w ilości 4 szt. o Zestaw V: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 4850 dm3 w ilości 1 szt. o Zestaw VI: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 25 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 1 szt. o Zestaw VII: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 25 kW, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 1 szt. ii Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.5) Główny kod CPV: 45331000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45330000-9
45311200-2
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: o 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy ) dla części I, o 45.000,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy ) dla części II, W przypadku złożenia oferty na obie części warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesięciu pięciu tysięcy złotych zero groszy). UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: - średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, - średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: i. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: o W zakresie części I: jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 3 instalacji kotłów na biomasę i/lub zgazowanie drewna. o W zakresie części II: jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 5 instalacji kotłów na gaz płynny wraz ze zbiornikami gazu. UWAGA! Mając na uwadze art. 23 ust. 5 Ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę, jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca -- brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w przypadku, kiedy dane roboty budowlane wykonał osobiście. ii. dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego następującymi osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje: a. W zakresie części I : - projektant branży sanitarnej - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej); - kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych) - jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych; b. W zakresie części II: - projektant branży sanitarnej - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej); - kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych) - jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych; WYJAŚNIENIE ! W przypadku każdych z ww. wymaganych uprawnień, Zamawiający jako ,,odpowiadające im uprawnienia budowlane" rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2272). UWAGA ! Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedłożenia: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5. 1. 2) pkt. b) niniejszego SIWZ. wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według wzoru określonego załącznikiem nr 8 do SIWZ); f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (według wzoru określonego załącznikiem nr 8 do SIWZ); g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1170) (według wzoru określonego załącznikiem nr 8 do SIWZ); h)w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu na zdolności, którego Wykonawca się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wymienione w pkt. d-j). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SIWZ dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdz. 5a. 2) SIWZ, jeżeli: - Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 700). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 986) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2168 z późn. zm.), - Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 3.1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga przedłożenia: a)wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg załącznika nr 6 do SIWZ); b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5. 1. 2) pkt. c) ppkt. ii niniejszego SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania kryterium oceny oferty, o którym mowa w pkt. 13. 2. B) niniejszej SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg załącznika nr 7 do SIWZ); c) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy (składki).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a. 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) dla Części I, b. 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych zero groszy) dla Części II. 2. Wadium może być wniesione w: o pieniądzu; o poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; o gwarancjach bankowych; o gwarancjach ubezpieczeniowych; o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty. 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym ,,Mazowsze" w Płocku Oddział w Drobinie nr rachunku 35 9042 1068 0420 0358 2000 0950, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu nr PZ.271.24.2019". 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: o pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; o innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy - na zasadach określonych we wzorze umowy. 2. Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy. 3. W przypadku gdy zmiany proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego co najmniej: a. opis propozycji zmiany, b. uzasadnienie zmiany, c. obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d. opis proponowanego zakresu rzeczowo-finansowy lub terminu wykonania umowy. 4. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego, wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy. 5. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia. 6. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy zmiana terminu realizacji nie będzie kolidowała z rozliczeniem się Zamawiającego z instytucją dofinansowującą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę i 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach CZĘŚCI I: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę i 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna: wykonanie dokumentacji projektowych dla 4 instalacji kotłów na biomasę (pellet, agropellet) i 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna w prywatnych budynkach należących do mieszkańców Miasta i Gminy Drobin, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się cztery zestawy instalacji kotłów, w ilościach: o Zestaw I: kocioł na biomasę (pellet, agropellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 1 szt. ze sterowaniem zapewniającym obsługę co najmniej dwóch pomp obiegowych, sterownika pokojowego oraz zaworu mieszającego; o Zestaw II: kocioł na biomasę (pellet, agropellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW w ilości 1 szt. ze sterowaniem zapewniającym obsługę co najmniej dwóch pomp obiegowych, sterownika pokojowego oraz zaworu mieszającego; o Zestaw III: kocioł na biomasę (pellet, agropellet) o mocy cieplnej minimum 25 kW w ilości 2 szt. ze sterowaniem zapewniającym obsługę co najmniej dwóch pomp obiegowych, sterownika pokojowego oraz zaworu mieszającego; o Zestaw IV: kocioł na zgazowanie drewna o mocy cieplnej minimum 20 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o objętości netto min. 190 dm3 w ilości 1 szt. ze sterowaniem zapewniającym obsługę co najmniej dwóch pomp obiegowych, sterownika pokojowego oraz zaworu mieszającego. Każdy kocioł powinien gwarantować efektywne i bezawaryjnie spalanie pelletu klasy A1,A2,B według certyfikacja Europejskiego Stowarzyszenia Pelletu. i Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego prace projektowe i budowlane określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), Załącznik Nr 10 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45311200-2, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 12 instalacji kotłów na gaz płynny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach CZĘŚCI II: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 12 instalacji kotłów na gaz płynny: wykonanie dokumentacji projektowych dla 12 instalacji kotłów jednofunkcyjnych na gaz płynny z zewnętrznym zbiornikiem na gaz w prywatnych budynkach należących do mieszkańców Miasta i Gminy Drobin, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę / zgłoszenie robót budowlanych, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się siedem zestawów instalacji kotłów, w ilościach: o Zestaw I: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 12 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 1 szt. o Zestaw II: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 2 szt. o Zestaw III: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 2 szt. o Zestaw IV: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2700 dm3 w ilości 4 szt. o Zestaw V: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 4850 dm3 w ilości 1 szt. o Zestaw VI: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 25 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 1 szt. o Zestaw VII: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 25 kW, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 1 szt. ii Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45311200-2, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: