Przetarg

WYMIANA MODUŁÓW ULTRAFILTRACYJNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MBR W JONKOWIE

06-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2,11-042 Jonkowo
tel. 0-89 512 92 32
fax. 0-89 512 92 37, 512 92 32
e-mail: sekretariat@jonkowo.pl
http:// http://www.bip.jonkowo.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 594434-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

Gmina Jonkowo: WYMIANA MODUŁÓW ULTRAFILTRACYJNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MBR W JONKOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jonkowo, krajowy numer identyfikacyjny 51074316600000, ul. ul. Klonowa  2 , 11-042  Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 512 92 32, e-mail sekretariat@jonkowo.pl, faks 0-89 512 92 37, 512 92 32.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.jonkowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.jonkowo.pl zakładka zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo [lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo pok. nr 16 (piętro)]

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA MODUŁÓW ULTRAFILTRACYJNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MBR W JONKOWIE
Numer referencyjny: GK.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą modułów ultrafiltracyjnych na jednym ciągu ultrafiltracji będącym częścią komunalnej oczyszczalni ścieków w technologii MBR oraz przegląd i aktualizacja systemów sterowania w celu odtworzenia zdolności produkcyjnych instalacji. Wymiana obejmie moduły filtracyjne w dwóch istniejących kasetach membranowych. Typ modułów membranowych: zanurzeniowe, kapilarne, podciśnieniowe. Materiał włókien membranowych - PVDF. 2. W zakres zamówienia wchodzi:1) dostawa 64 fabrycznie nowych modułów filtracyjnych kompatybilnych z modułami ZW500D 340WW lub ZeeWeed*500D 370 WW, przeznaczonych do oczyszczania ścieków w oczyszczalniach;2) zdemontowanie wyeksploatowanych modułów filtracyjnych w dwóch kasetach;3) zainstalowanie dostarczonych modułów w dwóch kasetach membranowych w miejsce obecnie pracujących; 4) dostawa dwóch nowych komputerów z odpowiednim oprogramowaniem systemowym i kartą graficzną o parametrach zapewniających poprawną współpracę komputera z systemem sterowania oczyszczalnią tj: jednego kompletnego komputera stacjonarnego (komputer, monitor co najmniej 19", klawiatura i mysz) oraz jednego komputera przenośnego (laptop lub notebook o przekątnej wyświetlacza co najmniej 17". Licencja na oprogramowanie nie może ograniczać czasowo ani funkcjonalnie dostarczonego oprogramowania po okresie udzielonej gwarancji; 5) aktualizacja i optymalizacja oprogramowania sterującego pracą całej oczyszczalni ścieków z instalacją oprogramowania na dwóch nowych dostarczonych przez Wykonawcę komputerach oraz instruktaż stanowiskowy;6) rozruch i uruchomienie linii ultrafiltracji po wymianie modułów membranowych oraz szkolenie personelu w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji instalacji i spełniania wymogów udzielonej gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 42912350-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42910000-8
90490000-8
30213300-8
30213100-6
48151000-1
51900000-1
80530000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany maksymalnie w ciągu 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2) Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, w którym Zamawiający bez zastrzeżeń stwierdzi, że zamówienie zostało wykonane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz zawartą Umową.3) Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert pn. ,,termin wykonania zamówienia". Ocena ofert w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę, wyrażonego w dniach kalendarzowych, czasu realizacji zamówienia. Najdłuższy termin wykonania zamówienia jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 70 dni kalendarzowe. Zamawiający określa minimalny punktowany termin wykonania zamówienia wynoszący 45 dni kalendarzowch. W przypadku ofert wskazujących termin wykonania zamówienia krótszy niż minimalny, do wzoru oceny oferty w tym kryterium zostanie podstawiona wartość 45 dni; Ofertę Wykonawcy, który zaproponuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 70 dni kalendarzowe albo określi termin datą (co spowoduje brak możliwości obliczenia punktacji w kryterium ,,termin wykonania zamówienia") Zamawiający uzna za nieodpowiadającą treści SIWZ_ i podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli natomiast Wykonawca określi w ofercie termin realizacji całości zamówienia w tygodniach lub miesiącach Zamawiający dokona przeliczenia zaoferowanego terminu na dni kalendarzowe przyjmując odpowiednio, że tydzień jest równy 7 dniom kalendarzowym, a miesiąc odpowiada 30 dniom kalendarzowym.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wymagane doświadczenie Wykonawcy:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie:a) co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie oraz wymianie lub montażu membran podciśnieniowych, kapilarnych, zanurzeniowych, w oczyszczalni MBR, o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto (każdego zamówienia);b) rozruch co najmniej dwóch instalacji MBR.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) warunek zostanie spełniony jeśli co najmniej jeden z Wykonawców posiada doświadczenie polegające na realizacji zadań określonych w pkt. 1). lit. a) i lit. b) lub posiadają doświadczenie łącznie tj.: co najmniej jeden z Wykonawców spełnia w całości warunek określony w pkt. 1) lit. a) i jeden z Wykonawców spełnia w całości warunek określony w pkt. 1) lit. b).W przypadku zamówień, o których mowa w pkt. 1) lit. a), o wartości określonej w walucie innej niż waluta polska Wykonawca winien przeliczyć kwoty w określonej walucie zagranicznej na PLN wg. średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.2) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w trakcie realizacji zamówienia będą dysponować, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, osobami posiadającą/cymi znajomość technologii MBR odpowiedzialną/nymi za: ­ prawidłowe przeprowadzenie procesu wymiany modułów membranowych, ­ aktualizację i optymalizację oprogramowania sterującego pracą oczyszczalni ścieków,­ rozruch i uruchomienie linii ultrafiltracji po wymianie modułów,odpowiednio z doświadczeniem zawodowym: ­ w kierowaniu wymianą lub montażem modułów membranowych; ­ we wdrażaniu oprogramowania sterującego pracą oczyszczalni; ­ w kierowaniu procesem rozruchu technologicznego, w co najmniej w dwóch oczyszczalniach ścieków o przepustowości co najmniej 500m3/dobę każda, wykorzystujących technologię MBR z zastosowaniem zanurzeniowych kapilarnych membran podciśnieniowych, w okresie ostatnich 10 latach kalendarzowych. Zamawiający dopuszcza możliwość skierowania do realizacji zamówienia jednej osoby pod warunkiem posiadania wymaganego doświadczenia zarówno w zakresie kierowania wymianą lub montażem modułów membranowych, wdrażania oprogramowania sterującego pracą oczyszczalni jak i kierowania procesem rozruchu technologicznego.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) warunek zostanie spełniony jeśli co najmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy łącznie będą dysponowali osobami wyznaczonymi do pełnienia określonych czynności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) na wezwanie Zamawiającego:o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa: o aktualny dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) bez wezwania Zamawiającego:o Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. W sytuacji, gdy w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Wzór wykazu dostaw i usług - SIWZ Załącznik Nr Nr 6).Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu - SIWZ Załącznik nr 7).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
o Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w tym zakresie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty - jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów właściwych dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np: rejestr sądowy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.3) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów winien złożyć dowody (szczególności zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia) potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) w pieniądzu,b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,c) w gwarancjach bankowych,d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Gminy Jonkowo Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie z podaniem tytułu: ,,Wadium - Wymiana modułów ultrafiltracyjnych w oczyszczalni ścieków MBR w Jonkowie". 5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.6. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. 3, dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. 8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.9. Wadium, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,3) kwotę gwarancji,4) termin ważności gwarancji5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca:a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,c) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.11. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 3.12. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: ,,nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego".

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (całkowita cena brutto)60,00
Termin wykonania zamówienia20,00
Okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zawarcie umowy nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej brutto podanej w Formularzu Oferty.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie.6. Zabezpieczenie wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia winno być bezwarun-kowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 2) nazwę Beneficjenta (Gmina Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo), 3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją. 7. Okres obowiązywania zabezpieczenia składanego w formie innej niż pieniądz musi być dłuższy od okresu, który zabezpiecza odpowiednio: ­ o 30 dni od planowanego terminu zakończenia realizacji umowy. ­ o 15 dni od terminu upływu okresu rękojmi.8. Termin na złożenie przez Zamawiającego żądania wypłaty nie może być krótszy od okresu zabezpieczenia wierzytelności.

Informacje dodatkowe:
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy przed upływem ww. terminów będzie możliwe w przypadku gdy, w postępowaniu złożona zostałaby tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający w myśl art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:1) W zakresie dotyczącym przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku:a) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie. W takim wypadku termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. Zdarzenia siły wyższej obejmują -- wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe: pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego.b) gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznościami, które wystąpią po zawarciu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.2) W zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przedstawionych w ,,Wykazie osób", jeżeli nowo wyznaczona osoba posiadać będzie doświadczenie zawodowe odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 2. Forma zmian umowy: pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w postaci kolejno numerowanych aneksów do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków funduszu na utrzymanie projektu - rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jonkowie, zrealizowanej w 2010 r., w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH