ECOTECH Sp. z o.o.

Przetarg

Utworzenie w 2020 roku 20 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Makowie przy ul. Akacjowej 2

19-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Maków
ul. Główna 12,96-124 Maków
tel. 468 312 017,
fax. 468 312 009
e-mail: urząd@gminamakow.info, s.duda@gminamakow.info
http:// https://www.gminamakow.info/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 540118-N-2020 z dnia 2020-05-19 r.

Gmina Maków: Utworzenie w 2020 roku 20 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Makowie przy ul. Akacjowej 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Maków, krajowy numer identyfikacyjny 99494000000000, ul. ul. Główna  12 , 96-124  Maków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 312 017, , e-mail urząd@gminamakow.info, s.duda@gminamakow.info, faks 468 312 009.
Adres strony internetowej (URL): https://www.gminamakow.info/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.gminamakow.info/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą, osobiście, kurierem (szczegółowa instrukcja składania oferty zawarta została w SIWZ)
Adres:
ul. Główna 12, 96-124 Maków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie w 2020 roku 20 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Makowie przy ul. Akacjowej 2
Numer referencyjny: OW.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1. Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na ŻłobekZadanie 2. Utworzenie placu zabaw, wykonanie chodnikaZadanie 1. Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na ŻłobekPrzedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru na pomieszczenia żłobka w budynku szkoły podstawowej w Makowie, przy ulicy Akacjowej, dz. nr ew. 595/2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:a) w zakresie robót rozbiórkowych: - demontaż istniejących grzejników,- zbicie gresu z posadzki pod ściany działowe,- demontaż wykładzin podłogowych,- demontaż wybranych okien,b) w zakresie robót remontowo-budowlanych i wykończeniowych:- wybicie otworów drzwiowych i okiennych – nadproża typu L- przymurowania otworów drzwiowych - zamurowanie otworu okiennego na korytarzu szkoły - budowa ścian działowych, - tynkowanie montaż ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych - wykonanie posadzek (gres, terakota, wykładzina dywanowa, panele) - ułożenie glazury w pomieszczeniach mokrych - biały montaż - malowanie montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okna - montaż ścianek systemowych suwanych w salach wykonanie instalacji wewnętrznej wod-kan oraz wentylacji mechanicznej - montaż grzejników wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznejZamawiający przekaże wykonawcy pozwolenie na budowę.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ.Zakres gwarancji podstawowej to 36 miesięcyOkres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancjiZadanie 2. Utworzenie placu zabaw, wykonanie chodnikaZakres robót budowlanych obejmuje:- likwidację utwardzenia terenu (z kostki brukowej),- wykonanie chodnika,- wykonanie fundamentów urządzeń zabawowych,- montaż urządzeń zabawowych i tablicy informacyjnej,- wykonanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej,- instalację ogrodzenia bezpiecznego z furtką,- instalację płotu drewnianego typu żaluzja,- uporządkowanie terenu (odtworzenie rozebranych i zniszczonych nawierzchni utwardzonych, plantowanieterenu).Zamawiający przekaże wykonawcy pozwolenie na budowę.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ.Zakres gwarancji podstawowej to 36 miesięcyOkres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancjiOgólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a stawy PZP zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na postawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, tynkowanie, roboty malarskie, roboty stolarskie, prace izolacyjne, prace związane z modernizacją instalacji grzewczej, wentylacyjnej, wodnej, elektrycznej, roboty porządkowe, roboty ziemne, prace związane wykonaniem fundamentów, prace związane z instalacją urządzeń na placu, montaż ogrodzenia, Zamówienie jest współfinansowane ze środków programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + realizowany w 2020 r., moduł 1a/1b

II.5) Główny kod CPV: 45331000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45331200-8
45331210-1
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45332000-3
45332200-5
45332300-6
45442100-8
45111200-0
45111000-8
45111300-1
45410000-4
45262500-6
45421100-5
45421000-4
45431200-9
45432130-4
45432120-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie.W zakresie zadania 1:Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na budowie (w tym także odbudowie, lub rozbudowie) lub przebudowie budynku o wartości min. 190 000,00 zł brutto każda. Przez jedno zadanie Zamawiający rozumie jedną umowę należycie zrealizowaną. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wskazany wymóg spełnić winien przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie (nie jest możliwe wykazanie przez dwóch lub więcej Wykonawców wykonania przez każdego z nich po jednym zadaniu polegającym na budowie (w tym także odbudowie, lub rozbudowie) lub przebudowie budynku o wartości min. 190 000,00 zł brutto każda.W zakresie zadania 2:Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na budowie (w tym także odbudowie, lub rozbudowie) lub przebudowie placu, w którego zakres prac wchodził min. montaż nawierzchni bezpiecznej - syntetycznej o wartości prac związanych z montażem w/w min. 20 000,00 zł brutto każda. Przez jedno zadanie Zamawiający rozumie jedną umowę należycie zrealizowaną. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wskazany wymóg spełnić winien przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie (nie jest możliwe wykazanie przez dwóch lub więcej Wykonawców wykonania przez każdego z nich po jednym zadaniu polegającym na budowie (w tym także odbudowie, lub rozbudowie) lub przebudowie placu, w którego zakres prac wchodził m.in. montaż nawierzchni bezpiecznej – syntetycznej (maty na plac zabaw) o wartości prac związanych z montażem w/w min. 20 000,00 zł brutto każda.Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.W zakresie zadania 1:Wykonawca dysponuje co najmniej: 1 osobą posiadającą:- uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie,- uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie,- uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresieW zakresie zadania 2:Wykonawca dysponuje co najmniej: 1 osobą posiadającą:- uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie.Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy (dokument składany na wezwanie Zamawiającego),b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument składany na wezwanie Zamawiającego),c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument składany na wezwanie Zamawiającego),d) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (dokument składany w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (dokument składany na wezwanie zamawiającego)b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (dokument składany wraz z ofertą).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji20,00
Okres dodatkowej gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na Żłobek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru na pomieszczenia żłobka w budynku szkoły podstawowej w Makowie, przy ulicy Akacjowej, dz. nr ew. 595/2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:a) w zakresie robót rozbiórkowych: - demontaż istniejących grzejników,- zbicie gresu z posadzki pod ściany działowe,- demontaż wykładzin podłogowych,- demontaż wybranych okien,b) w zakresie robót remontowo-budowlanych i wykończeniowych:- wybicie otworów drzwiowych i okiennych – nadproża typu L- przymurowania otworów drzwiowych - zamurowanie otworu okiennego na korytarzu szkoły - budowa ścian działowych, - tynkowanie montaż ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych - wykonanie posadzek (gres, terakota, wykładzina dywanowa, panele) - ułożenie glazury w pomieszczeniach mokrych - biały montaż - malowanie montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okna - montaż ścianek systemowych suwanych w salach wykonanie instalacji wewnętrznej wod-kan oraz wentylacji mechanicznej - montaż grzejników wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznejZamawiający przekaże wykonawcy pozwolenie na budowę.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ.Zakres gwarancji podstawowej to 36 miesięcyOkres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331000-6, 45331100-7, 45331200-8, 45331210-1, 45320000-6, 45321000-3, 45323000-7, 45332000-3, 45332200-5, 45332300-6, 45442100-8, 45111300-1, 45410000-4, 45262500-6, 45421100-5, 45421000-4, 45431200-9, 45432130-4, 45432120-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres dodatkowej gwarancji 20,00
Termin realizacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Utworzenie placu zabaw, wykonanie chodnika
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót budowlanych obejmuje:- likwidację utwardzenia terenu (z kostki brukowej),- wykonanie chodnika,- wykonanie fundamentów urządzeń zabawowych,- montaż urządzeń zabawowych i tablicy informacyjnej,- wykonanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej,- instalację ogrodzenia bezpiecznego z furtką,- instalację płotu drewnianego typu żaluzja,- uporządkowanie terenu (odtworzenie rozebranych i zniszczonych nawierzchni utwardzonych, plantowanieterenu).Zamawiający przekaże wykonawcy pozwolenie na budowę.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ.Zakres gwarancji podstawowej to 36 miesięcyOkres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1, 45111000-8, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres dodatkowej gwarancji20,00
Termin realizacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: