Przetarg

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39

18-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Powiat Płoński
ul. Płocka 39,09-100 Płońsk
tel. 023 6627764(66)
fax. 236 623 816
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
http:// www.powiat-plonski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 610850-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.

Powiat Płoński: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Płoński, krajowy numer identyfikacyjny 13037771200000, ul. ul. Płocka  39 , 09-100  Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 023 6627764(66), e-mail urzad@powiat-plonski.pl, faks 236 623 816.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-plonski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://powiat-plonski.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://powiat-plonski.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę nalezy złożyć w oryginale za pomoca operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Plocka 39, 09-100 Płońsk, II piętro, pokój 316

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39
Numer referencyjny: ZP.272.31.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń składowania akt, serwerowni oraz ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku zlokalizowanego przy ul. Płockiej 39. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w szczególności:1) demontaż istniejących elementów wyposażenia ścian2) przygotowanie powierzchni ścian i sufitów poprzez uzupełnienie ewentualnych ubytków np. gotową zaprawa tynkarską3) pomalowanie tynków ścian farbami emulsyjnymi4) wymiana uszkodzonych płyt sufitowych w istniejącym suficie podwieszonym i jego pomalowanie5) wykonanie sufitu podwieszanego6) wymiana drzwi na szklane wraz z drewnianymi ościeżnicami7) wymiana drzwi wewnętrznych8) dostawa i montaż klimatyzacji9) wykonanie napisów ściennych10) wymiana oświetlenia w ciągach komunikacyjnych11) przeniesienie instalacji elektrycznych oraz teleinformatycznych ze ścianki przeznaczonej do zmiany12) zabudowanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz C.O. w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych13) wyprowadzenie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych do projektowanego stanowiska recepcji z uwzględnieniem instalacji z przeznaczeniem dla pętli indukcyjnej,14) zamiana drzwi wewnętrznych na okno z blatem dla stanowiska recepcji (blat szerokości 90 cm umieszczony nie wyżej niż 90 cm od posadzki (optymalna wysokość 70 – 80 cm).Zakres prac do wykonania został opisany w projekcie budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w projekcie aranżacji wnętrz w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku, stanowiących załączniki do SIWZ.Zamawiający zastrzega, że w przypadku niejasności lub różnic między projektem, a aranżacją pierwszeństwo maja zapisy określone w projekcie. Ponadto Zamawiający informuje, że dostawa mebli (z wyłączeniem lustra, lameli laminowanych, lady, 3 krzeseł dla interesantów, krzesła biurowego dla pracownika recepcji) będzie przedmiotem odrębnego postępowania.2. W zakresie przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń, wyposażenia oraz materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji zadania.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w projekcie aranżacji wnętrz w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i pomocniczy. Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), projektem aranżacji wnętrz w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie z warunkami wzoru umowy.5. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym Przed wykończeniem pomieszczeń ostateczne rozwiązania, w tym również kolorystykę zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę mają one wyłącznie charakter przykładowy, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich zastosowania.7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.8. Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. W związku z powyższym proponuje się zapoznanie się Wykonawcy ze stanem istniejącym remontowanych pomieszczeń. W celu ustalenia terminu i godziny zapoznania się z miejscem robót Wykonawca winien skontaktować się z pracownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego: Izabellą Koper tel. 23 662 77 64/66 wew. 210 Wizja na terenie robót, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie organizowana przez Zamawiającego.9. Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązany będzie opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji uproszczony kosztorys ofertowy, który będzie pełnić funkcję pomocniczą i informacyjną w realizacji przedmiotu umowy i nie może stanowić podstawy do roszczeń związanych z ewentualnym niedoszacowaniem przedmiotu umowy. W kosztorysie Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych w dokumentacji projektowej i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu Umowy. Pozycje nie ujęte przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania uważane będą, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu.10. Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót (czynności) od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 18.12.2020 r., oraz od dnia 19.12.2020 r. do dnia zakończenia realizacji umowy. Harmonogram musi określać wysokość wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych etapów robót budowlanych. Treść i dane zawarte w harmonogramie rzeczowo - finansowym muszą być podane w taki sposób aby było możliwe rozliczenie robót częściowych.11. Wymagania wynikające z art. 29 ust.3a ustawy Pzp1) Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty ogólnobudowlane: roboty malarskie, tynkarskie, montażowe,- inne fizyczne prace związane bezpośrednio z realizacją zamówienia rozumiane, jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, również obejmujące posługiwanie się określonymi narzędziami lub urządzeniami.Pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogu,c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych3) W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu – oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Osoby wskazane w oświadczeniu muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie osób ujętych w wykazie. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów ( oświadczeń lub kopii umowy/umów) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331000-6
45410000-4
45442190-5
45442110-1
45450000-6
45432210-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-02-26

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: niezwłocznie po dnia zawarcia umowyzakończenie: w terminie do 26.02.2021 r. 2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie/przebudowie lub remoncie budynku/lokalu o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m kw. Pod pojęciem remontu Zamawiający rozumie wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Do przeliczenia wartości robót podanych w innej walucie niż PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp. 3. W odniesieniu do warunków dotyczącego doświadczenia zawodowego Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego i) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami ii) lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże, że samodzielnie spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Działając na podstawie art. 26 ust. 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp dotyczących braku podstaw do wykluczenia: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12)-23) oraz ust.5 pkt 1) Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt a) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Działając na podstawie art. 26 ust. 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg wzoru Załącznik Nr 6 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Razem z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz oferty cenowej (wg wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ), 2) oświadczenia wg Załącznika nr 3 i nr 4 do SIWZ, 3) niezbędne pełnomocnictwa-jeżeli zostały udzielone, 4) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów– jeżeli dotyczy. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie zawierające w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane czynności dotyczą. Zobowiązanie może być wyrażone w jednym dokumencie, jak również być złożone jako pakiet dokumentów. Przy czym niezależnie od tego, czy Wykonawca będzie udowadniał okoliczności dysponowania zasobami podmiotu trzeciego tylko przy pomocy jednego dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego, czy też przy pomocy wielu dokumentów tworzących w całości takie zobowiązanie, treść ich powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Tylko w taki sposób, poprzez jednoznaczne określenie w zobowiązaniu podmiotu trzeciego w jakich okolicznościach i jak będzie możliwe korzystanie przez Wykonawcę z jego zasobów, może nastąpić udowodnienie Zamawiającemu przez ubiegającego się o zamówienie Wykonawcę posiadania prawa do faktycznego rozporządzania zasobami podmiotu trzeciego niezbędnymi do realizacji tego zamówienia. Co więcej, Zamawiający powinien uzyskać w ten sposób szczegółową wiedzę dotyczącą obszarów, w jakich realizacja zamówienia będzie odbywała się przy udziale zasobów podmiotu trzeciego, umożliwiającą egzekwowanie poprawnej realizacji zamówienia, zgodnie z deklarowanymi przez Wykonawcę zobowiązaniami podmiotów trzecich. 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) oraz zobowiązanie składane są w oryginale. 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wg wzoru załącznik Nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z nich. Oświadczenie Wykonawca winien złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Zmiana umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach: 1) zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia: a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w Umowie, za które nie odpowiada Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności natury obiektywnej b) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a bez wykonania których prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona i nieekonomiczna z punktu widzenia Zamawiającego; W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zlecenia i trwania wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia. c) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia lub ciągu zdarzeń nieprzewidywalnych, zdarzenia lub ciągu zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od stron Umowy, których nie można było przewidzieć, będącego poza kontrolą strony umowy. Dla określenia czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania tego zdarzenia lub ciągu zdarzeń. d) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia ( np. stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej). W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego. e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę). W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas wstrzymania realizacji zamówienia; f) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych; g) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji h) w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem stanu epidemii w związku z COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy; 2) pozostałe zmiany: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.); b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy praca i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot; Możliwa jest zamiana umowy polegająca na tym, iż w miejsce wykonawcy przejmujący ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot, np. podwykonawca. W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum/wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/ przejmie jeden z członków Konsorcjum / jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/. d) gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, e) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 3) zmiana w zakresie podwykonawstwa: a) możliwe jest samodzielne realizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia; b) możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie; c) możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizacje zamówienia; d) możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest: 1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany, 3) forma pisemna pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierownika budowy – pod warunkiem sporządzenia przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia wprowadzanej zmiany. Zamawiający po dokonaniu analizy przedłożonego wyjaśnienia, może wyrazić zgodę na proponowaną zmianę bądź je odrzucić z podaniem przyczyny. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian dotyczących sposobu realizacji przedmiotu umowy: 1) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności zmiany, jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmian rozwiązań technologii/technologicznych i materiałowych ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego Zastosowana zmiana musi być, co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i uzyskać zgodę Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego; 2) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i uzyskać zgodę Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego; 3) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 5. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane, jako zmiany umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH