Przetarg

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie

10-03-2023, 14:13

Dane kontaktowe

Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26,03-719 Warszawa
e-mail: zamowienia@mazovia.pl
http:// www.mazovia.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Mazowieckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015528910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mazovia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a917fd0-bf36-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045779/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PT PO WER) oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ( PT RPO WM)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w ust. 3.5 ogłoszenia, i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dot. danego postępowania. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 2. Instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dot. logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, ofert oraz innych czynności podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców": https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą zamieszczane na Platformie w zakładce „Wiadomości”, sekcji “Komunikaty publiczne”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego
Wykonawcy. Wykonawca w trakcie toczącego się postępowania powinien sprawdzać komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień Platformy może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 4. Zaleca się, aby Wykonawca założył bezpłatne Konto Użytkownika na platformazakupowa.pl. Warunkiem założenia Konta jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). W celu założenia konta Użytkownik wypełnia formularz Założenia konta, podając m. in. adres e-mail. Powiadomienia systemowe dot. opublikowania
komunikatu publicznego lub przesłania spersonalizowanej wiadomości przekazywane będą wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w formularzu Założenia konta. 5. Realizując obowiązek wynikający z art. 67 PZP Zamawiający informuje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej: 1) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Platformy Zakupowej to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka
Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s., 2) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli, 3) w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), 4) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB (w
przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda), 5) komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników); występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB, 6) czas wyświetlany na Platformie Zakupowej synchronizuje się automatycznie z
serwerem Głównego Urzędu Miar. 6. Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej składa ofertę, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-D-III.272.24.2023.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (WSJO), na rzecz których realizowane jest zamówienie

4.2.6.) Główny kod CPV: 30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30192113-6 - Wkłady drukujące

30192320-0 - Taśmy do drukarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie będzie realizowane w zakresie zamówienia podstawowego z możliwością dodatkowego zamówienia w opcji. Zakres asortymentowy i ilościowy przedmiotu umowy w podziale na ilość zamawianą podstawową oraz ilość zamawianą w opcji przypisaną poszczególnym Jednostkom, określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz asortymentowy WSJO, tabele 1–42); Na wniosek WSJO, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uruchomieniu opcji, najpóźniej w terminie do 60 dni przed zakończeniem terminu obowiązywania umowy. Ilość asortymentu zamawianego w opcji lub jej części będzie określana szczegółowo przez WSJO w zamówieniach, które przekażą Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom i cechom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w Formularzu asortymentowo cenowym (załącznik do Formularza oferty), w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe: np. raporty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów równoważnych z oryginalnymi (wzorcowymi), określonymi w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości musi wynikać, że oferowane materiały równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi i nierefabrykowanymi, w pełni kompatybilnymi z urządzeniami, do których je przeznaczono, o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiałów oryginalnych oraz spełniającymi normy ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych oraz pochodzącymi z bieżącej produkcji.
2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie z parametrami, odpowiedniej pozycji z Formularza asortymentowo cenowego, wskazanymi przez Zamawiającego jako Symbol materiału zalecanego przez producenta urządzenia;
b) raporty z testów przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19752 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych;
c) raporty z testów przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych (tuszy);
d) raporty z testów przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19798 dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych.
3. Raporty z testów ISO/IEC spełniające wymagania Wspólnego Zamawiającego muszą być wystawione przez laboratorium badawcze, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych (lub jednostki równoważnej zgodnie z art. 105 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamawiający wymaga, aby raport przedstawiał pełne badanie wydajności i jakości. Każdy zaoferowany materiał równoważny powinien posiadać ww. badania - Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie zaświadczeń dotyczących grupy asortymentów (tuszy, tonerów).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom i cechom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w Formularzu asortymentowo cenowym (załącznik do Formularza oferty), w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe: np. raporty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów równoważnych z oryginalnymi (wzorcowymi), określonymi w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości musi wynikać, że oferowane materiały równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi i nierefabrykowanymi, w pełni kompatybilnymi z urządzeniami, do których je przeznaczono, o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiałów oryginalnych oraz spełniającymi normy ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych oraz pochodzącymi z bieżącej produkcji.
2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie z parametrami, odpowiedniej pozycji z Formularza asortymentowo cenowego, wskazanymi przez Zamawiającego jako Symbol materiału zalecanego przez producenta urządzenia;
b) raporty z testów przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19752 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych;
c) raporty z testów przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych (tuszy);
d) raporty z testów przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19798 dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że
pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów
2. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), treść oświadczenia, o którym mowa w sekcji V ustęp 5.5.) ogłoszenia, uzupełniona została o przesłanki wykluczenia Wykonawców, o których mowa w art.
7 ust. 1 ww. ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Forma elektroniczna oznacza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej oraz opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. SWZ – specyfikacja warunków zamówienia, zamieszczona na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.
3. ustawa PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)