Przetarg

ZP-2360-3/23 Wykonanie instalacji klimatyzacji w salach rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17

17-05-2023, 11:51

Dane kontaktowe

SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH
KOŚCIUSZKI 15,44-100 Gliwice
e-mail: zp@gliwice.so.gov.pl
http:// www.gliwice.so.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZP-2360-3/23 Wykonanie instalacji klimatyzacji w salach rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276969023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KOŚCIUSZKI 15

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gliwice.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP-2360-3/23 Wykonanie instalacji klimatyzacji w salach rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-978d163e-f3d6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00143926/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla SR Tarnowskie Góry

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-978d163e-f3d6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Portal Dostępowy | (ezamowienia.gov.pl) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych portal dostępowy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
Szczegóły dotyczące środkach do komunikacji znajdują się w rozdziale VIII. SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu prawidłowego korzystania z
usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1) Komputer PC
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD;
b. zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
• MS Windows 7 lub nowszy
• OSX/Mac OS 10.10,
• Ubuntu 14.04
c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
d. Chrome 66.0 lub nowsza
e. Firefox 59.0 lub nowszy
f. Safari 11.1 lub nowsza
g. Edge 14.0 i nowsze
albo
2) Tablet/Telefon
a. Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b. Przeglądarka Chrome 6.1 lub nowsza
15. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej
transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
16. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
• Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Prezesa Sadu Okręgowego w Gliwicach tel.
32 3380101 lub 103, adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach, tel. 32 3380265
adres e-mail:
dyrektor@gliwice.so.gov.pl;
• Platformy e-Zamówienia jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z
Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Szczegóły znajdują się w Regulaminie pod adresem Portal Dostępowy | Regulamin (ezamowienia.gov.pl);
b. Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach jest Pani Katarzyna Woźniak tel. (32) 33-80-104, e-mail:
iod@gliwice.so.gov.pl
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy:
ZP-2360-3/23 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp ; d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o ustawę Pzp;
Szczegóły w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2360-3/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu instalacji klimatyzacji w salach rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki:
1) załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy;
2) załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa;
3) Załącznik nr 5 – przedmiar robót;
4) Załącznik nr 6 – STWiOR.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Robota budowlana polega na wykonaniu instalacji klimatyzacji. Podzielenie zamówienia na części i powierzenie ich realizacji różnym wykonawcą zakłócałoby realizację zadania, mogłoby skutkować opóźnieniem i przerwami w realizacji zamówienia oraz zdecydowanie utrudniłoby nadzór nad realizacją zadania, a także umożliwiałoby zainstalowanie różnych systemów klimatyzacyjnych. Podział zamówienia na części mógłby spowodować znaczący wzrost kosztów związanym z wyborem kilku wykonawców do jednego zadania. Ponadto, w związku z brakiem możliwości określenia konkretnych terminów realizacji prac instalacyjnych i montażowych zamówienie należy udzielić jednemu wykonawcy bez podziału zamówienia na części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z treścią rozdziału XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.4. zdolności technicznej i zawodowej:
2.4.1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na montażu instalacji
klimatyzacji w budynkach biurowych o wartości minimum 120 000,00 zł netto.
Uwaga:
a) Zamawiający określa, że Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku
mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców/wykonawcy, którzy/który wykonają/wykona roboty budowlane.
b) Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają oświadczenie
(część C załącznik nr 2 do SWZ), w którym określają który Wykonawca jaki zakres robót będzie realizował.
2.4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą:
a) uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
która pełnić będzie funkcję kierownika robót, oraz posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
funkcji kierowania robót/budowy.
b) uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych która pełnić będzie funkcję kierownika robót oraz posiadająca co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierowania robót/budowy.
Uwaga:
a) Wskazane wyżej osoby pełniące funkcje kierownika budowy muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
b) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww.
warunku dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych
środków dowodowych: Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów
(aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
1) w celu wykazania spełniania warunku opisanego w rozdziale VI pkt 2.4.1 – wykazu robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – załącznik nr 4 do SWZ.
2) w celu wykazania spełniania warunku opisanego w rozdziale VI pkt 2.4.2 – oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na
podstawie załączonych do oferty i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń w formie
spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub który nie
wykazał braku podstaw wykluczenia – jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI pkt 2.4 niniejszej SWZ
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. VI pkt 5 niniejszej SWZ wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 112 ust 2
pkt 3 i 4 ustawy Pzp.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te
zdolności są wymagane.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w
celu wykazania spełniania warunku opisanego w rozdziale VI pkt 2.4.1 – wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy
te roboty budowalne zostały wykonane należycie – załącznik nr 4 do SWZ.
2) w celu wykazania spełniania warunku opisanego w rozdziale V pkt 2.4.2 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania
ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (część A i B). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (część A ww. załącznika) oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część B ww.
załącznika). 2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (część A ww. załącznika) oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (część B ww.
załącznika) – podpisane przez podmiot udostępniający.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ wraz z zawartymi oświadczeniami;
2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (część A i B). Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (część A ww. załącznika) oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część B
ww. załącznika). 2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (część A ww.
załącznika) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby (część B ww. załącznika) – podpisane przez podmiot udostępniający.
3. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ przez osoby(ę)
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz dokumentów i
oświadczeń wymienionych w rozdziale V musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w
formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się
także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego; Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej
– złożenia oferty, która na mocy przepisu ustawy musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, powinno być
udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, a pełnomocnictwo
przedstawione zgodnie z zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu;
4. Oświadczenie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ – część C) – składają tylko
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp
zgodnie z rozdziałem VI pkt 5-7 SWZ – jeśli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł.
2. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu
ze stosownym wyprzedzeniem. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 20 1130 1017 0021 1000 5590 0004
z dopiskiem „wadium ZP-2360-2360-3/23”.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w
dniu ostatniego dnia składania ofert ( określonego w rozdziale IX punkt 4 SWZ w r. o godzinie 10:00 znajdzie się na koncie
Zamawiającego.
5. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 97 ust. 8
ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu
bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie
od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie
innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie
gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować
będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
6. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał w postaci elektronicznej.
Beneficjentem Gwarancji jest Sąd Okręgowy w Gliwicach. Wadium wniesione w postaci elektronicznej winno skutecznie
zaspokajać żądanie jego wypłaty w sytuacji, kiedy na skutek działań Wykonawcy, zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie
wadium.
7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a w szczególności zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, ponadto z
treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w
sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium ma zabezpieczać interes
Zamawiającego na okres wskazany w Rozdz. XXV SWZ.
8. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie przez
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 98 ustawy Pzp.
10. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wniesione przez
jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający określa, że Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
określonego w punkcie 2.4.1. rozdziału VI SWZ mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców/wykonawcy, którzy/który
wykonają/wykona roboty budowlane.
b) Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają oświadczenie
(część C załącznik nr 2 do SWZ), w którym określają który Wykonawca jaki zakres robót będzie realizował.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
określonego w punkcie 2.4.2 rozdziału VI SWZ dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (część A i B). Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (część A ww. załącznika) oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część B
ww. załącznika). 2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (część A ww.
załącznika) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby (część B ww. załącznika) – podpisane przez podmiot udostępniający.
Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ przez osoby(ę) niewymienioną
w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione
przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, a
pełnomocnictwo przedstawione zgodnie z zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu;
Oświadczenie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ – część C) – składają tylko Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wniesione przez
jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
Należy bezwzględnie zapoznać się z całą treścią SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią SWZ oraz załącznika nr 3 do SWZ - projektowe zapisy umowne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.