Przetarg

Zakup, dostarczenie i montaż klimatyzatorów multisplit lub równoważnego, zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania do pomieszczeń obsługi klienta w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie.

07-09-2023, 15:24

Dane kontaktowe

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Plac Bankowy 3/5 ,00-950 Warszawa
e-mail: przetarg@mazowieckie.pl
http:// https://bip.mazowieckie.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup, dostarczenie i montaż klimatyzatorów multisplit lub równoważnego,
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania do pomieszczeń obsługi klienta w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013272620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bankowy 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@mazowieckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mazowieckie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostarczenie i montaż klimatyzatorów multisplit lub równoważnego,
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania do pomieszczeń obsługi klienta w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-241b5b0a-4d7c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00386836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00153232/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Dostawa i montaż klimatyzatorów multisplit na parterze budynku w części obsługowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr 13/14-2022/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-241b5b0a-4d7c-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”), z wyłączeniem składania ofert – sposób przygotowania i złożenia oferty wskazany jest
w pkt 11 SWZ.
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez zamawiającego na
Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest Agnieszka Zientara.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
5. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym
minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji
połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w
zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), z wyłączeniem składania ofert – sposób przygotowania i złożenia oferty
wskazany jest w rozdziale 11 SWZ.
7. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie:
7.1 wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
7.2 wezwań i zawiadomień;
7.3 dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego (podmiotowych środków dowodowych);
7.4 wyjaśnień składanych na wezwanie zamawiającego.
8. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. W przypadku załączników opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny)
- dodaje się uprzednio podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)
lub
- dokument z „wszytym” podpisem (typ wewnętrzny).
10. Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 7 sporządza w postaci
elektronicznej i przekazuje jako załącznik do „Formularza do komunikacji” lub jako tekst wpisany bezpośrednio do „Formularza do
komunikacji”, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej.
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14. Jeżeli przekazywane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - z zaznaczeniem w
nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1.1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie reprezentowany w osobie Dyrektora
Generalnego z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą :/t6j4ljd68r/skrytka,
poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl.
telefonicznie: 22 695-69-95.
1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@mazowieckie.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
a) na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
b) na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania,
c) na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
d) na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
e) na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy, ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia,
f) na podstawie art. 75 ustawy w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
g) na podstawie art. 76 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOU-IX.272.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dobór urządzeń, ich dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji
multisplit lub innego zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania do poczekalni oraz pokoi obsługi
klienta w celu poprawy komfortu obsługi bezpośredniej klienta i tym samym zwiększenia zdolności do
obsługi większej ilości osób w budynku przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie.
Instalacja ma zapewniać możliwość schłodzenia pomieszczeń w części obsługującej obywateli państw
trzecich w pokojach oraz hali obsługi. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić proponowane przez niego
rozwiązanie. Dobór urządzeń, systemów, technologii i materiałów Wykonawca zawrze w kwocie oferty.
W zakres umowy wchodzą wszelkie czynności i roboty związane z dostawą, montażem i uruchomieniem
systemu klimatyzacji multisplit lub innego zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy - platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielenia gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust 1 ustawy UOBN z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2023 poz. 129 ze zm.), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4a do SWZ.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 3
2. Szczegółowy Formularz Techniczny zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego.
Wraz z Ofertą Wykonawca winien złożyć:
1. Wypełnione i podpisane zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, jeśli wykonawca korzysta z zasobów tych
podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę lub inne dokumenty składane
z ofertą, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczą.
4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, o ile dotyczy, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 7 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 58 ustawy PZP:
2.1 Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia;
2.2 Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP.
3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia i spełniania warunków udziału każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy muszą być zgodne z art. 455 ustawy PZP oraz wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy - platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w celu doboru odpowiednich urządzeń, a także zapoznania się z warunkami zasilania elektrycznego, wykonania przejść przez ściany i montażem klimatyzatorów. Oferta złożona bez uprzedniej wizji lokalnej zostanie odrzucona.
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 315 000,00 zł.