Przetarg

Modernizacja i rozbudowa systemu BMS w budynku B Instytutu Matki i Dziecka

08-09-2023, 15:06

Dane kontaktowe

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17a ,01-211 Warszawa
e-mail: zamowienia.publiczne@imid.med.pl
http:// www.imid.med.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja i rozbudowa systemu BMS w budynku B Instytutu Matki i Dziecka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasprzaka 17a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@imid.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i rozbudowa systemu BMS w budynku B Instytutu Matki i Dziecka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9bbfd49-4c9f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt pn. „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku B Instytutu Matki i Dziecka”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publiczne.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
12. Zamawiający zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 ustawy Pzp oraz w związku z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć podpisywany plik oraz plik podpisu.
13. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści
i kontekstu zapisanych informacji.
14. Zamawiający, zgodnie z Paragrafem 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 KB/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB RAM, procesor o wydajności odpowiadającej Intel IV 2GHzlub wydajniejszy, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;7.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
15. Zamawiający rekomenduje dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 2 GB w formatach: .pdf., xlsx, .doc, .zip.
16. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas godzina: minuta: sekunda (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, adres strony internetowej: www.imid.med.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 394.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-65/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa „Modernizacji i rozbudowy systemu BMS w budynku B Instytutu Matki i Dziecka”. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 3 do SWZ -Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ, zał. nr 3a do SWZ – zał. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – OPZ oraz zał. nr 4 do SWZ - Wzór Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

51612000-5 - Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: Cena (C)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
1) W okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, wykonał w sposób należyty:
a) min. 1 usługę wykonaną zgodnie z wiedzą techniczną i prawidłowo ukończoną, polegającą na wykonaniu budowy lub rozbudowy lub modernizacji lub rozwoju systemu zarządzania budynkiem (Building Management System - BMS) na terenie działającego (funkcjonującego) obiektu budowlanego, w którym wykonywana jest działalność lecznicza (realizowane są świadczenia zdrowotne) lub na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 500 000,00 złotych brutto.
Uwaga:
• Zamawiający uzna za spełnione warunki w ppkt a) SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość od wymaganych w ppkt a) SWZ.
• Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte przy realizacji inwestycji wykonanej wspólnie z innymi Wykonawcami Zamawiający uzna za spełnione warunek ppkt a) SWZ, gdy wymagany zakres prac został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub współpartnerów.
• Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
• W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza sumowania wymaganego warunku opisanego lit. A kilku konsorcjantów w celu osiągnięcia wymaganego doświadczenia. Podany warunek z lit. a) musi być spełniony przez jednego konsorcjanta w całości.
2) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:
a) projektant instalacji elektrycznych,
• posiadający ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
• posiadający aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• min. jedno doświadczenie zawodowe przy wykonaniu projektu budowy lub rozbudowy lub modernizacji lub rozwoju systemu zarządzania budynkiem (Building Management System - BMS) (pełnił powyższą funkcję przez okres min. 2 miesięcy we wskazanej inwestycji) na terenie działającego (funkcjonującego) obiektu budowlanego w którym wykonywana jest działalność lecznicza (realizowane są świadczenia zdrowotne) lub na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 500 000,00 złotych brutto, w okresie ostatnich 5 lat;
b) projektant instalacji telekomunikacyjnych,
• posiadający ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
• posiadający aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• min. jedno doświadczenie zawodowe przy wykonaniu projektu budowy lub rozbudowy lub modernizacji lub rozwoju systemu zarządzania budynkiem (Building Management System - BMS) (pełnił powyższą funkcję przez okres min. 2 miesięcy we wskazanej inwestycji) na terenie działającego (funkcjonującego) obiektu budowlanego w którym wykonywana jest działalność lecznicza (realizowane są świadczenia zdrowotne) lub na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 500 000,00 złotych brutto, w okresie ostatnich 5 lat;
c) kierownik robót instalacji elektrycznych,
• posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
• posiadający aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• min. jedno doświadczenie zawodowe przy wykonaniu projektu budowy lub rozbudowy lub modernizacji lub rozwoju systemu zarządzania budynkiem (Building Management System - BMS) (pełnił powyższą funkcję przez okres min. 2 miesięcy we wskazanej inwestycji) na terenie działającego (funkcjonującego) obiektu budowlanego w którym wykonywana jest działalność lecznicza (realizowane są świadczenia zdrowotne) lub na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 500 000,00 złotych brutto, w okresie ostatnich 5 lat;
d) kierownik robót instalacji telekomunikacyjnych
• posiadający ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
• posiadający aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• min. jedno doświadczenie zawodowe przy wykonaniu projektu budowy lub rozbudowy lub modernizacji lub rozwoju systemu zarządzania budynkiem (Building Management System - BMS) (pełnił powyższą funkcję przez okres min. 2 miesięcy we wskazanej inwestycji) na terenie działającego (funkcjonującego) obiektu budowlanego w którym wykonywana jest działalność lecznicza (realizowane są świadczenia zdrowotne) lub na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 500 000,00 złotych brutto, w okresie ostatnich 5 lat;
przy czym Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji projektanta i kierownika robót przez jedną osobę pod warunkiem posiadania przez tą osobę odpowiednich uprawnień opisanych wyżej
e) dwóch osób, wykonujących Przedmiot Umowy, posiadających aktualne świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji (świadectwo „E”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV;
f) jednej osoby, wykonującej Przedmiot Umowy, posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji gr. 1 uprawniające do pracy na stanowisku dozoru (świadectwo „D”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV.
przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunku dotyczącego posiadania świadectwa kwalifikacji „E” i „D” przez tę samą osobę.
Uwaga:Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadania uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie (art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 7, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 3) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Wykazu usług w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku opisanego
w Rozdz. VII pkt 2.4. ppkt 1), wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu usług stanowi zał. nr 6 do SWZ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
4) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Wykazu osób w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku opisanego w Rozdz. VII pkt 2.4. ppkt 2), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi zał. nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z zał. nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1;
2) oświadczenie, zobowiązanie innego podmiotu, o których mowa w Rozdz. XI pkt 3 i 8 – zgodnie z zał. nr 8 i 9 do SWZ – jeżeli dotyczy;
3) oświadczenie - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 4 – jeżeli dotyczy;
4) oryginał dokumentu elektronicznego potwierdzającego wniesienie wadium, o których mowa w Rozdz. XVI;
5) w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym osoby/osób, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub z elektronicznym poświadczeniem zgodności z okazanym dokumentem na podstawie art. 97 §2 Prawa o notariacie.
a) W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym.
b) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje się na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. „W sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”.
c) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz na podstawie art. 97 § 2 Prawa o notariacie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Określenie kwoty i terminu wniesienia wadium.
1) Przystępując do postępowania Wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia:
20 września 2023 r. do godziny 09:00, wnieść wadium na cały wymagany okres związania ofertą w kwocie: 6 000,00 zł. - (słownie: sześć tysięcy złotych).
2. Zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium.
1) Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu, płatne na konto: w ALIOR Banku nr rachunku 73 2490 0005 0000 4600 4520 6059, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu A/ZP/SZP.261-65/23. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu określonego w pkt 1 nastąpi uznanie na rachunku Instytutu Matki i Dziecka.
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy i usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie:
1) terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonania Prac, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych lub innych czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
c) wystąpienia siły wyższej czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub
w całości jego zobowiązań umownych, z tym, że ze względu na charakter, rodzaj, sposób wykonywania przedmiotu Umowy oraz czas zawarcia Umowy Strony ustalają, że siły wyższej nie stanowi stan epidemii ani stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) wystąpienia siły wyższej czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub
w całości jego zobowiązań umownych, z tym, że ze względu na charakter, rodzaj, sposób wykonywania przedmiotu Umowy oraz czas zawarcia Umowy Strony ustalają, że siły wyższej nie stanowi stan epidemii ani stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) w zakresie warunków realizacji Umowy, w tym cen, w przypadku wpływu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub inny kraj lub inwazji innego kraju na Ukrainę lub inny kraj, jeśli sytuacja ta ma wpływ na wykonywanie Umowy, przy czym nie mogą to być czynniki i zdarzenia znane w dniu zawarcia Umowy (m. in. takie jak ograniczenia w dostępie do surowców, ograniczenia transportu, ograniczenia przepływu osób, towarów i usług między Polską z następującymi krajami: Ukraina, Federacja Rosyjska, Białoruś, wzrost cen paliw i energii elektrycznej oraz gazu, napływ uchodźców); Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wspomnianych czynników i zdarzeń na realizację Umowy w sposób precyzyjny i określający konkretne okoliczności wpływające na konkretny aspekt realizacji Umowy; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zaistnienie wspomnianych czynników i zdarzeń wpływających na realizację niniejszej Umowy, jednocześnie Wykonawca nie może powoływać się na czynniki
i zdarzenia możliwe do przewidzenia lub takie, którym mógł zapobiec lub je uwzględnić.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strona, która powołuje się na te okoliczności obowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od jej zaistnienia, zawiadomić o danej okoliczności drugą Stronę. Zaniechanie obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę odmowy zmiany Umowy, chyba że konieczność zmiany wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Marketplanet OnePlace poprzez link: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-20 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Wizja lokalna. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej, celem zapoznania się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania usług, dostaw i robót objętych przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich utrudnień oraz kosztów mogących wpłynąć na cenę składanej oferty. Potencjalny Wykonawca winien każdorazowo poinformować i uzgodnić z Zamawiającym (e-mail lub za pośrednictwem platformy zakupowej) zamiar dokonania wizji lokalnej na terenie budowy.
Wizja lokalna odbędzie się 12 września 2023 r. i 14 września 2023 r.