odpylanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Zakup materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia do systemów oczyszczania wody

08-09-2023, 19:55

Dane kontaktowe

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3,02-362 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// www.gov.pl/gios

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia do systemów oczyszczania wody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000861593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-362

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/gios

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia do systemów oczyszczania wody

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbff69a0-4e67-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121050/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia do produkcji czystej wody

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem
platformy zakupowej zamawiającego pod adresem: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego pod adresem: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl.
2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku
posiadania konta w platformie zakupowej, logując się, akceptuje regulamin zamieszczony na stronie internetowej:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki korzystania z platformy zakupowej wynikające z Instrukcji korzystania z
platformy zakupowej Wykonawcy (Instrukcja użytkownika). Instrukcja dostępna jest pod adresem:
https://zamowieniagios.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=zamowieniagios&
USER_MENU_HOVER=publicFilesList. W celu wejścia na platformę zakupową umożliwiającą m.in. zapoznanie się z treścią SWZ,
złożenie oferty, wymagane jest uprzednie zalogowanie. Wykonawcy, którzy nie założyli konta, zobligowani są do uprzedniej,
bezpłatnej rejestracji. Szczegóły rejestracji
wskazane są w Instrukcji korzystania z platformy zakupowej. Proces rejestracji trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Zamawiający
zaleca więc Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Ważne – oferta zapisana na platformie zakupowej nie oznacza, że została ona złożona. Zapisanie oferty daje użytkownikowi czas,
na wprowadzenie ewentualnych poprawek, uzupełnień, dołączenie dodatkowych załączników. Dopiero wybór ikony ZŁÓŻ
OFERTĘ/WNIOSEK oznacza złożenie oferty/wniosku zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują za pomocą platformy zakupowej pod adresem: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem platformy zakupowej. Treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (wczytanie na platformie zakupowej).
6. Za datę wpływu oferty, oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przez Wykonawcę i Zamawiającego
przyjmuje się datę i godzinę wczytania na platformie zakupowej.
7. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych, dokumentów i oświadczeń: doc, docx, pdf, xml., opatrzone
(poza Platformą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 75 MB.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na platformę zakupową.
10. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też treść oferty jest niewidoczna do momentu odszyfrowania ofert
przez Zamawiającego, który następuje po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
2) adres email inspektora ochrony danych osobowych: [email protected];
3) Pani/Pana dane osobowe (w tym wszelkie dane osobowe osób zgłoszonych w ofercie oraz w trakcie realizacji umowy)
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Dostawa i zakup wzorców i materiałów odniesienia do Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w
podziale na części” - znak sprawy DP.WZP.26.1.66.2023.PC oraz jego przeprowadzeniem, w tym podczas realizacji umowy
zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605)
oraz osoby lub podmioty współpracujące lub wykonujące działania nadzorcze w związku z realizacją umowy o udzielenie
zamówienia publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków
skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX
ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich
zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych
danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DP.WZP.26.1.66.2023.PC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 569016,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Części do systemów oczyszczania wody firmy Millipore.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzu
asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 6.1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 547203,78 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Punkty przyznane za kryterium „Cena oferty brutto” liczone będą wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 60
gdzie:
C - liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB - cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60.

2) Punkty przyznane za kryterium „Termin dostawy” liczone będą w następujący sposób:
W zależności od zaoferowanego terminu dostawy (maksymalnie do 9 tygodni), Wykonawca otrzyma odpowiednio:

0 pkt – do 9 tygodni (obligatoryjne) od dnia podpisania umowy
10 pkt – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
25 pkt – do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
40 pkt – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 40.

2. Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów za kryteria: Cena oferty brutto oraz Termin dostawy - maksymalnie
100 pkt.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Części do systemów oczyszczania wody firmy SolPure.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzu
asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 6.2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 3590,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny oferty:
1) Punkty przyznane za kryterium „Cena oferty brutto” liczone będą wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 60
gdzie:
C - liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB - cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60.

2) Punkty przyznane za kryterium „Termin dostawy” liczone będą w następujący sposób:
W zależności od zaoferowanego terminu dostawy (maksymalnie do 9 tygodni), Wykonawca otrzyma odpowiednio:
0 pkt – do 9 tygodni (obligatoryjne) od dnia podpisania umowy
10 pkt – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
25 pkt – do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
40 pkt – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 40.

2. Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów za kryteria: Cena oferty brutto oraz Termin dostawy - maksymalnie
100 pkt.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Części do systemów oczyszczania wody firmy Purelab.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzu
asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 6.3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 3352,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny oferty:
1) Punkty przyznane za kryterium „Cena oferty brutto” liczone będą wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 60
gdzie:
C - liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB - cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60.

2) Punkty przyznane za kryterium „Termin dostawy” liczone będą w następujący sposób:
W zależności od zaoferowanego terminu dostawy (maksymalnie do 9 tygodni), Wykonawca otrzyma odpowiednio:
0 pkt – do 9 tygodni (obligatoryjne) od dnia podpisania umowy
10 pkt – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
25 pkt – do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
40 pkt – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 40.

2. Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów za kryteria: Cena oferty brutto oraz Termin dostawy - maksymalnie
100 pkt.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Części do systemów oczyszczania wody firmy Hydrolab.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzu
asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 6.4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 14870,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny oferty:
1) Punkty przyznane za kryterium „Cena oferty brutto” liczone będą wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 60
gdzie:
C - liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB - cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60.

2) Punkty przyznane za kryterium „Termin dostawy” liczone będą w następujący sposób:
W zależności od zaoferowanego terminu dostawy (maksymalnie do 9 tygodni), Wykonawca otrzyma odpowiednio:
0 pkt – do 9 tygodni (obligatoryjne) od dnia podpisania umowy
10 pkt – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
25 pkt – do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
40 pkt – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 40.

2. Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów za kryteria: Cena oferty brutto oraz Termin dostawy - maksymalnie
100 pkt.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczy Części I
- Części do systemów oczyszczania wody firmy Millipore
Opis spełnienia warunku
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej jedną dostawę części do
systemów oczyszczania wody, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że
zostały one wykonane należycie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, nw. podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
− art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
− art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
− art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
− art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
− art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy,
− art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy,
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, pod warunkiem
wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) danych, umożliwiających dostęp do tych
dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie części 1 postępowania, wezwany będzie do złożenia:
a) Wykazu dostaw – załącznik nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na produkty „równoważne”, tj. o innym numerze katalogowy/innego producenta,
niż wskazane w pozycjach Formularza asortymentowo-cenowego przez Zamawiającego, w celu wykazania równoważności
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) w odniesieniu do każdego produktu „równoważnego” (każdej pozycji) z osobna, dowód równoważności, potwierdzający
spełnienie kryteriów, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności, np. kartę katalogową produktu;
b) oświadczenie, że oferowane produkty „równoważne” współpracują i zapewniają prawidłową funkcjonalność systemu
oczyszczania wody, dla którego są dedykowane, a także o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia
urządzenia powstałe w wyniku używania zaoferowanych części „równoważnych”, na podstawie opinii wydanej przez
autoryzowany serwis producenta urządzenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego - Załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 6.1 - 6.4 do SWZ (odpowiednio dla części I-IV);
Powyższe załączniki stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu.
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
dodatkowo:
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane
w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) w przypadku, gdy Wykonawca odwołuje się do zasobów podmiotu trzeciego, zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII -
zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do
SWZ);
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według załączonego wzoru – załącznik
nr 4 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
7) przedmiotowe środki dowodowe, tj. dokumenty wraz z dowodami na spełnienie równoważności (w przypadku zastosowań
równoważnych) – jeśli dotyczy; (dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu.
2. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie:
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
− wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby;
− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim:
reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.
3. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ -projektowane postanowienia umowy.
2. Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian umowy zawartej z wybranym wykonawcą zawierają projektowane postanowienia umowy.
3. Przyjmuje się, że zapisy do projektu umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące projektowanych postanowień
umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego – https://zamowieniagios. ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-18