Przetarg

RDW w Parczewie Umocnienie poboczy dróg wojewódzkich

10-11-2023, 15:06

Dane kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Bohdana Dobrzańskiego 3,20-262 Lublin
e-mail: rdw.parczew@zdw.lublin.p
http:// www.zdw.bip.lubelskie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
RDW w Parczewie Umocnienie poboczy dróg wojewódzkich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.parczew@zdw.lublin.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Lubelskiego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie Drogami Wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RDW w Parczewie Umocnienie poboczy dróg wojewódzkich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fbda755-7fcd-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090039/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.37 RDW w Parczewie Umocnienie poboczy dróg wojewódzkich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zdw-lublin.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 344 ze zm,), tj:
a) elektronicznej platformy Zamówień Publicznych pod adresem:
https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwaną: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również przez stronę internetową
Zamawiającego wskazaną w pkt I SWZ
b) niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie
https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy
przez to rozumieć Platformę.
Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie https://zdwlublin.
logintrade.net/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy
protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na
Platformie Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a
także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych
obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader,
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer
8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows
10: Internet Explorer 11
d) Instrukcje składania ofert środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniach dostępne są na stronie https://zdwlublin.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html w zakładce INSTRUKCJE.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila:
iod@zdw.lublin.pl*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego: „RDW w Parczewie: Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec
Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna od km 71+609 do km 71+905 w miejscowości Ostrów Lubelski” prowadzonym w
trybie podstawowym.
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R5.ST.372.24.2023.ek

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres usług obejmuje wykonanie obustronnego umocnienia poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna na terenie działania RDW w Parczewie na odcinku Komarówka Podlaska - Rudno o maksymalnej długości:
 od km 32+690 do km 33+690 strona prawa i lewa (2 000 m2) – zamówienie podstawowe;
 od km 31+690 do km 32+690 strona prawa i lewa (2 000 m2) – zamówienie objęte prawem opcji;
w szczególności poprzez:
 mechaniczne wykonanie koryta szer. 1,0 m, na gł. 15 cm,
 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm (materiał Wykonawcy),
o grubości po zagęszczeniu 15 cm, na szerokość 1,0 m;
Usługi należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, w sposób gwarantujący należytą jakość.
Zamawiający przewiduje, stosownie do art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania usługi umocnienia poboczy drogi wojewódzkiej 813 do maksymalnej długości 1 000 m tj. od km 31+690 do km 32+690 strona prawa i lewa (maksymalna powierzchnia 2 000 m2).
Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci wykonanie obustronnego umocnienia poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna na terenie działania RDW w Parczewie na odcinku Komarówka Podlaska - Rudno o długości: od km 32+690 do km 33+690 strona prawa i lewa (2 000 m2), natomiast umocnienie poboczy na odcinku drogi wojewódzkiej 813 o maksymalnej długości 1 000 m, tj od km 31+690 do km 32+690 strona prawa i lewa (2 000 m2) może zostać zlecone w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Usługa umocnienia poboczy objęta prawem opcji zostanie zlecona w przypadku wystąpienia możliwości jego sfinansowania. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich (lub jego Zastępcy) o konieczności wykonania zamówienia w ramach prawa opcji.
2. Wykonawca przystąpi do realizacji usługi po protokolarnym przejęciu pasa drogowego od Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca powinien oznakować miejsce prowadzonych prac na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego uproszczonego projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych prac) lub opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami we własnym zakresie i zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.
3. Materiał pochodzący z wykonanego koryta (humus, grunt rodzimy) Wykonawca odwiezie poza
granice terenu objętego usługą i zagospodaruje we własnym zakresie.
4. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób określony w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp, z następujących względów:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe wykonanie usług o małym zakresie. Podział zamówienia na części mógłby wprowadzić kilku Wykonawców, co stanowiłoby znaczące utrudnienie dla Zamawiającego z punktu widzenia koordynacji usług o niewielkim zakresie i krótkim terminie wykonania usług, a co za tym idzie rozdrobnienie odpowiedzialności Wykonawców. Mając powyższe na uwadze podział zamówienia spowodowałby m.in. konieczność zastosowania odrębnych jednostek sprzętowych/ transportowych przez każdego z Wykonawców, co miałoby znaczący wpływ na wzrost kosztów wykonania usług, możliwości wystąpienia sporów pomiędzy Wykonawcami oraz wpłynęłoby niekorzystnie na całą organizację prac, a w rezultacie na nienależyte wykonanie całości zamówienia.
6. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych z zastrzeżeniem pkt. 4.
7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zadania publicznego, w udziale określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1083 z późn. zm.), mając na względzie art. 36a określający zasady zaokrąglania procentów podczas obliczania liczby wymaganych pojazdów, o ile wykonanie zadania publicznego wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi. Konkretna liczba pojazdów zostanie wskazana przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315000-9 - Usługi budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje, stosownie do art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania usługi umocnienia poboczy drogi wojewódzkiej 813 do maksymalnej długości 1 000 m tj. od km 31+690 do km 32+690 strona prawa i lewa (maksymalna powierzchnia 2 000 m2).
Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci wykonanie obustronnego umocnienia poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna na terenie działania RDW w Parczewie na odcinku Komarówka Podlaska - Rudno o długości: od km 32+690 do km 33+690 strona prawa i lewa (2 000 m2), natomiast umocnienie poboczy na odcinku drogi wojewódzkiej 813 o maksymalnej długości 1 000 m, tj od km 31+690 do km 32+690 strona prawa i lewa (2 000 m2) może zostać zlecone w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Usługa umocnienia poboczy objęta prawem opcji zostanie zlecona w przypadku wystąpienia możliwości jego sfinansowania. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich (lub jego Zastępcy) o konieczności wykonania zamówienia w ramach prawa opcji.
Wymagany termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji: 30 dni od dnia podpisania Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert :

1. Cena – znaczenie kryterium 60 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
Pc = ---------------------------- x 10
Cena oferty ocenianej

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 40%

Minimalny okres rękojmi wynosi 12 miesięcy, w przypadku zaoferowania okresu rękojmi dłuższego niż minimalny okres, oferta otrzyma odpowiednio:
Oferty z okresem rękojmi równym 12 miesięcy - otrzymają liczbę punktów PR = 0 pkt.
Oferty z okresem rękojmi równym 18 miesięcy - otrzymają liczbę punktów PR = 5 pkt.
Oferty z okresem rękojmi równym 24 miesięcy - otrzymają liczbę punktów PR = 10 pkt.
W przypadku niewskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi, tj. 12 miesięcy.

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P = PC x 60% + PR x 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielony okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek:

1) Doświadczenia Wykonawcy: posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia którego przedmiotem było wykonanie usług umocnienia poboczy dróg, o powierzchni min. 1500 m2.

3. Spełnianie warunku Zamawiający oceni na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: . Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert :
a) nie podlega wykluczeniu (wzór - załącznik C) wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z „ustawy sankcyjnej” (wzór - załącznik F) oraz oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z „ustawy sankcyjnej” podmiotu udostępniającego zasoby (wzór - załącznik G) – (jeżeli dotyczy)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnianie warunku Zamawiający oceni na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

6. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych z zastrzeżeniem pkt. V.4. SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą oraz oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z „ustawy sankcyjnej” podmiotu udostępniającego zasoby (wzór - załącznik G), zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenia podmiotu trzeciego powinny zostać złożone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez podmiot trzeci.

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami o których mowa w pkt IX.1 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie , w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

8. Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt IX.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt Umowy stanowi Załącznik E do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz
postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdwlublin. logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Sekcja Techniczna – Jadwiga Graniak, Edyta Kwiatek, Jacek Wocior
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy,
mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione
w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W przedmiotowym postępowaniu zastosowanie mają podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 oraz w
ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) .