odpylanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

16-11-2023, 18:45

Dane kontaktowe

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
Aleja Niepodległości 162,02-554 Warszawa
tel. 22 564 78 36
e-mail: [email protected]
http:// sgh.waw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Podmiot należący do grupy VAT o nazwie Szkoła Główna Handlowa Grupa VAT w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 162

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 564 78 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sgh.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-684b3933-84a3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sgh.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/417346

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgh.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl poprzez zakładkę „Pytania / Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail [email protected].
3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Urszula Kurek, e-mail: [email protected] lub inna osoba zastępująca.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://sgh.eb2b.com.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
5. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej jako „Rozporządzenie”) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB.
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje
na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępne jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie / komentarz” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. Wyjaśnianie treści SWZ oraz jej ewentualna zmiana odbywać się będą zgodnie z art. 284 Ustawy Pzp.
9. Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
11. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
12. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w zakładce "Pomoc" Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, określone zostały w Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, określone zostały w Rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADZL.25.1.50.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej w budynku Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2 etapach:
a) Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowej, a po akceptacji jej przez Zamawiającego uzyskanie pozwolenia właściwego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;
b) Etap 2 – wykonanie robót budowlanych zgodnie dokumentacją zaakceptowaną przez Zamawiającego, uzgodnioną z właściwym Konserwatorem Zabytków oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w n/w załącznikach do SWZ:
a) Załącznik Nr 7 – Program Funkcjonalno - Użytkowy;
b) Załącznik Nr 8 – Wzór umowy
3. Wizja lokalna
Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę/ów wizji lokalnej w celu poznania charakterystyki wykonania prac projektowych, a także pozyskania na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wizja lokalna nie stanowi zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 136 Ustawy Pzp. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców podczas wizji lokalnej, a wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ będą rozstrzygane wyłącznie na zasadach określonych w art. 135 Ustawy Pzp. Wizja lokalna nie jest warunkiem złożenia oferty w rozumieniu art. 131 ust. 2 Ustawy Pzp.
Termin i zasady udziału w wizji lokalnej:
1) termin przeprowadzenia wizji lokalnej wyznaczony zostaje na 23.11.2023 r. na godzinę 10:00;
2) miejsce zbiórki przed portiernią w budynku Głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162 (02-554 Warszawa).
3) zgłoszenia na wizję (najwyżej dwóch przedstawicieli Wykonawcy) należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej poprzez zakładkę „Pytania / Informacje” lub na adres: [email protected]

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

44112400-2 - Dach

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
 Cena oferty brutto (C) - 70%
 Długość udzielonej gwarancji (liczba miesięcy) (G) - 30%
Zamawiający będzie przyznawał punkty w poszczególnych kryteriach w następujący sposób:
1) W kryterium „Cena oferty” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
C = Najniższa cena oferty /Cena oferty brutto w ofercie ocenianej x 70 punktów
gdzie: C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę;

2) W kryterium „Długość udzielonej gwarancji (liczba miesięcy)”
najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta o najdłuższej udzielonej gwarancji (nie więcej niż 36 miesięcy; w przypadku udzielenia dłuższej gwarancji do wzoru zostanie wpisana liczba 30).
Wymagana minimalna gwarancja to 24 miesiące. Oferta zawierająca okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
Powyższa gwarancja nie obejmuje elementów, których wymagania gwarancyjne zostały określone w PFU stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Do oceny ofert w kryterium G Zamawiający przyjmie oświadczenie złożone przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie długości udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie dla kryterium G, że Wykonawca oferuje minimalny okres 24 miesięcy.
Wykonawca zobowiązany jest wpisać oferowany termin gwarancji wyrażając je liczbą całkowitą. W przypadku wskazania liczby w sposób np. 24,5 miesiąca, Zamawiający do oceny przyjmie liczbę całkowitą znajdującą się przed przecinkiem.

Punktacja poszczególnych ofert zostanie dokonana według wzoru:


G = Długość udzielonej gwarancji w miesiącach w ofercie ocenianej/36 miesięcy x 30 punktów

gdzie: G – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium długość udzielonej gwarancji

3) Liczby punktów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) po zsumowaniu będzie stanowić końcową ocenę oferty.

2. Ocena w poszczególnych kryteriach zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów spośród nieodrzuconych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji (liczba miesięcy)

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zm.);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 250 000,00 zł.
5) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w tym co najmniej jedno zamówienie w obiekcie użyteczności publicznej o mocy co najmniej 30kW i wartości zamówienia minimum 200 000,00 zł brutto oraz co najmniej 1 zamówienie, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków..
Uwaga: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08.04.2019 r (Dz.U.2019 poz. 1065) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez obiekt użyteczności publicznej rozumieć należy budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
b) dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym:
i co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy/robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiednie , która jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury potwierdzony świadectwami oraz innymi dokumentami, o których jest mowa w art. 37g Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 840. Z póź. zm.)
ii co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy/robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiednie1, która jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury potwierdzony świadectwami oraz innymi dokumentami, o których jest mowa w art. 37g Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 840. Z póź. zm.)
iii co najmniej 1 osobą posiadającą aktualny, wydany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego certyfikat potwierdzający posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii, tj. systemów fotowoltaicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1378 z późn. zm.) lub równoważny certyfikat lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii.
iv co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, która jest członkiem Okręgowej Izby Architektów
v co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania (bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiednie1, która jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646, z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] następujące dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
b) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 3 do SWZ,
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy*
* wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) - 6) Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy – stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ;
3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
4) dokumenty, o których mowa w pkt. 3) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
5) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2) lit. b), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 4) powyżej stosuje się

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2. wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
b) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - 5 do SWZ;
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SWZ.
3. okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 2) lit. b), liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione, na zasadach określonych w rozdziale XIV ust. 3 – 10, dokumenty wymienione w rozdziale XIV ust. 1:
1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ);
2) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (opcjonalnie);
/Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Wykonawca powinien wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów/
3) dowody dot. „samooczyszczenia” (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy (jeżeli dotyczy);
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
7) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie powinien wykazać się całością doświadczenia wskazanego w rozdziale XIII ust. 1 pkt 5) lit. a) SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie zachodzą przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 Ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w § 14 Wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie do 210 dni, przy czym terminy realizacji poszczególnych etapów zostały określone w § 2 ust. 1 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.