Przetarg

SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI DO PRZYCZEP I NACZEP ORAZ FILTRÓW

31-01-2024, 14:09

Dane kontaktowe

Dowództwo 1 Brygady Logistycznej
Powstańców Warszawy 2,85-915 Bydgoszcz
e-mail: 1blog.zambub@ron.mil.pl
http:// www.1blog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI DO PRZYCZEP I NACZEP ORAZ FILTRÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093171090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Warszawy 2

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-915

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1blog.zambub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.1blog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI DO PRZYCZEP I NACZEP ORAZ FILTRÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24fcffb8-be77-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00083830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043751/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywne dostawy części do przyczep i naczep oraz filtrów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/d1blog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej
za pośrednictwem Systemu https://portal.smartpzp.pl pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/d1blog
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Za datę przekazania i odbioru
danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje
się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane
są w prawym górnym rogu Systemu.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania
do Systemu.
3. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co
najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego
tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności:
przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach 5. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod
warunkiem spełnienia przez sprzęt,
z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18
i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
16. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez
System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 1blog.zampub@ron.mil.pl (nie dotyczy
składania ofert).
5.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskaza¬nych w SWZ.
6.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
7.Formaty plików
1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez wykonawców muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2247)
zwanego dalej Rozporządzeniem KRI,
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg .(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf,
3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
4) Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowództwo 1 Brygady Logistycznej (D1.BLog), 85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2,
tel. 261 411 600;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w D1.BLog jest Pani Agnieszka Piórkowska, kontakt: tel. 261 411 292, email: 1blog.ido@ron.mil.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr 02/Sam/D/24 prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy;
5) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/Sam/D/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Sukcesywne dostawy filtrów m. Bydgoszcz. Podana wyżej wartość części zamówienia dotyczy zamówienia podstawowego

4.2.5.) Wartość części: 110744,34 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42913000-9 - Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji” w wysokości 80% zamówienia podstawowego, maksymalnej wartości nominalnej umowy.

Zapisy dotyczące prawa opcji:
• Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
• Zamówienie - objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia - informacji od Zamawiającego przesłanego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres email, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Ww. zawiadomienie winno zawierać ilości zamawianego przedmiotu zamówienia oraz adres siedziby jednostki organizacyjnej, do której należy go dostarczyć w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego,
• Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
• Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą zgodne z cenami zawartymi w umowie,
• Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w ogólnych warunkach umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych
za poszczególne kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Sukcesywne dostawy filtrów m. Czarne. Podana wyżej wartość części zamówienia dotyczy zamówienia podstawowego

4.2.5.) Wartość części: 28727,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42913000-9 - Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji” w wysokości 80% zamówienia podstawowego, maksymalnej wartości nominalnej umowy.

Zapisy dotyczące prawa opcji:
• Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
• Zamówienie - objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia - informacji od Zamawiającego przesłanego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres email, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Ww. zawiadomienie winno zawierać ilości zamawianego przedmiotu zamówienia oraz adres siedziby jednostki organizacyjnej, do której należy go dostarczyć w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego,
• Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
• Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą zgodne z cenami zawartymi w umowie,
• Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w ogólnych warunkach umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych
za poszczególne kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Sukcesywne dostawy filtrów m. Giżycko. Podana wyżej wartość części zamówienia dotyczy zamówienia podstawowego

4.2.5.) Wartość części: 22214,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42913000-9 - Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji” w wysokości 80% zamówienia podstawowego, maksymalnej wartości nominalnej umowy.

Zapisy dotyczące prawa opcji:
• Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
• Zamówienie - objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia - informacji od Zamawiającego przesłanego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres email, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Ww. zawiadomienie winno zawierać ilości zamawianego przedmiotu zamówienia oraz adres siedziby jednostki organizacyjnej, do której należy go dostarczyć w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego,
• Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
• Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą zgodne z cenami zawartymi w umowie,
• Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w ogólnych warunkach umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych
za poszczególne kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – Sukcesywne dostawy części do przyczep i naczep m. Bydgoszcz. Podana wyżej wartość części zamówienia dotyczy zamówienia podstawowego

4.2.5.) Wartość części: 22028,81 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34330000-9 - Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji” w wysokości 80% zamówienia podstawowego, maksymalnej wartości nominalnej umowy.

Zapisy dotyczące prawa opcji:
• Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
• Zamówienie - objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia - informacji od Zamawiającego przesłanego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres email, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Ww. zawiadomienie winno zawierać ilości zamawianego przedmiotu zamówienia oraz adres siedziby jednostki organizacyjnej, do której należy go dostarczyć w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego,
• Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
• Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą zgodne z cenami zawartymi w umowie,
• Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w ogólnych warunkach umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych
za poszczególne kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – Sukcesywne dostawy części do przyczep i naczep m. Czarne. Podana wyżej wartość części zamówienia dotyczy zamówienia podstawowego

4.2.5.) Wartość części: 32406,82 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34330000-9 - Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji” w wysokości 80% zamówienia podstawowego, maksymalnej wartości nominalnej umowy.

Zapisy dotyczące prawa opcji:
• Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
• Zamówienie - objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia - informacji od Zamawiającego przesłanego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres email, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Ww. zawiadomienie winno zawierać ilości zamawianego przedmiotu zamówienia oraz adres siedziby jednostki organizacyjnej, do której należy go dostarczyć w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego,
• Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
• Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą zgodne z cenami zawartymi w umowie,
• Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w ogólnych warunkach umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych
za poszczególne kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI – Sukcesywne dostawy części do przyczep i naczep m. Giżycko. Podana wyżej wartość części zamówienia dotyczy zamówienia podstawowego

4.2.5.) Wartość części: 9052,21 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34330000-9 - Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji” w wysokości 80% zamówienia podstawowego, maksymalnej wartości nominalnej umowy.

Zapisy dotyczące prawa opcji:
• Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
• Zamówienie - objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia - informacji od Zamawiającego przesłanego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres email, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Ww. zawiadomienie winno zawierać ilości zamawianego przedmiotu zamówienia oraz adres siedziby jednostki organizacyjnej, do której należy go dostarczyć w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego,
• Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
• Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą zgodne z cenami zawartymi w umowie,
• Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w ogólnych warunkach umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych
za poszczególne kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą
w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa
oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI ust. 1 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa
w ust. 1 obowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 skutkuje jej nieważnością.
3. Istotne zmiany (w rozumieniu art. 454 ust. 2 Ustawy) zawartej umowy wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Dopuszczalna jest zmiana bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 455 Ustawy.
4. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 455 w związku z art. 436 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia aneksem zmian postanowień niniejszej zawartej umowy w zakresie wskazanym poniżej:
1) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto:
a) w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
b) gdy zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
d) zmiany w zakresie zaoferowanych produktów itp. – w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi wycofanie z produkcji produktów itp. a wprowadzenie substytutów nie spowoduje zmiany parametrów świadczenia. Warunkiem wyrażenia zgody będzie udokumentowanie obiektywnych okoliczności uniemożliwiających dostawę przedmiotu umowy;
2) zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych;
3) zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji podwykonawcy;
4) okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadku istotnej zmiany przepisów prawa mających wpływ na istniejące zobowiązanie i skutków wystąpienia zjawisk gospodarczych przekraczających standardowe ryzyka,
5) Wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych, uzasadnionych i niezależnych od stron umowy.
5. W związku ze zmianami umowy określonymi w ust. 3 i 4 strona wnioskująca zobowiązana jest złożyć pisemny wniosek o jej zmianę, który winien zawierać uzasadnienie prawne, faktyczne oraz dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności na którą się powołuje. Nie wyklucza się przeprowadzenia negocjacji zaproponowanych zmian.
6. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://portal.smartpzp.pl/d1blog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-16 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-16