Przetarg

„Dostawa części zamiennych do wojskowych pojazdów mechanicznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 6/24/P

07-02-2024, 09:11

Dane kontaktowe

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
Brygady Pościgowej 5,08-521 Dęblin
tel. 261518173
e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
http:// www.41blsz.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa części zamiennych do wojskowych pojazdów mechanicznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie”
Nr 6/24/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261518173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa części zamiennych do wojskowych pojazdów mechanicznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie”
Nr 6/24/P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11f9c2b0-c4cb-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00094512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00060530/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 CZĘŚCI DO POJAZDÓW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, z zastrzeżeniem, że oferta musi wpłynąć na wskazaną powyżej Platformę Zakupową, a nie na wskazaną pocztę elektroniczną!

Zamawiający informuje, że poczta elektroniczna nie jest środkiem komunikacji do złożenia oferty, ponieważ istnieje obowiązek jej zaszyfrowania i uniemożliwienia otwarcia przez wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
h) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
 w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
 w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.

Proces składania oferty lub wniosku przez Wykonawcę na platformie SmartPZP odbywa się w ciągu jednej sesji przeglądarki! Nie można zapisać wprowadzonych danych lub załączników i powrócić do składania oferty lub wniosku w późniejszym terminie.

Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.

Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl ;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa części zamiennych do wojskowych pojazdów mechanicznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 6/24/P, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych w związku z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”);
c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO,
h) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/24/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – dostawa części zamiennych do pojazdów marki Fiat Ducato, VW Crafer, FORD Transit, Opel Movano, Opel Mokka, Skoda Fabia, Skoda Octavia, Renault Megane Grand Coupe, Opel INSIGNIA

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych odpowiadający swemu przeznaczeniu oraz zgodny z parametrami określonymi przez producentów pojazdów.
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru dostawy.
4) Treść formularza ofertowego w zadaniu 1 poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera w kolumnie nr 3 tabeli nr 1 pomocniczo wskazany numer katalogowy (handlowy) wskazany jako pomocniczo-informacyjny mający na celu jedynie ułatwienie potencjalnym wykonawcom szybką i sprawną identyfikację wymagań technicznych produktu (przykładowe zobrazowanie dotychczas pozyskiwanego produktu spełniającego kryteria).
5) Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie dostarczonego asortymentu umieszczone były następujące informacje: nazwa asortymentu (w języku polskim), nazwa producenta (logo producenta), numer katalogowy.
6) Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
7) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).
8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę.
9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu części wymienione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3430 0000-0 – Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):


X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego
Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela Formularza kolumna 9 w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X1.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - dostawa części zamiennych do pojazdów marki Jelcz

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych odpowiadający swemu przeznaczeniu oraz zgodny z parametrami określonymi przez producentów pojazdów.
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru dostawy.
4) Treść formularza ofertowego w zadaniu 2 poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera w kolumnie nr 3 tabeli nr 1 pomocniczo wskazany numer katalogowy (handlowy) wskazany jako pomocniczo-informacyjny mający na celu jedynie ułatwienie potencjalnym wykonawcom szybką i sprawną identyfikację wymagań technicznych produktu (przykładowe zobrazowanie dotychczas pozyskiwanego produktu spełniającego kryteria).
5) Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie dostarczonego asortymentu umieszczone były następujące informacje: nazwa asortymentu (w języku polskim), nazwa producenta (logo producenta), numer katalogowy.
6) Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
7) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).
8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę.
9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu części wymienione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3430 0000-0 – Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):


X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego
Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela Formularza kolumna 9 w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X1.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 - dostawa części zamiennych do pojazdów marki Star, Przyczep, Autosan

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych odpowiadający swemu przeznaczeniu oraz zgodny z parametrami określonymi przez producentów pojazdów.
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru dostawy.
4) Treść formularza ofertowego w zadaniu 3 poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera w kolumnie nr 3 tabeli nr 1 pomocniczo wskazany numer katalogowy (handlowy) wskazany jako pomocniczo-informacyjny mający na celu jedynie ułatwienie potencjalnym wykonawcom szybką i sprawną identyfikację wymagań technicznych produktu (przykładowe zobrazowanie dotychczas pozyskiwanego produktu spełniającego kryteria).
5) Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie dostarczonego asortymentu umieszczone były następujące informacje: nazwa asortymentu (w języku polskim), nazwa producenta (logo producenta), numer katalogowy.
6) Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
7) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).
8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę.
9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu części wymienione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):


X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego
Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela Formularza kolumna 9 w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X1.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 - dostawa opon do wojskowych pojazdów

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy (nie używany, nie bieżnikowany), radialne z datą produkcji nie wcześniejszą niż październik 2023 roku, kategorii I (pierwszej)wolny od wad fizycznych i prawnych.
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru dostawy.
4) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać swemu przeznaczeniu oraz zapewniać funkcjonowanie wojskowych pojazdów mechanicznych zgodnie z parametrami określonymi w treść formularza ofertowego.
5) Opony powinny być dostarczone wraz z indywidualnymi kartami gwarancyjnymi (karty gwarancyjne kompletne i wypełnione powinny być dostarczone najpóźniej w dzień dostawy).
6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opony o takim samym typie bieżnika (przedmiot zamówienia stanowi komplet opon do jednego pojazdu).
7) Dostarczone opony muszą posiadać homologację zgodna z Regulaminem nr 54 EKG ONZ.
8) Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
9) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).
10) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę.
11) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu części wymienione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):


X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego
Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela Formularza kolumna 9 w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X1.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5 - Dostawa części zamiennych do pojazdów marki Honker, Lublin

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych odpowiadający swemu przeznaczeniu oraz zgodny z parametrami określonymi przez producentów pojazdów.
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru dostawy.
4) Treść formularza ofertowego w zadaniu 5 poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera w kolumnie nr 3 tabeli nr 1 pomocniczo wskazany numer katalogowy (handlowy) wskazany jako pomocniczo-informacyjny mający na celu jedynie ułatwienie potencjalnym wykonawcom szybką i sprawną identyfikację wymagań technicznych produktu (przykładowe zobrazowanie dotychczas pozyskiwanego produktu spełniającego kryteria).
5) Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie dostarczonego asortymentu umieszczone były następujące informacje: nazwa asortymentu (w języku polskim), nazwa producenta (logo producenta), numer katalogowy.
6) Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
7) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).
8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę.
9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu części wymienione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):


X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego
Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela Formularza kolumna 9 w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X1.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 6 - Dostawa filtrów do wojskowych pojazdów mechanicznych

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych odpowiadający swemu przeznaczeniu oraz zgodny z parametrami określonymi przez producentów pojazdów.
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru dostawy.
4) Treść formularza ofertowego w zadaniu 6 poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera w kolumnie nr 3 tabeli nr 1 pomocniczo wskazany numer katalogowy (handlowy) wskazany jako pomocniczo-informacyjny mający na celu jedynie ułatwienie potencjalnym wykonawcom szybką i sprawną identyfikację wymagań technicznych produktu (przykładowe zobrazowanie dotychczas pozyskiwanego produktu spełniającego kryteria).
5) Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie dostarczonego asortymentu umieszczone były następujące informacje: nazwa asortymentu (w języku polskim), nazwa producenta (logo producenta), numer katalogowy.
6) Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
7) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).
8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę.
9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu części wymienione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42913300-2 - Filtry oleju

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42913000-9 - Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza

42913400-3 - Filtry paliwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):


X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego
Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela Formularza kolumna 9 w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X1.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 7 - dostawa części zamiennych do pojazdów marki Iveco, Scania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych odpowiadający swemu przeznaczeniu oraz zgodny z parametrami określonymi przez producentów pojazdów.
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru dostawy.
4) Treść formularza ofertowego w zadaniu 7 poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera w kolumnie nr 3 tabeli nr 1 pomocniczo wskazany numer katalogowy (handlowy) wskazany jako pomocniczo-informacyjny mający na celu jedynie ułatwienie potencjalnym wykonawcom szybką i sprawną identyfikację wymagań technicznych produktu (przykładowe zobrazowanie dotychczas pozyskiwanego produktu spełniającego kryteria).
5) Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie dostarczonego asortymentu umieszczone były następujące informacje: nazwa asortymentu (w języku polskim), nazwa producenta (logo producenta), numer katalogowy.
6) Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
7) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).
8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę.
9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu części wymienione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):


X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego
Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela Formularza kolumna 9 w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X1.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 8 - dostawa części zamiennych do pojazdów czterokołowych Quad

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych odpowiadający swemu przeznaczeniu oraz zgodny z parametrami określonymi przez producentów pojazdów.
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru dostawy.
4) Treść formularza ofertowego w zadaniu 8 poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera w kolumnie nr 3 tabeli nr 1 pomocniczo wskazany numer katalogowy (handlowy) wskazany jako pomocniczo-informacyjny mający na celu jedynie ułatwienie potencjalnym wykonawcom szybką i sprawną identyfikację wymagań technicznych produktu (przykładowe zobrazowanie dotychczas pozyskiwanego produktu spełniającego kryteria).
5) Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie dostarczonego asortymentu umieszczone były następujące informacje: nazwa asortymentu (w języku polskim), nazwa producenta (logo producenta), numer katalogowy.
6) Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
7) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).
8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę.
9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu części wymienione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):


X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego
Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela Formularza kolumna 9 w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X1.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 9 - dostawa części zamiennych do pojazdów marki POL- MOT, URSUS 1014 (traktor kołowy).

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych odpowiadający swemu przeznaczeniu oraz zgodny z parametrami określonymi przez producentów pojazdów.
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru dostawy.
4) Treść formularza ofertowego w zadaniu 9 poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera w kolumnie nr 3 tabeli nr 1 pomocniczo wskazany numer katalogowy (handlowy) wskazany jako pomocniczo-informacyjny mający na celu jedynie ułatwienie potencjalnym wykonawcom szybką i sprawną identyfikację wymagań technicznych produktu (przykładowe zobrazowanie dotychczas pozyskiwanego produktu spełniającego kryteria).
5) Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie dostarczonego asortymentu umieszczone były następujące informacje: nazwa asortymentu (w języku polskim), nazwa producenta (logo producenta), numer katalogowy.
6) Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
7) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).
8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę.
9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu części wymienione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):


X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego
Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela Formularza kolumna 9 w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X1.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 10 – Dostawa akumulatorów do pojazdów wojskowych

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych odpowiadający swemu przeznaczeniu oraz zgodny z parametrami określonymi przez producentów pojazdów.
3) Nie dopuszcza się zaproponowania akumulatorów o parametrach technicznych wykraczających poza określone wielkości graniczne podane w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy w części dotyczącej pojemności akumulatorów.
4) Dopuszcza się możliwość zaproponowania akumulatorów o parametrach technicznych wyższych niż podane w Załączniku nr 1 w części dotyczącej prądu rozruchowego.
5) Oferowany do dostawy asortyment musi spełniać normę: PN-EN 50342-1:2016 lub równoważną.
6) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru dostawy. Akumulatory winny być dostarczone wraz z indywidualnymi kartami gwarancyjnymi (karty gwarancyjne kompletne i wypełnione powinny być dostarczone najpóźniej w dzień dostawy).
7) Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
8) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).
9) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę.
10) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu części wymienione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31431000-6 - Akumulatory ołowiowo-kwasowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):


X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego
Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela Formularza kolumna 9 w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X1.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 11 - Dostawa akcesoriów do pojazdów wojskowych

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych odpowiadający swemu przeznaczeniu oraz zgodny z parametrami określonymi przez producentów pojazdów.
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru dostawy.
4) Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie dostarczonego asortymentu umieszczone były następujące informacje: nazwa asortymentu (w języku polskim), nazwa producenta (logo producenta), numer katalogowy.
5) Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 14:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
6) Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).
7) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę.
8) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu części wymienione w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):


X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego
Cb – cena brutto oferty ocenianej w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 9 Formularza ofertowego .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ tabela Formularza kolumna 9 w zakresie poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wynosi 100 punktów.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Za najkorzystniejszą cenę brutto Zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższą cenę brutto wynikającą z Formularza ofertowego.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów X1.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:


2.1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zamawiający zażąda:
2.2.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;

Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcja/spółki cywilne – wskaże w oświadczeniu załącznik Nr 2/2a do SWZ bazy, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy – to Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do ich złożenia.

2.2.2. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2022 poz. 1689, 1705), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
b) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
g) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r.poz. 1497 ze zm.).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dotyczy zadań 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 oraz 9:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dotyczy wyłącznie Wykonawców, którzy oferują produkty równoważne).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego przedkładając do oferty:
a) Opis produktu równoważnego w postaci np.: szczegółowej karty produktu, deklaracji zgodności, certyfikatu lub świadectwa producenta, certyfikatu wydanego przez Jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę potwierdzającego zgodności danego produktu z podanymi w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych w przedmiocie zamówienia, przy czym Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać że jest on równoważny jakościowo i spełnia wymagane normy, parametry i standardy. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie części o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do wskazanych pożądanych) przez Zamawiającego .

W celu umożliwienia identyfikacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 11 w załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.

Opis produktu równoważnego w postaci np.: szczegółowej karty produktu, deklaracji zgodności, certyfikatu lub świadectwa producenta, certyfikatu wydanego przez Jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę potwierdzającego zgodności danego produktu załącza wraz z ofertą TYLKO TEN WYKONAWCA, KTÓRY OFERUJE PRODUKTY RÓWNOWAŻNE.


UWAGA!!!!
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą!!!!!

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Oferta wykonawcy, który nie złożył lub nie uzupełnił na wezwanie przedmiotowych środków dowodowych lub złożone na wezwanie przedmiotowe środki dowodowe będą nadal niekompletne – zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 c) ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dotyczy wszystkich zadań

1. Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:
1.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ - składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
1.2. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru – załącznika Nr 2 do SWZ) – podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru – załącznika Nr 2 do SWZ)– w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z oświadczenia musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (według wzoru – załącznika Nr 4 do SWZ)
1.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 .3, 1.4, także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (według wzoru – załącznika Nr 2a do SWZ) oraz
b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ
1.5. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania dokumentów (oferty) oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy.
1.6. Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale VII SWZ. – jeżeli dotyczy
1.7. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
1.8. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówienia na usługi – na podstawie art. 60
ustawy Pzp.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy
Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia
pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienia, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące braku podstaw do
wykluczenia oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odrębnie każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
5) Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7) Zgodnie z art. 117. ust. 3 ustawy Pzp - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają.
8) W przypadku, o którym mowa w pkt 7), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru – załącznika Nr 4 do
SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków;
2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany;
2. Zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udziale zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówienia na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy – na tej podstawie całkowita wartość umowy, może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 10% wartości określonej w umowie, w § 2 ust. 1 umowy na skutek nieznacznego zwiększenia zakresu zamówienia. Zamawiający dokonywać będzie weryfikacji zaproponowanych cen jednostkowych w celu stwierdzenia czy nie przekraczają one aktualnych cen rynkowych.
3. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie , której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) Zmiany przedmiotu zamówienia na przedmiot zamówienia o parametrach równych lub wyższych przy zachowaniu cen wskazanych w umowie w sytuacji, gry dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
2) Zmiana wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zmiany ze wskazaniem parametrów produktu nowo zaproponowanego, ze wskazaniem producenta, nazwy handlowej oraz uzasadnieniem okoliczności zmiany i faktu niemożności przewidzenia tej zmiany przez Wykonawcę na etapie składania oferty. Zamawiający po dokonaniu weryfikacji zgodności nowo proponowanych zaakceptuje lub negatywnie rozpatrzy wniosek o zmianę- w przypadku gdy wymagania minimalne w zakresie parametrów

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-19 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z dokumentami określonymi w rozdziale XII pkt. 2 i 3 należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan, na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczy wszystkich zadań

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia o których mowa w :
• 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2023 r.poz. 1497 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm), zwaną dalej „ustawą Pzp”. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Postępowania prowadzone jest w trybie podstawowym o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp tj. 143 000,00 Euro. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Dokumentacja prowadzonego postępowania oraz wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ dostępne będą na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz , zwanej dalej „Platformą”.

5.Dodatkowe informacje:
5.1. Zamawiający nie przewiduje:
 wizji lokalnych lub sprawdzenia przez Wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa w art. 131 ust. 2 (art. 281 ust. 2 pkt. 12) ustawy Pzp);
 wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17) ustawy Pzp);
 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14) ustawy Pzp);
 rozliczeń w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13) ustawy Pzp);
 możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp);
 prowadzenia negocjacji;
 Wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 7 ustawy Pzp).
5.2. Zamawiający nie dopuszcza:
 możliwości składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
 składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (art. 281 ust. 2 pkt. 18 ustawy Pzp);
5.3. Zamawiający nie zastrzega:
 obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 15) ustawy Pzp);
 możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9) ustawy Pzp);
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie;
8. Unieważnienie postępowania (fakultatywne): Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.