odpylanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

"Wymiana instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia jadalni, wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach"

06-06-2024, 13:39

Dane kontaktowe

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI
ul. Piaskowa 99,72-010 Police
tel. 91 432 48 80
e-mail: [email protected]
http:// www.sp8police.naszbip.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Wymiana instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia jadalni, wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320825230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piaskowa 99

1.5.2.) Miejscowość: Police

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 432 48 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp8police.naszbip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła Podstawowa publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Wymiana instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia jadalni, wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a2bd7f0-23d6-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00355124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a2bd7f0-23d6-11ef-a500-1a0072d5d2bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamówieni.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-Zamówienia, dostępnej pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl – konto wykonawcy, oraz dysponować:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
b) podpisem (profilem) zaufanym lub,
c) podpisem osobistym.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach korzystania z Platformy e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików stanowiących złączniki do oferty przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przyjęcia przez Platformę e-Zamówienia zawartą w pliku
EPP – Elektroniczne Potwierdzenie Przyjęcia.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U z 2020r. poz. 2452 ).
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z Rozdział I pkt. 21 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z Rozdział I pkt. 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP8.271.2P.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia jadalni, wraz z robotami towarzyszącymi, w Szkole podstawowej nr 8 w
Policach.”
W zakres prac wchodzi: usunięcie istniejących wentylatorów oraz kanałów stalowych wentylacji nawiewno-wywiewnej,
złożenie złomu metali do dyspozycji zamawiającego, montaż nowej centrali wentylacyjnej, montaż kanałów wentylacyjnych
w istniejących trasach, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej oraz włączenie nagrzewnicy do instalacji c.o.
Jako roboty towarzyszące będą wykonywane następujące prace: zaślepienie otworów wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniu jadalni, wykucie otworów dostępowych w szachtach wentylacyjnych oraz ich zamurowanie po montażu i
odtworzenie okładzin, wykonanie sufitu akustycznego w pomieszczeniu jadalni oraz wymiana oświetlenia podstawowego i
montaż oświetlenia awaryjnego, obudowanie odcinka pionowego kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu jadalni płytą GK,
wywóz i utylizacja odpadów lub unieszkodliwienie odpadów.
Roboty będą wykonywane wewnątrz pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach znajdujących się w kondygnacji
podziemnej oraz na pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemnej - (parter i piętro)., budynku C – pomieszczenia istniejącej
wentylatorni, pomieszczenia kuchni, , Kierownika Gospodarczego Sali lekcyjnej oraz Jadalni. Budynek szkoły „C” jest
obiektem czterokondygnacyjnym o trzech kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej, połączonym z pozostałą
częścią szkoły na wszystkich kondygnacjach - budynkiem łącznika. Budynek zaliczany jest do kategorii obiektów
średniowysokich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-07-08 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny
oferty:
1. Cena ofertowa brutto: 60%
2. Okres gwarancji i rękojmi, dla wszystkich robót powyżej 36 miesięcy: 33%
3. Termin zakończenia prac, przed terminem określonym w SWZ jako
maksymalny: 7%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
1. W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie
zgodnie z formułą:
Cena minimalna
C= ------------------------ x 60 pkt
Cena ofertowa
gdzie: cena minimalna - cena ofertowa brutto oferty najtańszej, cena ofertowa - cena ofertowa brutto oferty ocenianej,
Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
2. W zakresie kryterium „okres gwarancji i rękojmi powyżej 36 miesięcy” oferta może uzyskać max 33 punktów.
Oceny punktowej dokonuje się zgodnie z formułą:
Gb – Gmin
G = -------------------------- x 33 pkt
Gmax – Gmin
gdzie:
Gb – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty [m-ce]
Gmin – minimalny okres gwarancji i rękojmi = 36 m-cy
Gmax – maksymalny okres gwarancji i rękojmi = 60 m-cy
Obliczenie punktacji w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga!
Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji i rękojmi w latach,
zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. W przypadku nie podania (nie wpisania)
przez wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w ofercie, do oceny zostanie przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w
umowie. MAKSYMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. W przypadku podania
przez wykonawcę dłuższego niż wymagany okresu gwarancji i rękojmi w ofercie, do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
3. W zakresie kryterium „termin zakończenia prac, przed terminem określonym w SWZ jako maksymalny” oferta może uzyskać
maksymalnie 7 punktów.
Oceny punktowej dokonuje się zgodnie z formułą:
Za zaoferowanie n/w terminu zakończenia realizacji wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy i zgłoszenie ich do odbioru
końcowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
a) Termin realizacji wszystkich robót maksymalnie do dnia 30.09.2024 – 0,0 pkt,
b) Termin realizacji wszystkich robót maksymalnie do dnia 20.09.2024 – 1,0 pkt,
c) Termin realizacji wszystkich robót maksymalnie do dnia 13.09.2024 – 2,0 pkt,
d) Termin realizacji wszystkich robót maksymalnie do dnia 06.09.2024 – 4,0 pkt,
e) Termin realizacji wszystkich robót maksymalnie do dnia 30.08.2024 – 7,0 pkt,
Maksymalny możliwy do zaoferowania termin zakończenia realizacji robót to 30.09.2024 r. Zamawiający nie określa minimalnego
terminu zakończenia realizacji robót. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji przed 30.08.2024
Zamawiający przyzna Wykonawcy 7 pkt, t.j. maksymalną ilość punktów w ramach tego kryterium. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę terminu realizacji robót innego niż określony w wyżej opisanych progach Zamawiający przyzna Wykonawcy ilość
punktów należną dla najbliższego progu o terminie zakończenia przypadającym po dacie wskazanej przez wykonawcę. W przypadku
zaoferowania terminu zakończenia realizacji zamówienia po dniu 30.09.2024 zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną
z SWZ.
Uwaga: maksymalny termin zakończenia robót polegających na wykonaniu pionów instalacji wentylacyjnej, wykonaniu kanałów
poziomych oraz sufitu akustycznego wraz z pracami towarzyszącymi umożliwiającymi użytkowanie pomieszczeń na parterze i
piętrze budynku jest stały i został określony na dzień 27.08.2024r

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 33,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zakończenia prac

4.3.6.) Waga: 7

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych 00/100);
2.1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych
00/100);
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, wykonał następujące zamówienia:
roboty budowlane, zgodnie z definicją ustawy Prawo Budowlane, usługi o charakterze bieżącej konserwacji w zakresie
wykończenia i aranżacji wnętrz lub roboty budowlane instalacyjne polegające na montażu instalacji wentylacji mechanicznej
o wartości min. 200 000,00 zł brutto w ilości: 1
Przez określenie usługi o charakterze bieżącej konserwacji należy rozumieć: prace polegające na naprawie tynków,
malowaniu pomieszczeń, zakładaniu paneli, układaniu okładzin podłogowych i ściennych, wymianie osprzętu i fragmentów
instalacji elektrycznych, wymianie stolarki wewnątrzlokalowej, itp. prace nie stanowiące robót budowlanych.
Przez określenie roboty budowlane należy rozumieć: roboty polegające na remoncie budowie przebudowie rozbudowie
nadbudowie oraz odbudowie obiektów budowlanych w branży ogólnobudowlanej, oraz branży elektrycznej –dwie branże
razem jako jedna robota budowlana bez określania udziału poszczególnych branż, rodzajów branż w całkowitej wartości
roboty budowlanej.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i
wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował:
-minimum jedną osobą, posiadającą co najmniej wykształcenie średnie techniczne budowlane,
-minimum jedną osobą, posiadającą co najmniej wykształcenie średnie techniczne w branży elektroenergetycznej ,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.
UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w pkt 1., jeżeli:
1. Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1. w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 307). W
takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobieranej na podstawie art.
4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 685 ze zmianami,) oraz
wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 541).
2. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 1., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w
szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim
przypadku zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dniterminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej–załącznik nr 4 do SWZ,
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.1.1. SWZ – informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w
wysokości nie mniejszej niż określona przez zamawiającego, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.1.2. SWZ - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2.1. SWZ: - wykazu robót budowlanych i usług wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane i usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty
– załącznik nr 2 („Doświadczenie wykonawcy”).
5. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.2.2. SWZ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 („Wykaz osób”).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców.
Ustanowienie pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub
dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej
kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
2. Oświadczenia wskazane w pkt 8.11. SWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o
zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SWZ, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.11.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 8.11. SWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie
ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców.
Ustanowienie pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub
dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej
kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
3. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające,
że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w dacie udzielania
pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.).
4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres
wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie
pełnomocnika tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie
skutkującej zmniejszeniem albo zwiększeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie
spowodują zmiany wynagrodzenia, wprowadzeniu robót wykraczających poza opis przedmiotu zamówienia, na zasadach
określonych w paragrafie 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni