odpylanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

„Usługa montażu urządzeń elektrycznych, podłączenie do energii elektrycznej urządzeń elektrycznych, wykonywanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej na terenie JW w m. Wojewodzin”

06-06-2024, 15:12

Dane kontaktowe

25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
Kawaleryjska 70,15-325 Białystok
tel. 261398861
e-mail: [email protected]
http:// www.25wog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa montażu urządzeń elektrycznych, podłączenie do energii elektrycznej urządzeń elektrycznych, wykonywanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej na terenie JW w m. Wojewodzin”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200689828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawaleryjska 70

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-325

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 261398861

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa montażu urządzeń elektrycznych, podłączenie do energii elektrycznej urządzeń elektrycznych, wykonywanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej na terenie JW w m. Wojewodzin”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ff09098-23fa-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00355578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00010602/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Usługa montażu urządzeń elektrycznych, podłączenie do energii elektrycznej urządzeń elektrycznych, wykonywanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej na terenie JW w m. Wojewodzin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/25wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiający informuje, iż wszelka komunikacja z Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie poprzez platformę zakupową, pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/25wog
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System. System jest dostępny
pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/25wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12. Zgodnie z art. 64 ustawy PZP System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.
13. Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
a. dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
b. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
14. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
15. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt,
z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
1) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania: w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje,
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18
i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek.
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
16. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
17. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane pracowników do kontaktów roboczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 41/W1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polega wykonaniu przyłącza elektrycznego do obozowiska w Wojewodzinie ze stacji transformatorowej o numerze 02-271 zlokalizowanej przy granicy ze szkołą. Na przyłącze należy zastosować dwa kable doziemne YAKXS 4x240. Przed pracami należy uzgodnić trasę oraz termin wykonania robót z dyrekcją szkołą na której znajduje się transformator. Prace należy wykonać wg dołączonych warunków technicznych PGE, a także przyłączyć dwa kable do rozdzielni głównej zlokalizowanej na terenie jednostki wojskowej. Dodatkowo należy zaprojektować
i uzgodnić oraz wykonać projekt układu pomiaru półśredniego energii
w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym z PGE RE Łomża Wydział Usług Dystrybucyjnych.
W zakres usługi wchodzą:
- zaprojektowanie i uzgodnienie projektu układu pomiaru półśredniego energii
w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym z PGE RE Łomża Wydział Usług Dystrybucyjnych;
- wykonanie układu pomiaru półśredniego energii oraz złącza kablowo-pomiarowego;
- dołączenie do dokumentacji powykonawczej wszystkich uzgodnień z PGE
- uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły trasy przyłącza oraz terminu prac i warunków wykonania przyłącza oraz wykonanie układu pomiaru półśredniego energii
- wytyczenie i wykonanie przyłącza elektrycznego (dwa kable YAKXS 4x240)
wg dołączonego rysunku (Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli jednożyłowych 2x4x1 YAKXS 240mm2), trasa kabla zaznaczona na mapie określa trasę poziomą i nie uwzględnia pionowych podłączeń do szafki licznikowej i rozdzielni, należy uwzględnić niezbędny zapas kabla do przyłączenia z wykopu do szafki liczkowej oraz rozdzielni
- podłączenie przyłącza do stacji transformatorowej oraz rozdzielni głównej na terenie jednostki wojskowej
- umieszczenie kabla pod ogrodzeniem przy stacji transformatorowej 02-971 Wojewodzin, pod ogrodzeniem zewnętrznym panelowym jednostki wojskowej oraz pod ogrodzeniem wewnętrznym agregatu prądotwórczego (trasa kabla jest prowadzona w terenie zielonym – nie utwardzonym)
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac
- zainwentaryzowanie przyłącza elektrycznego
- próbne sprawdzenie podłączenia obozowiska Wojewodzin oraz wykonanie oświadczenia o gotowości przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Szczegółowy zakres robót do realizacji określa opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315000-9 - Usługi budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.
2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.
3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.
4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu,
że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (%), [% = pkt.] w następujący sposób:

Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według
kryterium:

4.1) Kryterium „cena oferty” – 60 % wartości zamówienia (brutto)

Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.

wartość najniższa
------------------------------ x 60 pkt = liczba punktów uzyskanych
wartość oferty rozpatrywanej

4.2) Kryterium „termin gwarancji” – o wadze 40%.

a) 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia = 20 pkt
b) 48 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia = 30 pkt
c) 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia = 40 pkt

Uwaga! Nie zaznaczenie żadnej z w/w możliwości lub zaznaczenie więcej niż jednej możliwości skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
5. Sposób przyznawania punktów:
5.1) O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę.
5.2) Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt,
że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tj.:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą do realizacji zamówienia, posiadającą doświadczenie i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą do realizacji zamówienia, posiadającą doświadczenie i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga! W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z póżn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 r., poz. 220).
Na potwierdzenie Wykonawca złoży wykaz osób wraz z oświadczeniem, że przy realizacji zamówienia dysponował będzie ww. osobą/osobami (załącznik nr 3 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem wadium w post. nr 41/W1/2024 – „Usługa montażu urządzeń elektrycznych, podłączenie do energii elektrycznej urządzeń elektrycznych, wykonywanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej na terenie
JW w m. Wojewodzin”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/25wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-18 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-17