odpylanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Remonty oświetlenia na wytypowanych ulicach gminnych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

09-07-2024, 09:06

Dane kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Modlińska197 ,03-122 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// https://zamowienia.um.warszawa.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty oświetlenia na wytypowanych ulicach gminnych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Modlińska197

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-122

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty oświetlenia na wytypowanych ulicach gminnych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0cdc8b0-3c14-4614-b744-6d79260bc76d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00402538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025232/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remonty oświetlenia. Wymiana opraw na LED

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 17 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-II-WZP.271.42.2024.MBR/TP1-Rb

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
A. dokumentacji projektowej dla remontu oświetlenia w ul. Henrykowskiej i w ul. Książkowej,
B. remontu oświetlenia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla pięciu ulic: Produkcyjnej, Kącik, Skierdowskiej, Pisankowej i Wyspiarskiej.
1) W zakres prac projektowych (których realizacja nie dotyczy systemu: zaprojektuj i wybuduj) wchodzi wymiana słupów i opraw sodowych/ rtęciowych na oprawy typu LED:
a) ul. Henrykowska: długość 710 m – wymiana 15 szt. latarni oraz 3 szt. opraw na słupach elektroenergetycznych,
b) ul. Książkowa: długość 450 m od ul. Mehoffera do ul. Strumykowej - wymiana 17 szt. latarni.
Prace projektowe należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w części II pkt 1 i A Programu funkcjonalno -użytkowego (PFU), będącego załącznikiem nr 1 do umowy.
2) W zakres remontów oświetlenia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla pięciu ulic wchodzi:
2.1. wykonanie prac projektowych (których realizacja dotyczy systemu: zaprojektuj i wybuduj) wchodzi wymiana słupów i opraw sodowych/ rtęciowych na oprawy typu LED wraz z dobudową oświetlenia oraz zrealizowanie robót w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją, wiedzą techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami § 3 umowy:
a) ul. Produkcyjna - wymiana 8 latarni,
b) ul. Kącik - wymiana 7 szt. latarni,
c) ul. Skierdowska – wymiana 4 szt. opraw z wysięgnikami na słupach elektroenergetycznych typu ET, ZN i dobudowa 3 opraw oświetlenia na istniejących słupach wraz z zasileniem,
d) ul. Pisankowa - dobudowa 2 szt. opraw oświetlenia na istniejących słupach elektroenergetycznych wraz z zasilaniem,
e) ul. Wyspiarska - wymiana 6 szt. opraw z wysięgnikami i zasilaniem na słupach elektroenergetycznych typu ŻN,
co daje łącznie do wykonania w ramach umowy:
• wymiany 15 szt. słupów stalowych „Galaxie – 7” na słupy stalowe cylindryczne – stożkowe dwustronnie ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 7016,
• wymianę 25 szt. opraw sodowych/rtęciowych na oprawy typu LED,
• dobudowy 5 szt. opraw typu LED,
• wymiana zasilania kabli nieizolowanych na izolowane - 433 m.
Szczegółowy ich zakres został określony w części II pkt 1, 2 i B Programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) będącym załącznikiem nr 1 do umowy (PFU - Załącznik nr 1 do SWZ).
Na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zatwierdzonej przez ZDM/TOS dokumentacji powykonawczej w Urzędzie Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa w formie papierowej zgodnie z wymogami określonymi w PHU.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlana dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą przekazana Zamawiającemu powinna zawierać między innymi oryginalne atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania użytych przy realizacji materiałów budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, przewidzianego w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (w trybie art. 305 pkt 1 ustawy PZP) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych – w zakresie obejmującym opracowanie dokumentacji i roboty budowlane w ramach utrzymania i remontów oświetlenia dróg powierzonych w zarząd Dzielnicy Białołęka, do wartości 70% zamówienia podstawowego. Zamówienie powtórzeniowe będzie udzielone na warunkach proporcjonalnych do wartości i zakresu zamówienia podstawowego. Krotności poszczególnych robót mogą przekroczyć krotności określone w zamówieniu podstawowym, lecz łączna ich wartość nie przekroczy kwoty stanowiącej 70% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenie w realizacji). Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
• dwóch (2) zamówień, polegających na wykonaniu dwóch projektów budowy/remontu sieci elektroenergetycznej oświetleniowej ulicy oraz projekty zostały wybudowane i posiadają pozytywne referencje Inwestora,
• dwóch (2) zamówień, polegających na wybudowaniu lub przebudowaniu ulicznej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 zł brutto każde.
Zamawiający uzna zarówno odrębnie wykonane projekty i roboty budowlane, jak i łącznie wykonane zamówienia w systemie projektuj i buduj.

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy muszą wykazać, że powyższe warunki spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.

2) w zakresie zdolności zawodowej (w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia). Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
• co najmniej 1 (jedną) osobą w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik budowy),
• co najmniej 1 (jedną) osobą – do sprawowania funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która zaprojektowała co najmniej dwie sieci elektroenergetyczne NN – oświetlenia ulicznego, a projekty zostały wybudowane
i posiadają pozytywne referencje Inwestora.
Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez tę samą osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień budowlanych.
• co najmniej 2 (dwoma) pracownikami wykonującymi roboty elektryczne/ montażowe
z uprawnieniami Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) do 1 kV,
• co najmniej 1 (jednym) pracownikiem - operatorem podnośnika, posiadającym uprawnienia: prawo jazdy kat. B i C i zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego do obsługiwania podnośników koszowych kategorii IP.

UWAGA: Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r. - uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie oraz uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym jest mowa w pkt 3.4.1 w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
2) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej – zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz projektów/robót, o których mowa w pkt 3.3.4 ppkt 1, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których projekty/roboty wykonano oraz załączeniem dowodów określających, czy te projekty/roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego projekty/roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn, niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
2) wykaz osób, o których mowa w pkt 3.3.4 ppkt 2, skierowanych do wykonania zamówienia – wzór wykazu stanowi załącznik nr 9a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt 3.8 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na warunkach określonych we wzorze umowy - Załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-24 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-24 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni